TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Ontwikkeling landelijk gebied: nu komt het aan op de uitvoering

  In juli 2023 hebben twaalf provincies hun Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) ingeleverd bij minister Van der Wal. Wij zien de programma’s als een vingeroefening: hoe komen we tot een vitaal landelijk gebied met aandacht voor wonen, werken, landbouw, recreatie, natuur, energie én schoon water. Hoewel de beleidsvorming nog lang niet is afgerond, is het volgens ons belangrijk nu ook al na te denken over de uitvoering. Hoe krijgen we straks de handen op elkaar om de beoogde gebiedsontwikkeling daadwerkelijk te realiseren?

  Toegevoegd door Michiel Cappendijk op 23 januari 2024

  De PPLG’s kosten bij elkaar opgeteld €56 miljard, terwijl er ‘maar’ €24 miljard beschikbaar is. Er zijn keuzes nodig en/of alternatieve financiële brandstof. Hoe dan ook: als we knopen doorhakken, gaan er belangen sneuvelen. Op de achtergrond slijpen partijen hun messen en worden tegenstellingen aangezet. In beleidsjargon heet het dat er nog veel tijd en overleg nodig is om tot een gedragen visie te komen.

  Coherente gebieden

  Om de uitdagingen beter behapbaar te maken, worden de PPLG’s thans opgeknipt in coherente (deel)gebieden. Dat is direct al een lastige puzzel. De meeste provincies volgen naast de grenzen van RES-regio’s en NOVEX-gebieden de kenmerken van de ondergrond. Dat is slim, want een veenweidegebied vergt immers een andere benadering dan een droogmakerij, een stuwwal of een kleigebied. Nadat deze stap is gezet, is het binnen de vastgestelde gebieden de kunst om evenwicht te vinden tussen nuances en lokale behoeften enerzijds en het grotere geheel van regionale en nationale belangen anderzijds. Dat is de tweede lastige puzzel. Naast de landelijke NPLG-doelen gaat het zeker ook om woningbouw en om de RES-doelen op het gebied van energietransitie

  Het komt aan op de uitvoering van de ontwikkeling van het landelijk gebied

  Uitvoeringsorganisatie

  Het is de kunst om te zorgen dat functies elkaar versterken. Win-winsituaties zijn nodig en zeker op het schaalniveau van coherente deelgebieden ook mogelijk. Om synergie te vinden zijn visie, participatie en planning nodig, maar ook een krachtige uitvoeringsorganisatie. Anders gezegd: als je het goed organiseert, kun je veel bereiken. In ieder deelgebied zou zo’n uitvoeringsorganisatie aan het roer van de gebiedsontwikkeling moeten staan. De organisatie bewaakt de samenhang en houdt het complexe proces van gebiedsontwikkeling gedurende zeer lange tijd op koers. Haar primaire taak is om landelijke en regionale doelstellingen op het gebied van natuurherstel, woningbouw, energietransitie en klimaat te realiseren en met elkaar te verbinden. De organisatie werkt met een sluitende begroting waar alle samenwerkende partners risicodragend aan bijdragen. Op die manier verbinden zij zich langjarig aan elkaar.

  Onze ervaring

  In het ruimtelijke domein heeft TwynstraGudde veel ervaring met dergelijke uitvoeringsorganisaties. Een mooi voorbeeld is de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) die is opgericht om transities in de Duin- en Bollenstreek aan te jagen. De aangesloten gemeenten Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk en Teylingen hebben aan deze GOM het mandaat gegeven om telers in het gebied bestaanszekerheid te geven én het cultuurlandschap veilig te stellen. De GOM is een vehikel om leegstaand agrarisch vastgoed op te kopen (en op te ruimen) en om grond uit te geven voor woningbouw of vestiging van nieuwe bedrijven. Daarmee geeft de GOM uitvoering aan een vooraf vastgestelde intergemeentelijke structuurvisie voor vitalisering van het hele gebied. 

  Een ander voorbeeld is de gemeente Westvoorne. Wij hebben de gemeente geholpen bij de uitvoering van de structuurvisie Glasherstructurering en het saneren van vrijstaande agrarische bebouwing en verspreide kassen in het duingebied van Rockanje. De gemeente koopt oud glas, koopt telers uit, verkoopt bouwgrond aan ontwikkelaars en geeft het nieuwe glastuingebied Tinte uit. De instrumentatie is vergelijkbaar, al is er in deze casus geen sprake van een apart ontwikkelingsbedrijf.

  Organiseer een participatieve aanpak voor een vitaal landelijk gebied

  Vertaalbaar

  Volgens ons is deze aanpak vertaalbaar naar het bredere domein van de landelijke gebiedsontwikkeling. Het is ingewikkelder omdat er meer belangen spelen en omdat sommige doelstellingen (natuurherstel, CO2-reductie of schoon water) voor veel mensen minder tastbaar zijn. Maar er zijn ook veel overeenkomsten. De meeste coherente gebieden strekken zich uit over meerdere gemeenten, het is een langjarig traject en er gaat veel geld in om. Nog een overeenkomst: de uitvoering van gebiedsontwikkeling raakt aan bestaanszekerheid en de toekomst van individuele ondernemers. Emoties spelen een grote rol. Juist dan kan een ontwikkelingsmaatschappij op het schaalniveau van coherente gebieden tot oplossingen komen. 

  Verdienvermogen

  Zo’n ontwikkelingsbedrijf moet wat ons betreft de beschikking krijgen over het toekomende deel van het landelijke budget van €24 miljard. Dat is niet genoeg om de ambities uit de PPLG’s te realiseren. Gemiddeld is meer dan het dubbele nodig. We hoeven de ambities echter niet terug te schroeven als de ontwikkelingsmaatschappij bovenop de rijksbijdrage in staat worden gesteld zelf geld te genereren. En dat kan door herontwikkeling. Bijvoorbeeld door ruimte uit te geven voor woningbouw. Of vergunningruimte voor boeren om extra economische activiteiten op te zetten. Nu gaat het nog vaak om een caravanstalling of een camping. Met een goede aanpak zijn vast meer en ook intelligentere oplossingen mogelijk, juist ook in de sfeer van energietransitie, klimaat, biodiversiteit en water.

  Draagvlak en communicatie

  Een belangrijke taak van een gebiedsgericht ontwikkelingsbedrijf is de zorg voor draagvlak en communicatie. Zonder steun en begrip van lokale gemeenschappen zijn programma’s immers gedoemd te falen. Een lonkend perspectief helpt om steun te winnen en te behouden. Een lokale champion, iemand die het gebied door en door kent, een schaap met vijf poten, kan als trekker of ambassadeur van grote toegevoegde waarde zijn. Verder zijn er nieuwe manieren nodig om betrokkenheid te creëren, ook van mensen die zich op inspraakavonden niet zo snel roeren. Dit gaat verder dan louter informeren; het gaat om het empathisch betrekken van de lokale gemeenschap bij het besluitvormingsproces. Het gaat om open communicatie zonder mensen bij voorbaat in een bepaalde richting te duwen.

  Het werk verdelen

  Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor landelijke gebiedsontwikkeling bij de provincies gelegd. De meeste provincies hebben echter te weinig capaciteit voor deze significante uitbreiding van taken. Door per deelgebied een publieke organisatie op te richten, kan het werk worden verdeeld. Ook dat is een voordeel van zo’n organisatievorm. Aan een publiek ontwikkelingsbedrijf lenen naast de provincie immers ook de deelnemende gemeenten en wellicht ook waterschappen, recreatieschappen, landbouworganisaties, grondeigenaren en natuurbeheerders hun krachten. Zij zitten daar niet om elkaar vliegen af te vangen, maar om een gezamenlijke klus te klaren. Dan komen we ergens.

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde werkt op meerdere plekken en vanuit meerdere posities aan de transitie van het landelijk gebied. We hebben kennis en ervaring om gebiedspartners door dit complexe landschap te loodsen. Van het definiëren van heldere beleidsdoelen tot het opzetten van een efficiënte uitvoeringsorganisatie. Onze adviseurs hebben ervaring met het opzetten van een publieke ontwikkelingsmaatschappij en met de opzet en uitvoering van participatie- en communicatietrajecten. Neem vrijblijvend contact met één van ons op om samen de mogelijkheden te verkennen. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen