TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Beoordelingskader voor gebiedsontwikkeling

  Besluiten over ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling vragen om een evenwichtige bestuurlijke belangenafweging. Die afweging is vanwege de beperkte ruimte in Nederland vaak complex. Met welke functies is het maatschappelijk belang in een gebied of regio het beste gediend? Een nauwkeurig beoordelingskader helpt bij het nemen van een zorgvuldig afgewogen besluit.

  Wanneer de inrichting van een gebied of regio bestuurlijke vragen oproept, helpen wij bestuurders en andere betrokkenen verschillende ruimtelijke scenario's of ontwikkelrichtingen te vergelijken. Het instrument dat we daarvoor gebruiken is het beoordelingskader. Daarmee maken we inzichtelijk hoe verschillende ruimtelijke keuzes van invloed zijn op de maatschappelijke doelstellingen en financiële haalbaarheid van een project. We toetsen verschillende scenario's aan bestaande criteria of ontwikkelen deze criteria in samenwerking met de opdrachtgever.

  Hoe we een beoordelingskader maken

  Als we een beoordelingskader maken, verhelderen we eerst wat de hoofddoelen zijn in het gebied of de regio waarvoor een besluit nodig is. De hoofddoelen vormen de grote lijnen in de ontwikkeling van een gebied. Denk hierbij aan thema's als verstedelijking/woningbouwopgave, mobiliteit, duurzaamheid, groen, recreatie. Soms zijn al deze hoofddoelen al duidelijk benoemd, soms nog niet. Als het nodig is concretiseren we ze samen met de opdrachtgever. Daarna formuleren we subdoelen waar we meeteenheden aan kunnen koppelen. Die maken de effecten van ruimtelijke keuzes zichtbaar.

  Effecten van ruimtelijke keuzes meten

  Een praktijkvoorbeeld: stel dat een hoofddoel voor regionale ontwikkeling 'verstedelijking' is. Mogelijke subdoelen zijn dan bijvoorbeeld: diversiteit in woonmilieus en toegang tot voorzieningen. Als meeteenheid voor 'toegang tot voorzieningen' kan je dan denken aan het aantal winkels, restaurants, sportclubs, musea, bioscopen dat voor bewoners binnen een bepaalde reistijd bereikbaar is. Zo'n meeteenheid als 'reistijd' maakt duidelijk hoe een plan voor gebiedsontwikkeling of ruimtelijke ordening via het subdoel 'toegang tot voorzieningen' bijdraagt aan het hoofddoel 'verstedelijking'. Dit levert per doel scores op waarmee varianten voor gebiedsontwikkeling op een objectieve manier zijn te vergelijken.

  Lees hoe wij het beoordelingskader hebben ingezet voor het MIRT Onderzoek metropoolregio Utrecht

  Objectieve vergelijking op basis van data

  Op basis van kwalitatieve of kwantitatieve data, of een combinatie daarvan, levert het beoordelingskader een kort en helder overzicht op. De voor- en nadelen van verschillende ruimtelijke keuzes bij de ontwikkeling van een gebied zijn daarmee in een oogopslag vergelijkbaar. Dit maakt bestuurlijke besluiten mogelijk op basis van een objectief inzicht in de effecten van verschillende ruimtelijke scenario's. Het onderzoek en rekenwerk dat we doen bij het opstellen van een beoordelingskader, vatten we samen in een rapportage die zowel een kernachtige samenvatting op hoofdlijnen biedt, als inzicht in het gedetailleerde onderzoek zelf.

  MKBA gebiedsontwikkeling

  Een bijzondere vorm van het beoordelingskader is de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), die bij de besluitvorming over sommige ruimtelijke opgaven wettelijk verplicht is. Kenmerkend voor de MKBA is dat alle welvaartseffecten in financiële kosten en baten worden omgerekend. In tegenstelling tot het 'gewone' beoordelingskader, maakt het MKBA de effecten van ruimtelijke keuzes dus meetbaar in geld. Een groot voordeel daarvan is dat alle effecten vergelijkbaar worden gemaakt onder één noemer. Daarbij is er geen weging in de criteria en zijn er strikte regels voor de manier waarop de effecten worden berekend. Een MKBA levert een financiële onderbouwing van de positieve of negatieve welvaartseffecten die verschillende ruimtelijke scenario's in een gebied hebben, zoals recente mkba's van de effecten van gemengd bouwen in aandachtswijken bijvoorbeeld laten zien.

  MKBA of 'gewoon' beoordelingskader

  Een verstedelijkingsdoel als 'toegang tot voorzieningen', dat je in een 'gewoon' beoordelingskader kan gebruiken om met behulp van 'reistijd' een positief of negatief effect te berekenen, wordt bij een MKBA dus omgezet in een welvaartseffect dat in geld wordt uitgedrukt. Dat maakt dat expliciete beleidsdoelen soms minder zichtbaar met een MKBA kunnen worden beoordeeld. De vraag of een bepaalde richting voor gebiedsontwikkeling wel of niet bij het gewenste profiel past van een gemeente, provincie of regio, is met een 'gewoon' beoordelingskader bijvoorbeeld gemakkelijker te beantwoorden dan met een MKBA. Dit is soms van invloed op de keuze voor een MKBA of 'gewoon' beoordelingskader. We zetten de MKBA ook in voor het Nationaal Groeifonds.

  Heb je een vraag?

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen