Provincie Zuid-Holland Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland

De inrichting en het gebruik van de leefomgeving hebben veel invloed op de gezondheid van bewoners. De provincie Zuid-Holland wil weten hoe zij met het omgevingsbeleid kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving. TwynstraGudde heeft de mogelijkheden verkend.

Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland en is een economische motor. De gezondheid van de leefomgeving staat hierdoor stevig onder druk. Daar zijn veel factoren op van invloed die sterk met elkaar samenhangen. Er zijn bovendien veel stakeholders bij betrokken. Het provinciebestuur heeft met al haar beleid en investeringen, veel invloed. Een gezonde en veilige leefomgeving is zelfs het centrale doel van de veelomvattende Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. De provincie wil meer inzicht hebben in wat haar invloed precies is en concrete handvatten hebben om een gezonde leefomgeving te bevorderen.

'Ik ben zeer tevreden over het werk van TwynstraGudde in deze opdracht. De meerwaarde van de adviseurs lag onder meer in het borgen van de productie van de verkenning, het advies over het proces en de adequate ondersteuning.'
Projectleider Gielijn Blom, Provincie Zuid-Holland

Inventarisatie

TwynstraGudde werd gevraagd bij te dragen aan een ‘Verkenning gezonde leefomgeving’. Onze adviseurs, Arjan Raatgever, Michiel Cappendijk en Sterre Colenbrander hebben daarop allereerst gegevens geïnventariseerd over de gezondheid van de Zuid-Hollanders en over de provinciale activiteiten die nú al bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Daarnaast hebben we gekeken naar wat andere stakeholders bijdragen en naar het beleid van andere provincies.

Bijeenkomsten met stakeholders

De uitkomsten van deze studie hebben we in drie bijeenkomsten besproken met een brede groep stakeholders, onder wie leden van PS, medewerkers van de provincie en gemeenten, GGD’s, vertegenwoordigers van natuurorganisaties, het bedrijfsleven, ontwerpers en onafhankelijke experts. In deze bijeenkomsten is besproken wat de provincie nog meer zou kunnen doen aan een gezonde leefomgeving.

Dashboard gezonde leefomgeving

Met de input die we in de drie bijeenkomsten hebben opgehaald, hebben we de Verkenning Gezonde leefomgeving Zuid-Holland afgerond. We hebben daarin uitgewerkt hoe gezondheid kan worden bevorderd aan de hand van aangrijpingspunten binnen milieubeleid, leefomgevingsbeleid (in relatie tot gezond gedrag), de grote transitieopgaven (verstedelijking, energietransitie, klimaatadaptatie) en 'gezonde' economische groei. De verkenning is samengevat in een ‘dashboard gezonde leefomgeving Zuid-Holland’. De verkenning kan de basis vormen voor een concrete aanpak om Zuid-Holland gezonder te maken. De Verkenning Gezonde leefomgeving Zuid-Holland is in maart 2019 vastgesteld door het College van GS.

Draagvlak en uitvoerbaarheid

De adviseurs van TwynstraGudde hebben een brede groep stakeholders binnen en buiten het provinciehuis nauw bij de verkenning betrokken. Daardoor kunnen de uitkomsten rekenen op draagvlak. De aanbevelingen kennen bovendien een praktische insteek omdat ze aansluiten op bestaand provinciebeleid. Daarnaast begrijpen we de uiteenlopende belangen en spreken de taal van de verschillende partijen bij de transitie van het landelijk gebied.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.