TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog De provincie als sleutelspeler of geldschieter binnen de aanpak van ondermijning?

  Binnen de steeds meer omvattende aanpak van ondermijning zetten provincies in toenemende mate een stap naar voren. Waar hun rol eerst vooral werd gezien als geldschieter voor projecten en programma’s die door andere partners in de veiligheidsketen konden worden uitgevoerd, blijkt inmiddels dat meerdere provincies ook inhoudelijk een steentje bij kunnen én willen dragen. De vraag waar een provincie vervolgens voor staat, is: hoe hun bijdrage slim en complementair aan al lopende initiatieven te organiseren en wat daar binnen de provinciale organisatie voor moet worden ingericht. TwynstraGudde helpt provincies om de aanpak van ondermijning in te richten en te optimaliseren.

  Toegevoegd door Oscar Laros op 28 april 2023

  Vanuit de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur is in 2021 in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel onderzoek gedaan naar de rol van de provincie in de aanpak van ondermijning (van Delden, M., Frissen, P., Schram, J., & van Twist, M. (2021). De wijsheid van traag bestuur: Provincie en ondermijning; Nederlandse School voor Openbaar Bestuur). Onder meer wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden die een provincie heeft in de aanpak van ondermijning, maar vooral ook voor welke vraagstukken, dilemma’s en keuzes de provincie oog moet hebben en houden voor de toekomst. De onderzoekers onderscheiden daarbij drie mogelijke rollen (of een combinatie daarvan) en geven daarbij hun advies:

  1. De rol van toezichthouder en bewaker van de kwaliteit en integriteit van openbaar bestuur.
   • In ieder geval aan te raden. Dit is immers een taak van de Commissaris van de Koning.
  2. Partner van veiligheidspartners in de ontwikkeling van een effectieve aanpak van ondermijning.
   • Ook aan te raden, onder het mom van ‘meedenken kan geen kwaad’.
  3. De aanpak van ondermijning als provinciale kerntaak.
   • Twijfelachtig, risico op strijd om capaciteit t.a.v. de huidige kerntaken, conflicterende interne organisatiebelangen en verwachtingen die mogelijk niet waar te maken zijn.

  In de praktijk blijkt dat de provincie een relevante bijdrage kan leveren, bijvoorbeeld ten aanzien van het versterken van de integriteit en weerbaarheid van het openbaar bestuur, bij toezicht en handhaving in het buitengebied (waar vaak sprake is van kleine gemeenten met een klein ambtelijk apparaat) en uiteraard bij Bibob-onderzoek bij subsidies, vergunningverlening en aanbestedingen vanuit provinciale middelen.

  De provincie als sleutelspeler of geldschieter binnen de aanpak van ondermijning?

  De vraag is vervolgens: hoe organiseer je dit? We zetten een aantal behulpzame processtappen op een rij:

  cijfers-voor-blog-01-2Inventariseer wat er al loopt en waar behoefte aan is

  Van belang is dat de provincie ondersteunend en/of aanvullend opereert naast kernpartners in de aanpak van ondermijning, zoals het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Het parallel ontplooien van gelijksoortige initiatieven is niet alleen inefficiënt, maar kan ook zorgen voor frustratie bij partners. Inventariseer daarom samen met de partners wat er al loopt in de regio, waar ondersteuning gewenst is (en in welke vorm) en waar de meest urgente behoefte ligt.

  cijfers-voor-blog-02-2Kies en leg vast (doelen stellen)

  De aanpak van ondermijning wordt van oudsher niet als kerntaak van de provincie beleefd, toezicht op de kwaliteit van het openbaar bestuur wel. Je kunt stellen dat anno 2023 het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid (een element binnen de aanpak van ondermijning) een essentieel aspect is van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Het is aan te raden in kleine stapjes in die denklijn op te schalen, indien een provincie een grotere rol wil pakken. Kies daartoe eerst één of een aantal thema’s, stel daarbij concrete doelen en leg deze vast in een actieplan. Denk bijvoorbeeld aan interne bewustwording en een weerbare organisatie of juist de aanpak van het buitengebied in de regio. Naast tegemoetkomen aan de behoeften van de partners, is politiek draagvlak bij de staten hierbij ook van essentieel belang. Er moeten namelijk middelen uit de provinciale begroting voor worden vrijgemaakt.

