Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Een krachtiger MVO-beleid met House of Impact

  Met advies, managementoplossingen en opleidingen helpen we mensen en organisaties bij duurzame maatschappelijke veranderingen. We werken aan een samenleving die schoon, veilig, gezond en weerbaar is. Zo dragen we bij aan een leefbare wereld, voor nu én straks. Met House of Impact stimuleren en versnellen we onze impact op morgen. 

  Toegevoegd door Esther van Koot op 7 september 2023

  Kern van House of Impact is onze positieve impact op maatschappij, milieu, opdrachtgevers en medewerkers. House of Impact vergroot onze gezamenlijke slagkracht op weg naar duurzamer, betekenisvoller werken. Dit doen we met én voor onze opdrachtgevers: door oplossingen te creëren van blijvende waarde, met een goede balans tussen sociale, ecologische en economische waarden. En binnen onze eigen organisatie: door ons te ontwikkelen naar een toekomstbestendige, lerende organisatie waar betekenisvol werken is verankerd. In onze strategie en bedrijfsvoering richten we ons - aan de hand van onderstaande thema’s - op vijf Sustainable Development Goals (SDG’s).  

  SDGs House of Impact2

  Betekenisvol adviseren

  Impact op morgen realiseren wij door betekenisvol advies en werk dat bijdraagt aan het welzijn van de samenleving en de leefbaarheid van de aarde. We maken duidelijk hoe we betekenis geven aan ons werk en waar we ons op kunnen en willen focussen. Dat doen we door met elkaar het gesprek te voeren en stil te staan bij keuzes over betekenisvol werken in onze praktijk – binnen en buiten opdrachten. 

  Dit gesprek voeren we intern en met onze opdrachtgevers. Wij vinden het belangrijk om van opdrachten te weten aan welke sociale en maatschappelijke opgaven ze bijdragen en hoe je eventueel nog meer impact kunt maken. Dit doen we aan de hand van onze Impact Tool. Deze maakt inzichtelijk aan welke Sustainable Development Goals de opdracht bijdraagt. Dit bespreken we met onze opdrachtgevers, zowel voor als na een opdracht. Zo bepalen we samen hoe we met elke opdracht impact op morgen maken.

  Diversiteit & inclusie

  We werken hard aan onze ambitie om door te groeien naar een meer diverse en inclusieve organisatie. We vinden het belangrijk een organisatie te zijn waar mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn; waar de kansen gelijk zijn en waar verschillen als een verrijking worden gezien. Dat proberen we ook te vertalen naar waardevolle oplossingen voor onze opdrachtgevers. Daarvoor is het belangrijk om goed in verbinding te staan met de samenleving en om een samenspel van inzichten, waarden en kennis in te brengen in ons werk.

  We beseffen dat we op het gebied van diversiteit en inclusie nog stappen hebben te zetten. We blijven er daarom op inzetten om met concrete acties de aandacht voor diversiteit en inclusie te vergroten. Zo zetten we interventies in als workshops, experimenteren we met divers adviseren en laten we ons inspireren door externe sprekers. Met hen gaan we op zoek naar onze blinde vlekken. We laten ons ook door externe experts adviseren, onder andere om ons wervings- en selectieproces door te ontwikkelen. 

  Duurzaamheid 

  Wij helpen mensen en organisaties bij duurzame maatschappelijke veranderingen en om hen zo duurzaam mogelijk te laten opereren. Dat doen we er niet bij, maar is integraal onderdeel van onze werkwijze. Wij zijn gespecialiseerd in vraagstukken rondom de energietransitie. Deze transitie vraagt om innovatie en nieuwe technologie, maar ook om maatschappelijk acceptatie, ruimtelijke inpassing, nieuwe verdienmodellen en goede regels en randvoorwaarden. Ook het circulair gebruik van grondstoffen en klimaatadaptatie zijn thema’s waar wij expertise in hebben en in adviseren. De relevantie daarvan neemt de komende jaren alleen maar toe. Door de unieke combinatie van kennis op deze thema’s is TwynstraGudde bij uitstek in staat om de transitie naar een duurzame samenleving te leiden.

  We kijken ook naar het verkleinen van onze eigen impact: door onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te organiseren. Onze ambitie is om in 2030 CO2-neutraal te zijn. In onze bedrijfsvoering richten we ons continu op het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en op een circulaire inrichting van onze organisatie. We vertalen dat onder andere naar groei op de CO2-prestatieladder, een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering.

  Community Programma

  De Uitwisseling

  We hebben de ambitie om ons ook buiten reguliere opdrachten in te zetten voor maatschappelijke projecten. We willen in verbinding staan met de samenleving om bij te dragen en ons perspectief te verbreden. Via ‘De Uitwisseling’ geven we daar invulling aan. We zetten - TwynstraGudde breed - pro bono projecten op en stimuleren initiatieven vanuit adviseurs en adviesgroepen. Denk aan de inzet van kennis en kunde, mentortrajecten en (lokale) hands-on projecten. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn hierbij belangrijke waarden. De Uitwisseling helpt ons breder in verbinding te staan met de maatschappij en onze blik te verruimen. Voorbeelden van maatschappelijke projecten waar we aan werken of aan gewerkt hebben zijn:

  • The Refugee Talent Hub: samen met de Refugee Talent Hub organiseren we activiteiten voor hoogopgeleide vluchtelingen (statushouders). Het doel daarvan is om de kloof tussen vluchtelingen en de Nederlandse arbeidsmarkt te verkleinen. Een voorbeeld van zo’n project is het Women only mentortraject, waarin vrouwelijke adviseurs van TwynstraGudde gekoppeld zijn aan vrouwelijke nieuwkomers. Zij werken gericht met hen aan het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. En leren door dit traject ook meer van elkaars werelden.
  • Mondriaan 150: door dit Amersfoortse project te begeleiden, hebben we onze kennis en kunde van social design ingebracht. Binnen dit project zijn maatschappelijke vraagstukken vanuit een kunstenaarsperspectief belicht en opgepakt.
  • De Amersfoortse Uitdaging: we zijn een partnership aangegaan met De Nederlandse Uitdaging. Een organisatie die op lokaal niveau bedrijven en maatschappelijke organisaties verenigt om samen pro bono lokale maatschappelijke projecten te realiseren. We ondersteunen de Nederlandse Uitdaging bij het oprichten van een nieuwe lokale uitdaging: ‘de Amersfoortse Uitdaging’. Dit zorgt voor nabijheid en verbinding met de stad Amersfoort, waar TwynstraGudde gevestigd is. Hiervoor stellen wij ons (Amersfoortse) netwerk actief beschikbaar en nemen we zitting in het bestuur. Ook doen we mee aan landelijke en andere lokale projecten van de Nederlandse Uitdaging.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen