TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blogreeks Succesfactoren voor asielopvang Hoe geven provincies uitvoering aan de Spreidingswet?

  Op 1 februari 2024 is de ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ - beter bekend als de Spreidingswet - van kracht geworden. Doel is om voldoende opvangplekken voor asielmigranten te realiseren en die plekken evenwichtig over Nederland te verdelen. Iedere provincie moet voor 1 november 2024 aangeven hoe zij haar deel van de opgave realiseert. In samenspraak met gemeenten moeten provincies daar uit zien te komen. Hoe organiseren we dit? Wat zijn belangrijke succesfactoren? 

  Toegevoegd door Ruben Cales op 28 februari 2024

  De totstandkoming van de Spreidingswet heeft veel politiek stof doen opwaaien. Toch is er voor de provincies op zichzelf weinig nieuws onder de zon. In de praktijk betekent de wet niet meer dan verandering van het decor waarin bestuurders in Nederland de asielopvang organiseren. Met of zonder Spreidingswet zijn alle provincies al jaren bezig het asiellandschap beter in te richten, zij het met beperkt resultaat. De wettelijke stok achter de deur maakt de taakstelling hard en stelt een deadline. Niets meer en niets minder.

  Provinciaal plan

  Iedere provincie werkt met een Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT). Onder leiding van de Commissaris van de Koning zitten de verantwoordelijke bestuurders van de gemeenten en het COA hier aan tafel. Met de Spreidingswet heeft deze regietafel een wettelijke basis gekregen. De wet schrijft nu voor, dat provincies en gemeenten aan de PRT onderling afstemmen welke gemeenten opvang gaan leveren en met hoeveel plekken. Uiterlijk 1 november 2024 moeten de provincies daarover aan de staatssecretaris rapporteren in een provinciaal plan. De meeste provincies moeten daarvoor nog flink aan de bak. Zo hebben gemeenten in Zuid-Holland en Noord-Brabant op dit moment gemiddeld nog niet een kwart van hun indicatieve duurzame opgave gerealiseerd.

  Provinciaal ambtelijk regieteam

  Om snelheid te kunnen maken, stelt het Rijk geld beschikbaar. Met dit budget kan een ambtelijk regieteam worden ingericht dat het PRT ondersteunt. In de provincie Utrecht hebben we dat ondersteuningsteam het ‘PRT-Kansenmakersteam’ genoemd: we richten ons op de kansen die met goede opvangvoorzieningen te realiseren zijn. Denk aan gemengde woonvormen waarin je ook woonruimte voor andere doelgroepen realiseert of het inbedden van allerlei maatschappelijke functies, zoals een kringloop- of fietsenwinkel. Een goede samenstelling van het team is cruciaal om het werk soepel en succesvol te laten verlopen. In de afgelopen jaren heb ik dat in de provincie Utrecht ervaren. In dit artikel ga ik daar iets dieper op in.

  Hoe geven provincies uitvoering aan de Spreidingswet?

  Taken

  De taak van het ambtelijke regieteam is om aan de ene kant de Provinciale Regietafel te faciliteren met de organisatie van overleg, monitoring en agendering. Het belangrijkste product is - conform de Spreidingswet - het provinciale plan dat 1 november 2024 klaar moet zijn. Om dat voor elkaar te krijgen moet het team aan de andere kant operationele ondersteuning bieden aan gemeenten, zoeken naar kansen, hulp bieden als zich bij de realisatie van een opvanglocatie problemen voordoen, expertise opbouwen, innoveren, kennis delen en helpen bij netwerkvorming.

  Samenstelling

  Om deze taken goed uit te voeren, volstaat meestal een team van vier tot tien mensen, afhankelijk van de grootte van de provincie. Daarbij helpt het als de manager van het team een oud-bestuurder is: iemand die, getooid met ervaringskennis, met enig gezag kan spreken met gemeentebestuurders. De teammanager is het boegbeeld van het team, heeft de juiste contacten en weet hoe de bestuurlijke hazen lopen. De overige teamleden, naast de programmamanager, zijn specialisten op verschillende gebieden, met name de asielketen en huisvesting, maar ook het sociaal domein, ruimtelijke ordening, zorg en onderwijs. Belangrijker dan kennis is misschien wel de juiste attitude. Iedereen in het team moet het gezamenlijke doel voorop willen stellen. Je moet pragmatisch kunnen werken, niet vastlopen in moeilijkheden, maar zoeken naar kansen. Je moet ook tweebenig kunnen samenwerken en de soms conflicterende belangen van gemeenten en de provincie in lijn kunnen brengen.

  Fasering van het werk

  De benodigde opvangplekken zijn door de staatssecretaris voor de komende twee jaar (indicatief) over de gemeenten verdeeld. Iedere provincie maakt de verdeling definitief in het provinciale plan. Dat plan komt gefaseerd op basis van overleg tot stand. Per gemeente worden de kansen en mogelijkheden besproken. Daarna komt een definitieve verdeling tot stand.

  Van bedden naar inbedding

  Een succesvolle asielopvang beperkt zich niet tot de kwantitatieve doelstellingen. Een belangrijk kenmerk van de ‘Utrechtse aanpak’ is een goede maatschappelijke inbedding. We willen zorgen voor stabiliteit voor kinderen, voldoende onderwijs, goede zorg, gemengde woonvormen en regionale doorstroming. Daarmee maken we een kwalitatieve stap. Volgens ons is die stap essentieel voor een breder draagvlak. De basisgedachte is dat asielopvang een normaal onderdeel van beleid en samenleving wordt. Ons motto is: kijk niet alleen naar het aantal bedden, maar vooral ook naar de inbedding.

  Verder lezen

  Op 25 januari 2024 organiseerden we in samenwerking met Stadszaken een webinar over dit thema. We bespraken hoe de Spreidingswet in de praktijk werkt en wat die wet voor gemeenten en provincies betekent. Deze blog is de tweede in een reeks. Lees ook het eerste blog ‘Organiseer de gezamenlijkheid’.

  Wil je meer weten over het organiseren en de aanpak van de asielketen? Laat dan je gegevens hieronder achter en blijf zo op de hoogte van de volgende blogs.

  Geef je op voor deze blogreeks

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen