Gemeente Almelo Doorrekening maakt uitvoeringsagenda Almelo concreet

De gemeente Almelo heeft een omgevingsvisie en een uitvoeringsagenda vastgesteld met ambities voor woningbouw, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit vraagt om grootschalige investeringen. TwynstraGudde heeft de plannen doorgerekend. Het nieuwe college van B&W kan hiermee heldere keuzes maken.

De gemeente Almelo werkt vol ambitie aan de doorontwikkeling van de stad. In de komende coalitieperiode wil zij flinke stappen zetten op het gebied van stedelijke ontwikkeling. In 2021 is hiervoor een Omgevingsvisie vastgesteld als richtinggevend perspectief, met daarop volgend een uitvoeringsagenda voor verschillende deelgebieden. Het gaat onder andere om nieuwbouw, renovatie, herontwikkeling van bedrijventerreinen, het aardgasvrij maken van woonwijken en diverse activiteiten in het kader van sociale wijkontwikkeling. 

Gevoel bij de financiële opgave 

Voor de nieuwe coalitieperiode heeft de gemeente aan TwynstraGudde gevraagd de financiële consequenties van de uitvoeringsagenda voor de prioritaire gebieden in beeld te brengen. Hoe vertaal je ambities op het gebied van woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid in inzichtelijke data voor de uitvoering? Geld is een belangrijk sturingsmiddel. De nieuwe bestuurders willen daarom gevoel krijgen bij de financiële opgave die hoort bij de verschillende onderdelen van de uitvoeringsagenda. 

Verkennende grondexploitaties

Om de uitvoeringsagenda concreet te maken, is zoveel mogelijk informatie verzameld: data van de gemeente zelf, relevante kengetallen en op onderzoek gebaseerde inzichten. We hebben diverse medewerkers van de gemeente geïnterviewd en we hebben enkele expertsessies belegd. Op basis van alle verzamelde gegevens hebben we verkennende grondexploitaties opgesteld. Verduurzaming hebben we concreet gemaakt door de kosten te berekenen van een sprong van de huidige energielabels naar niveau BENG. De kosten voor leefbaarheid hebben we berekend door vergelijkbare sociale programma’s op gemeentelijk niveau als referentie te gebruiken. Verder hebben we naast de directe plankosten ook de benodigde ambtelijke capaciteit in beeld gebracht. 

Projectportfolio Ruimte, Wonen en EconomieDe adviesgroep Ruimte, Wonen & Economie van TwynstraGudde werkt aan grote én kleine ruimtelijke opgaven. Deze opdracht en een aantal van onze recente grote en kleine ruimtelijke opgaven hebben wij gebundeld in een boekje. 

Knoppen om aan te draaien

Het bleek dat realisatie van alle ambities aanzienlijk duurder is dan de opbrengsten en de beschikbare middelen toelaten. Daarom hebben we ook een aantal scenario’s inclusief knoppen benoemd waar het college aan kan draaien om de agenda haalbaar te maken. Er is bijvoorbeeld extra verdiencapaciteit mogelijk met aanvullende ontwikkelgebieden. Ook zijn subsidies van Rijk en provincie mogelijk. Sommige ambities kunnen worden bijgesteld, zoals de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Voor dit soort afwegingen en prioriteiten is per deelgebied een concreet afwegingskader gemaakt. 

Handvatten om keuzes te maken

We hebben onze resultaten aan het college van B&W gepresenteerd. De rekenslag geeft het nieuwe college inzicht in de financiële consequenties van de uitvoeringsagenda waarmee zij in een volgende fase de agenda kan uitwerken in concrete programma’s. Het bestuur heeft hiermee de handvatten om keuzes te maken voor de gebiedsontwikkeling en leefbaarheid van Almelo die bovendien passen binnen een gezonde gemeentebegroting. 

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs zijn vertrouwd met complexe financiële doorrekeningen. We hebben kennis van planeconomie, grondexploitaties en stedenbouwkundige verkenningen, maar ook van duurzame ontwikkeling en sociale leefbaarheid. Door die kennisvelden te combineren, kunnen we kwalitatief geformuleerde ambities concreet maken. Daarmee vertalen we strategisch gemeentelijk beleid naar een concreet afwegingskader. 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.