  cijfers-voor-blog-03-2Organiseer

  Bezie in hoeverre de organisatiestructuur en formatie geschikt zijn om met ‘nieuwe’ ondermijningsthema’s aan de slag te gaan; is er capaciteit? Is de juiste expertise beschikbaar? Begrijpen leidinggevenden binnen de provincie hoe zij om moeten gaan met deze opgaven? Moet de provincie dit helemaal zelf doen of kan worden samengewerkt met partners? Bepaal in hoeverre de bestaande organisatiestructuur toereikend is en schroom niet om hierin aanpassingen door te voeren. Bij nieuwe opgaven kan herbezinning op de bestaande werkwijzen behulpzaam zijn. Voorbeelden hiervan zijn een door de provincie beheerde flexibele schil met ondermijningsexpertise ten behoeve van de (kleine) gemeenten of mogelijk de vorm van een subsidieverordening. Feit blijft dat bij operationele ondersteuning het gezag altijd lokaal zal blijven geborgd.

  cijfers-voor-blog-04-2Realiseer

  Om van een papieren werkelijkheid naar resultaten in de praktijk te komen, is een aanjager nodig. Gezien deze nieuwe ondermijningsthematiek en de opgaven die tegelijk ook op de provincies afkomen, is het aan te raden een kwartiermaker of programmamanager aan te stellen die een aanjagende en op de samenhang en samenwerking gerichte regisserende rol vervult. Zowel intern (provinciale organisatie) als extern (samenwerkingspartners) dient bewustwording en een gedeeld verwachtingsniveau te worden gecreëerd over de mogelijkheden van de aanpak.

  cijfers-voor-blog-05Evalueer

  Een nieuw thema omarmen of nieuwe initiatieven ontplooien vereist continue monitoring en evaluatie: levert het op wat we hadden beoogd? Bereiken we wat we willen bereiken op een efficiënte wijze? Van belang is dan ook om de provinciale aanpak van ondermijning structureel te evalueren. Betrek daarin ook de kernpartners; immers, de provincie opereert zij aan zij en soms gezamenlijk met hen. En zeker als projecten en activiteiten (deels) zijn bekostigd uit provinciale middelen, is het evident dat daarover verantwoording wordt afgelegd door de partners aan de provincie en vervolgens door de provinciale organisatie aan de provinciale staten.

  In het licht van de huidige coalitievormingen en navolgende onderhandelingen is het niet ondenkbaar dat de aanpak van ondermijning bij provincies hoger op de agenda komt te staan. Door het aflopen van bovenstaande processtappen wordt de kans vergroot dat politieke wensen ook daadwerkelijk kunnen worden omgezet in betekenisvolle resultaten. Dan blijkt dat het zin heeft om als provincie ook een stap naar voren te zetten om georganiseerde ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen.

  Waarom TwynstraGudde?

  De adviseurs van TwynstraGudde combineren diepgaande kennis en ervaring binnen de aanpak van ondermijning met methodische kennis over bijvoorbeeld programmamanagement, ketensamenwerking en veranderkunde. Doordat wij het speelveld goed kennen, zijn wij in staat snel in te voegen in de organisatie, verschillende belangen tegen elkaar af te wegen en de juiste analyses te maken. We snappen de bestuurlijke dynamiek waarbinnen een programma of verandering plaats moet vinden en spreken dezelfde taal. En dat helpt om gezamenlijk tot concrete resultaten te komen.

  Meer weten over de rol van de provincie binnen de aanpak van ondermijning? Neem contact op met één van ons op.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen