GGz Centraal Herontwikkeling van landgoed Veldwijk – Samenwerken staat centraal

Als gevolg van de ambulantisering van de zorg, wordt GGz Centraal geconfronteerd met veel leegstaand (verouderd) zorgvastgoed. Herontwikkeling van landgoed Veldwijk in Ermelo is daardoor noodzakelijk. Een aanzienlijke opgave die grote impact heeft op het dorp Ermelo en een nauwe samenwerking met de gemeente is dan ook cruciaal.

GGz Centraal is een organisatie die specialistische geestelijke gezondheidszorg biedt. Zij is eigenaar van landgoed Veldwijk dat 118 hectare groot is. Op dit landgoed staat 64.500 m² (verouderd) zorgvastgoed waarvan, als gevolg van de veranderende zorgmarkt, 40% leegstaat. Herontwikkeling van het landgoed is daardoor onontkoombaar. Een complex vraagstuk dat ook kansen biedt: door een groot deel van het bestaande (leegstaande) zorgvastgoed te slopen komt er ruimte vrij voor woningbouw. Met de opbrengsten van deze woningbouw kan de bouw van nieuw zorgvastgoed worden betaald. Een herontwikkeling die een bijdrage levert aan duurzame zorg.

Samenwerkingsovereenkomst

De maatschappelijk impact van de herontwikkeling voor het dorp Ermelo is groot. Gezien de complexiteit en omvang van de opgave is het op voorhand maken van een uitwerkt plan niet mogelijk. Het is een proces waarbij een goede samenwerking tussen GGz Centraal en de gemeente Ermelo cruciaal is. Erwin Uil van TwynstraGudde heeft GGz Centraal begeleid bij de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en GGz Centraal. Een solide basis om op verder te “bouwen”.

Structuurvisie en raamovereenkomst

De ontwikkelstrategie is er op gericht dat marktpartijen straks per fase invulling gaan geven aan de herontwikkeling. Het kader hiervoor is de structuurvisie die specifiek voor deze opgave is opgesteld. De structuurvisie is een ruimtelijk-planologisch document met een grote politiek bestuurlijke gevoeligheid. De voorwaarde van de gemeenteraad om voorafgaand aan vaststelling van de structuurvisie een ondertekende raamovereenkomst tussen de betrokken partijen te hebben vormde een extra complicerende factor. Erwin Uil heeft GGz Centraal geadviseerd over invulling van deze raamovereenkomst. Een ingewikkeld proces waarbij we de balans moesten vinden tussen het borgen van het maatschappelijke belang enerzijds en de businesscase van GGz Centraal anderzijds. De ondertekening van de raamovereenkomst en de vaststelling van de structuurvisie eind februari 2018 waren dan ook mijlpalen voor het project.

“Erwin is scherp, deskundig en realistisch. Zijn adviezen hebben GGz Centraal geholpen in de besprekingen met de gemeente, en ook die met onze financiers en toezichthouders.”
Albert van Esterik – Raad van Bestuur GGz Centraal

De meerwaarde van TwynstraGudde

Doordat de adviseurs van TwynstraGudde integrale kennis hebben van het gehele gebiedsontwikkelingsproces en ook herontwikkelingsprojecten managen, zijn zij in staat om in een vroegtijdig stadium rekening te houden met en in te spelen op vraagstukken die zich in een dergelijk proces kunnen aandienen. Door hun onafhankelijke rol, waarbij zij scherp de verschillende belangen van de betrokken partijen in beeld kunnen brengen, kunnen zij adviseren over mogelijke oplossingen om tot onderlinge samenwerking te komen en het project realiseerbaar maken.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.