Helpt groei medische diagnostiek krimp van ziekenhuizen waar te maken? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Helpt groei medische diagnostiek krimp van ziekenhuizen waar te maken?

Medische diagnostiek kan de gewenste krimp van ziekenhuizen faciliteren. Juist méér medische diagnostiek is dan gewenst.

“Het hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg voorziet in een beperking van de groei van de omzet van ziekenhuizen, die groei moet in 2022 naar nul. De kosten voor geneesmiddelen en de dure niet-inplanbare, hoog-complexe zorg blijven echter groeien. Daarom zullen ziekenhuizen op andere plaatsen niet alleen de groei moeten beperken, maar ook omzetkrimp moeten realiseren”, stelde Zilveren Kruis recent in Skipr. Net zoals Zilveren Kruis gaan steeds meer zorgverzekeraars de krimp bij ziekenhuizen faciliteren of afdwingen. Het kader is ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

De faciliterende rol die de medische diagnostiek in de transformatie van de ziekenhuizen kan spelen, krijgt weinig aandacht

De medische diagnostiek is een kostenpost, zo is de gedachte, die in het kader van de krimp verlaagd moet worden. Gekeken wordt naar de mogelijkheden om de interne productie te verlagen en de efficiency te vergroten om zo de kosten van diagnostiek te verlagen. Verder wordt er onderzocht of de externe productie voor de eerstelijn of andere ziekenhuizen juist kan groeien. Om zo tot een betere benutting te komen van de dure capaciteiten. Ook uitbesteding wordt overwogen. Zeker nu marktpartijen aangeven besparingen te kunnen realiseren van tientallen procenten bij gelijkblijvende kwaliteit. Dat kan een ziekenhuis al snel miljoenen euro’s opleveren.

Twynstra Gudde heeft dertig gesprekken gevoerd met bestuurders uit de medisch diagnostische sector. Hoe gaat de sector om met technologische innovaties, oplopende kostendruk en toenemende personeels-tekorten? Wat wordt de koers? Bent u geïnteresseerd in de resultaten van deze gesprekken? Wilt u meer weten over een aanpak die helpt?

Download rapportage

Ook uitbesteding wordt overwogen. Dat zou een ziekenhuis al snel miljoenen euro’s kunnen opleveren

Wat uit het oog dreigt te verdwijnen is de toegevoegde waarde die de medische diagnostiek kan hebben voor een ziekenhuis of zelfs een gehele regio. Het is goed denkbaar dat wanneer de medische diagnostiek strategischer wordt ingezet, parameters waarop krimp moet worden bereikt beter kunnen worden waargemaakt. Zo kunnen (onnodige) eerste opnamen en herhaalopnamen worden voorkomen, operaties worden beperkt en medisch specialistische zorg buiten het ziekenhuis rondom de patiënt worden ingevuld. Ook kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan preventie, door patiënten te begeleiden bij het zelfmanagement van hun chronische ziekten en leefstijl.

Wat uit het oog dreigt te verdwijnen is de toegevoegde waarde die de medische diagnostiek kan hebben voor een ziekenhuis of zelfs een gehele regio

Door de medische diagnostiek strategisch in te zetten, worden dus niet alleen de kosten van het ziekenhuis gereduceerd, maar kunnen ook de totale zorgkosten van een patiënt of regio worden beperkt. En dat levert veel grotere besparingen op dan rechtstreekse bezuinigingen op de medische diagnostiek zelf. De medische diagnostiek faciliteert zo de veranderingen die nodig zijn om de medisch specialistische zorg van de toekomst te kunnen waarmaken, zoals netwerkgeneeskunde, integrale regionale zorg en specialisatie.

Het verrassende antwoord is geen krimp, maar juist groei van de medische diagnostiek!

Een zorgvuldige strategische afweging van de positie, meerwaarde en organisatie van de medische diagnostiek op andere facetten dan alleen de directe kosten is op zijn plaats. Wanneer de medische diagnostiek als facilitator van de krimp van de medisch specialistische zorg wordt gezien, dan is het verrassende antwoord geen krimp maar juist groei van de medische diagnostiek!

Markten & Sectoren

Cure

Expertises

Strategievorming

Reageer