Gemeenten Lansingerland en Zoetermeer Kiezen voor bedrijvigheid of woningbouw in Bleizo-West

Bleizo-West is een grotendeels oningericht gebied op de grens van Lansingerland en Zoetermeer. Deze gemeenten ontwikkelen Bleizo-West gezamenlijk en vroegen TwynstraGudde om bestuurlijk advies over de inrichting: doorgaan met de huidige ontwikkelopdracht of deze herzien en actualiseren? Ons advies: woningbouw is een interessante optie als onderdeel van de gebiedsontwikkeling in Bleizo-West, onderzoek de haalbaarheid daarvan verder.

Met de gebiedsontwikkeling van Bleizo-West kan het nog alle kanten op. Dat biedt kansen, maar levert ook grote bestuurlijke dilemma's op. Sinds 2018 ligt bij het gebied bovendien een NS-station, dat intensiever gebruik van Bleizo-West mogelijk maakt. Om helderheid te brengen in hun bestuurlijke opgave, vroegen de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer ons de opties voor de ontwikkeling van het gebied inzichtelijk te maken, zodat zij een besluit kunnen nemen over de inrichting. De centrale vraag daarbij is: doorgaan met de huidige ontwikkelopdracht of deze herzien en actualiseren?

Effect op zes contexten

De keuze die Lansingerland en Zoetermeer willen maken, is eigenlijk een keuze uit drie scenario's, bleek bij de start van ons onderzoek: een 'gewoon' bedrijventerrein, hoofdzakelijk woningen of een cluster van logistieke bedrijven die ook nu al in het gebied aanwezig zijn met grote distributiecentra. Om een afgewogen oordeel mogelijk te maken, zijn we de ontwikkelopgave gaan ontrafelen met behulp van een beoordelingskader. Wat we hebben gedaan is de effecten van elke keuze, dus woningbouw of (logistieke) bedrijvigheid, in kaart brengen voor zes contexten: openbaar vervoer en bereikbaarheid, ondernemen, verstedelijking, duurzaamheid, woningbouw, financiën.

'Inzicht in belangen geeft een goed beeld van alle kansen en uitdagingen.'

Onderzoeksmethode

Door alle mogelijke belangentegenstellingen en soms onvermoede effecten systematisch in kaart te brengen, maken we duidelijk welk ontwikkelscenario wat ons betreft de voorkeur heeft. Dat in kaart brengen van de effecten hebben we gedaan op basis van een literatuurstudie en gesprekken. We hebben alle mogelijke documenten die voor de opgave van belang zijn bestudeerd: verkenningen, structuurvisies, gemeentelijke coalitieakkoorden, regioakkoorden, raadsbrieven, mission papers, we lezen elk relevant stuk. Daarna spraken we met betrokkenen: ambtenaren en bestuurders van beide gemeenten en van de provincie Zuid-Holland en met bedrijven die in het gebied actief zijn.

Advies: zet in op woningbouw

Op basis van de literatuurstudie en gesprekken met de betrokkenen, heeft de keuze voor woningbouw in Bleizo-West een lichte voorkeur. Dat is dan ook het bestuurlijke advies dat we hebben gegeven aan de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer. Hoewel woningbouw en bedrijvigheid beide voor- en nadelen hebben, lijkt woningbouw beter aan te sluiten bij de opgaven, ambities en identiteit van beide gemeenten. De keuze voor een logistiek bedrijventerrein is de minst aantrekkelijke optie, die in ons advies daardoor afvalt als reëel ontwikkelperspectief. In ons advies om woningbouw verder uit te werken als ontwikkelscenario, hebben we ook bestuurlijke processtappen gedefinieerd waarmee woningbouw in Bleizo-West tot volwaardige planvorming kan leiden. Désirée Kluyver, projectmanager Gemeente Zoetermeer en Arjan Koopman, senior adviseur gemeente Lansingerland: 'TwynstraGudde heeft ons geholpen met het inzichtelijk maken van de vele belangen, waardoor kansen en uitdagingen voor de ontwikkeling van dit gebied goed in beeld zijn gekomen en nu bestuurlijk bespreekbaar zijn.'

Wat is de impact op morgen

Mede door de door TwynstraGudde in kaart gebrachte potentie voor woningbouw laten de beide gemeenten een ontwikkelperspectief opstellen met een daarbij passende ontwikkelstrategie. Daarnaast onderzoekt de gemeente Lansingerland voor het naastgelegen Horti Science Park de mogelijkheden voor doorontwikkeling, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijke verbindingen met Bleizo-West.

Waarom TwynstraGudde?

Als adviseurs met een lange staat van dienst bij verschillende overheden, zijn we bij TwynstraGudde in staat complexe ruimtelijke opgaven als die in Bleizo-West inzichtelijk te maken zodat besluitvorming mogelijk wordt. We brengen de complexiteit van een opgave terug tot overzichtelijke dimensies - in het geval van Bleizo-West door de effecten op zes contexten te onderzoeken. Dat doen we door goed te luisteren naar alle betrokkenen en hun opvattingen en belangen op een transparante manier tegen elkaar af te wegen. We zijn duidelijk over de ontwikkelrichting die volgens ons het beste antwoord is op een ruimtelijke opgave, ook bij ogenschijnlijk kleine verschillen tussen verschillende scenario's.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.