Rekenkameronderzoek complexe investeringsprojecten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Rekenkameronderzoek complexe investeringsprojecten

Het Hoogheemraadschap van Delfland voert complexe investeringsprojecten uit voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit. De Rekeningcommissie van de Verenigde Vergadering wilde de projectramingen onderzoeken.

Drie voorbeeldprojecten
Voor het onderzoek zijn de ramingmethoden en -technieken van drie voorbeeldprojecten geanalyseerd. Het onderzoek richtte zich vervolgens op de achterliggende patronen en mechanismen die binnen het Hoogheemraadschap van Delfland bestaan of bestonden. De adviseurs van Twynstra Gudde letten in het bijzonder op de oorzaken van budgetoverschrijdingen. 

  • Bureauonderzoek naar drie voorbeeldprojecten (objectieve analyse).
  • Interviews met betrokkenen bij drie voorbeeldprojecten (responsieve analyse).
  • Conclusies en lessen gericht op verbetering van projectramingen en beslissingen over budgetten geformuleerd.

Achterliggende patronen en mechanismen
De drie voorbeeldprojecten vormen een beperkte dwarsdoorsnede van de investeringsprojecten van het Hoogheemraadschap van Delfland. Tegelijkertijd roepen de in het onderzoek geformuleerde conclusies over de achterliggende patronen en mechanismen veel herkenning op. Misschien wel de belangrijkste les is dan ook om naast structuur en systemen, aandacht te besteden aan managementstijl, personeel en cultuur.

Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf van Delfland:
‘Wij herkennen ons in de conclusies en lessen die in het rapport vermeld zijn. Per les en conclusie geven wij aan wat er al gedaan is en wordt gedaan om te verbeteren’

Reageer