Een circulair azc | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een circulair azc

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) houdt zich al geruime tijd bezig met de vraag hoe de wisselende noodzaak voor opvangplekken kan worden opgelost. Daarnaast streeft het COA ernaar om zijn locaties duurzaam te ontwikkelen. Beide vraagstukken zijn samengekomen in de studie die Twynstra Gudde, in samenwerking met Marconia en LeAF, heeft gedaan. In deze studie is onderzocht in hoeverre een azc met 500 opvangplaatsen helemaal off-grid, duurzaam en circulair aangelegd kan worden met behulp van bestaande technieken. De focus hierbij lag op energievoorziening, drinkwaterlevering, en afvalwaterbehandeling met terugwinning van grondstoffen.

De opdracht

Het onderzoek richtte zich op het volgende:

 • ­       Het inzichtelijk maken van de vraag en besparingsmogelijkheden voor energie en water en de
         mogelijkheden voor hergebruik van grondstoffen uit het afvalwater
 • ­       Ontwerpen van verschillende concepten voor het circulair en off grid opwekken en verwerken van
 • ­       De diverse nutsstromen (elektriciteit, drinkwater en afvalwater), en terugwinnen en hergebruik van
         grondstoffen als water, organische stof en nutriënten
 • ­       De concepten vergelijken met een conventioneel on grid systeem, met hierin aandacht voor
        
  onderhoud, investerings- en exploitatiekosten en beheer.

Onze visie

Er zijn diverse succesvolle voorbeelden van woningen waar off grid energie wordt opgewekt, en die niet zijn aangesloten op de waterleiding of riool. Deze zijn echter vaak kleinschalig en de gebruikers streven doorgaans vanuit hun eigen motivatie naar het beperken van de vraag en het duurzaam verwerken van afvalwater. Asielzoekers hebben echter vanzelfsprekend niet allemaal deze intrinsieke motivatie, en daarnaast is het niet een gegeven dat zij ook op een juiste manier om zullen gaan met de (moderne) technieken die in Nederland gehanteerd worden. Het beheer van een azc met dergelijke omvang vraagt dus dat de off-grid en circulaire systemen en technieken robuust en beheerarm zijn. Daarnaast moeten de systemen ook kunnen concurreren met standaard aansluiting op de conventionele nutsvoorzieningen.  

Met deze visie hebben wij een aantal concepten ontwikkeld waarbij gebruikers op een zo eenvoudig mogelijke manier worden gestimuleerd om zuinig om te gaan met energie en water. Daarnaast zijn technieken voorgesteld om opwekking van energie, productie en zuivering van drinkwater, en verwerken van afvalwater met oog op terugwinning van grondstoffen, met beperkte beheersmaatregelen op een robuuste manier te kunnen laten plaatsvinden.

Het resultaat

Figuur: Voorbeeld van de uitwerking van energie-, drinkwater- en afvalwaterconcepten

De toegevoegde waarde

De complexiteit in de opgave lag in het uitwerken van de concepten op het juiste niveau. Er moest genoeg informatie aanwezig zijn om te kunnen toetsen op haalbaarheid en om de financiële en beheersconsequenties in kaart te brengen, maar daarnaast was er ook een juist abstractieniveau nodig om robuuste concepten te ontwikkelen die stand kunnen houden in een veranderende omgeving. Uiteindelijk is gebleken dat, met goede communicatie en samenwerking, en duidelijke afspraken, dit mogelijk is.

Twynstra Gudde heeft samenwerking gezocht met de volgende experts op het gebied van water:

 • Drinkwaterlevering: Marc Balemans, Marconia 
 • Verwerken van afvalwater en terugwinning van grondstoffen: Tiemen Nanninga, LeAF

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Reageer