TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Soest Soesterberg een stap verder met gebiedsontwikkeling dankzij ontwikkelstrategie

  Na de sluiting van Vliegbasis Soesterberg werd het vrijkomende gebied getransformeerd van vliegbasis naar natuur-, woon- en werkgebied. Het Masterplan Soesterberg uit 2009 schetste hoe het gebied er 20 jaar later uit moest zien. Onderdeel hiervan was de doorontwikkeling van de bestaande woonkern Soesterberg. Inmiddels zijn we 15 jaar verder en zijn nieuwe duurzaamheids-, mobiliteits- en sociaal-maatschappelijke vraagstukken relevant. TwynstraGudde heeft de lopende en nieuwe opgaven in Soesterberg in beeld gebracht en verbonden in een vernieuwde integrale ontwikkelstrategie, die aansluit bij de vragen van nu.

  Soesterberg is een losse kern in de gemeente Soest. In het gebied komen allerlei opgaven samen. Zo is er de wens om woningen te realiseren, bestaande bedrijventerreinen te transformeren en nieuwe te ontwikkelen. Daarnaast zijn er opgaven op het gebied van retail, klimaat, groen, natuur, riolering en de energietransitie, die invloed hebben op de verdere gebiedsontwikkeling. Dat maakt de doorontwikkeling van Soesterberg complex.

  Integrale benadering

  In de ruimtelijke doorvertaling van de nieuwe transitieopgaven naast de lopende opgaven ontstaan knelpunten. De ruimte kan immers maar één keer vergeven worden. Het is dus belangrijk om de ruimtelijke impact níet te vergeten, opgaven met elkaar te verbinden en de doorontwikkeling integraal te benaderen. De gemeente liep vast in het samenbrengen van al deze opgaven en zocht naar een vernieuwde strategie, waarvan de financiële haalbaarheid was onderbouwd. 

  Strategie en haalbaarheid

  TwynstraGudde is gestart met een inventarisatie en verkenning van de afzonderlijke opgaven in Soesterberg en 1 op 1 gesprekken met alle betrokken beleidsmedewerkers. Zo hebben we inzichtelijk gemaakt welke opgaven er liggen, die we vervolgens financieel hebben doorgerekend. Op basis daarvan hebben we een aantal mogelijke ontwikkelstrategieën uitgewerkt, waarin we ook de consequenties van keuzes hebben aangegeven. Parallel daaraan werkten we aan een organisatieadvies om de doelen te realiseren.

  Stappen zetten

  Het resultaat is een adviesrapport met de beschrijving van de integrale opgaven van Soesterberg, de financiële doorvertaling en een ontwikkelstrategie met daarin een aantal keuzes. Op basis van het advies heeft de gemeente Soest inmiddels ook een aantal keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld ten aanzien van het grondbeleid van een te herstructureren bedrijventerrein, zodat daar een woningbouwopgave gerealiseerd kan worden. In Soesterberg kan hiermee nu weer stappen worden gezet in de verdere gebiedsontwikkeling.

  ‘De ontwikkelstrategie helpt niet alleen Soesterberg verder, maar is ook een impuls om integraal te werken en sturen’.
  Gemeente Soest

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Gemeenten werken vaak sectoraal of thematisch. TwynstraGudde is in staat om alle thematische opgaven in een gebied te beschrijven, inclusief de samenhang ertussen. We beschrijven niet alleen tot welke ruimtelijke knelpunten dit kan leiden, maar ook welke kansen er liggen. Daarbij zijn onze adviseurs in staat om de opgaven financieel door te rekenen en op basis daarvan een doorvertaling te maken naar een ontwikkelstrategie.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen