Rekenkameronderzoek naar exploitatiebegrotingen van culturele accommodaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Rekenkameronderzoek naar exploitatiebegrotingen van culturele accommodaties

De gemeenteraad van Eindhoven wil zich inhoudelijk beter kunnen voorbereiden op investeringsbeslissingen voor maatschappelijke bouwprojecten. Daarvoor wil de gemeente de kwaliteit van exploitatiebegrotingen verhogen. In opdracht van de Rekenkamercommissie heeft Twynstra Gudde negen Eindhovense projecten in de cultuursector doorgelicht.

Rekenkameronderzoek
Exploitatiebegrotingen spelen een belangrijke rol in de onderbouwing van voorgenomen investeringsbeslissingen en bij de beoordeling van deze beslissingen door de gemeenteraad. Uit eigen ervaring met de realisatie van culturele bouwprojecten kent Twynstra Gudde de weerbarstige praktijk. Dit heeft bijgedragen aan een onderzoeksresultaat met nuance en draagvlak om aanbevelingen door te voeren.

De specifieke onderzoeksaanpak bestaat uit:

  • opstellen onderzoekskader
  • naar boven halen, ordening en verifiëren van feiten en meningen
  • oordeelsvorming in nauwe samenwerking met Rekenkamer.

Afspraken voor projectsturing
De aanbevelingen van het onderzoek zijn uitgebreid in de gemeenteraad besproken. Dit heeft geleid tot aangescherpte afspraken over de wijze waarop projectaanvragen worden gepresenteerd. Het belang van een volledige en goed onderbouwde exploitatiebegroting wordt inmiddels breed erkend, zodat een zorgvuldige besluitvorming kan plaatsvinden.

In 2009 heeft Twynstra Gudde een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de realisatie en exploitatie van één specifieke cultuurinstelling.

Reageer