Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Programma U Ned Beoordelingskader voor MIRT Onderzoek metropoolregio Utrecht

  De metropoolregio Utrecht is de draaischijf van Nederland, zowel voor spoorlijnen als snelwegen. Hoe vind je in dit gebied de komende twintig jaar ruimte voor 80.000 arbeidsplaatsen, meer dan 100.000 woningen, duizenden hectares landschappelijk groen en energieopwekking? Voor het twee jaar durende MIRT Onderzoek hiernaar heeft TwynstraGudde het beoordelingskader opgesteld. Dit leidde tot het ontwikkelperspectief Utrecht Nabij.

  De opdrachtgever voor het MIRT Onderzoek naar verstedelijking en bereikbaarheid in de metropoolregio Utrecht is het Programma U Ned. Dit is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, provincie Utrecht, gemeente Utrecht, de zogenoemde U10-gemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail en NS. TwynstraGudde is een van de adviesbureaus uit het consortium dat dit MIRT Onderzoek uitvoerde. De grootste uitdaging bij deze opdracht voor ons: alle bestuurlijke eisen en belangen van betrokkenen in één perspectief verenigen. Dat lijkt onmogelijk, maar is het niet.

  Beoordelingskader opstellen

  Hoe wijs je met zoveel betrokkenen concrete gebieden aan voor wonen en werken, groen en recreatie, energieopwekking en bereikbaarheid? De bestuurlijke opgaven, belangen, wensen en ideeën over de inrichting van de metropoolregio Utrecht komen niet altijd overeen. Uiteindelijk is er wel een keuze nodig voor één ontwikkelperspectief. Om die keuze te helpen maken, stelden wij - samen met collega's van Decisio - een beoordelingskader op. Daarin hebben we de bestuurlijke doelen en beoordelingscriteria verzameld en geordend, om verschillende modellen en ontwikkelrichtingen te vergelijken.

  Toewerken naar één ontwikkelperspectief

  Bij de start van dit MIRT Onderzoek zijn vijf modellen voor verstedelijking gemaakt. Deze liepen uiteen van focus op de Utrechtse stadsregio, ontwikkelen rondom bestaande knooppunten, de as Utrecht - Amsterdam, de as richting Den Haag tot ontwikkelen langs de oostflank. Toetsing van deze modellen aan het beoordelingskader leidde tot zeven inzichten over bereikbaarheid en verstedelijking rond Utrecht. Dit leverde door verder trechteren drie focusgebieden op. Na een nieuwe beoordelingsronde en MKBA-quickscan bleek het ontwikkelingsperspectief Utrecht Nabij het meest optimaal.

  'Het beoordelingskader gaf ons zo objectief mogelijke beslisinformatie: harde data en expert-judgements, in een compact overzicht. Het was vervolgens aan alle bestuurders om samen besluiten te nemen over de te varen koers voor de regio.'
  Adriaan van Doorn, gemeente Utrecht en Hannah Cremers, Ministerie van IenW

  Binnenstedelijk of buitengebied

  Nieuwe woningen en banen komen in het ontwikkelperspectief Utrecht Nabij in het stedelijk kerngebied en rond grotere regionale ov-knooppunten. Dit is in lijn met de trend van binnenstedelijk bouwen in Nederland. De keuze tussen binnenstedelijk bouwen of bouwen in het buitengebied heeft in dit MIRT Onderzoek diepgaande discussie opgeleverd. Binnenstedelijk bouwen blijkt weliswaar duurder en minder eenvoudig uitvoerbaar, nabijheid heeft wel de sterkste positieve impact op de maatschappelijke doelstellingen uit het beoordelingskader: een gevarieerde, gezonde leefomgeving met stedelijke voorzieningen, een aantrekkelijk buitengebied, recreatiemogelijkheden, goede bereikbaarheid en baankansen. Daarom is gekozen voor binnenstedelijk bouwen.

  Waarom TwynstraGudde?

  Wij zijn sterk in het maken van een regionale gebiedsvisie en het financieel vertalen daarvan. Onze bijdrage aan Utrecht Nabij laat zien waar wij als adviseurs een sterke bijdrage kunnen leveren aan een complex MIRT-traject. Wij leveren het beoordelingskader waarmee de verantwoordelijke bestuurders en betrokkenen een afgewogen keuze kunnen maken. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar op basis van langdurige, intensieve samenwerking. In dit MIRT-project hebben we daarbij gekozen voor een iteratief werkproces waarin we de voortgang, issues en dilemma's wekelijks bespreken. Op basis van duidelijke bestuurlijke deadlines en beslismomenten zijn we stap voor stap afgegaan op het einddoel, de keuze voor één ontwikkelperspectief, met brede steun van een zeer diverse groep opdrachtgevers.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen