Energiebedrijf ENGIE Succesvolle herontwikkeling van twee bedrijventerreinen

Energiebedrijf ENGIE heeft twee energiecentrales bij Nijmegen en Zwolle gesloten. Er komen grote gebieden vrij voor nieuwe ontwikkelingen. TwynstraGudde geeft advies en ondersteunt deze complexe gebiedstransformaties.

Centrale Gelderland, foto: ENGIE

De centrale bij Zwolle stond aan de IJssel net ten zuiden van de stad, bij het buurtschap Harculo. Het terrein is ongeveer 70 hectare groot. De oude centrale is inmiddels gesloopt. Twee industriële gebouwen blijven staan. De centrale bij Nijmegen stond langs de Waal, direct ten westen van de stad. Het terrein van 32 hectare maakt deel uit van het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van Nederland. Hier is de sloop van de centrale met alle bijbehorende bebouwing in volle gang.

Unieke mogelijkheid

Beide locaties grenzen aan historische steden waar de druk op de ruimte groot is. Het zijn bovendien aantrekkelijke locaties met zicht op brede rivieren. Er is een unieke mogelijkheid om te voorzien in ruimtebehoefte van de stad, zonder daarvoor weilanden te bebouwen. Het is cruciaal deze kans zorgvuldig te benutten.

Van visie tot en met uitgifte

ENGIE heeft TwynstraGudde gevraagd om op beide locaties de herontwikkeling te begeleiden. Hoe pak je zo’n grote, complexe gebiedsontwikkeling aan? We geven advies over de projectorganisatie en publiek-private samenwerking. We organiseren meedenkavonden waar inwoners kunnen participeren en ideeën kunnen aandragen. We doen marktanalyses en stellen businesscases op. In samenspraak met de gemeenten en onze partner Kuiper Compagnons komen we tot gebiedsvisies die de basis vormen voor bestemmingsherziening.

Waal Energie

In Nijmegen hebben we de gebiedsvisie ‘Waal Energie’ opgesteld. Hierin ligt het accent bij nieuwe bedrijvigheid. Dat sluit aan op ontwikkelingen in de directe omgeving en maatschappelijke opgaves over energie, klimaat en werkgelegenheid. Het gebied wordt een nationaal toonbeeld van innovatieve, duurzame energiesystemen, circulariteit en watergebonden smart logistics. De gebiedsvisie is unaniem door de gemeenteraad van Nijmegen vastgesteld en wordt momenteel uitgewerkt tot een nieuw bestemmingsplan.

Projectportfolio Ruimte, Wonen en EconomieDe adviesgroep Ruimte, Wonen & Economie van TwynstraGudde werkt aan grote én kleine ruimtelijke opgaven. Deze opdracht en een aantal van onze recente grote en kleine ruimtelijke opgaven hebben wij gebundeld in een boekje. 

Energieproducerend woonmilieu

In Zwolle werken we samen met de gemeente aan een gebiedsvisie met ruimte voor duurzame energie, woningbouw, natuur en wandel- en fietspaden. Er komt een energieproducerend woonmilieu aan de IJssel met veel ruimte voor groen, water en recreatie. De twee overgebleven industriële gebouwen worden bestemd voor kunst, horeca en flexplekken voor bedrijven. Wij hebben de haalbaarheid hiervan onderzocht en vertaald in verschillende ruimtelijke en financiële scenario’s.

Hogere grondwaarde

De voorheen gesloten industriegebieden worden door deze transformaties toegevoegd aan de stad. De gebieden worden er ruimtelijk, functioneel en sociaal mee verweven. Alsof het altijd zo is geweest. Voor ENGIE resulteren de gebiedsvisies en de nieuwe bestemmingsplannen in een veel hogere grondwaarde, dan in het scenario dat ENGIE de terreinen direct na sloop zou hebben verkocht. Bewoners zijn via participatie bij de planvorming betrokken. Dat past ook in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Het resultaat is dat de ontwikkelingen meer draagvlak en minder bezwaar ontmoeten.

Waarom TwynstraGudde?

Adviseurs van TwynstraGudde hebben ervaring met gebiedsontwikkeling. We begeleiden complexe processen in samenspraak met alle belanghebbenden: grondeigenaren, investeerders, overheden, bewoners en toekomstige gebruikers. Daarbij brengen we onze kennis in van planologie, grondexploitatie, gronduitgifte, publiek-private samenwerking en contractering en ervaring met publieke besluitvorming. In deze opdracht werken wij samen met onze partner KuiperCompagnons, multidisciplinair advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving. 

Podcast over de herontwikkeling van locaties en baancreatie in een krimpregio

In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'Leren van Limburg' gaat Maarten Bouwhuis dieper in op de herontwikkeling van het stuk grond waar Ranpak een logistiek centrum van 28.000 m2 bouwt. Hoe zorgen zij ervoor dat het geen grijze doos wordt, dat het een duurzaam centrum wordt en hoe gaat het helpen om de werkloosheid te verminderen? Luister hieronder de podcast.

 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.