TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Rijswijk Agenda Stadsontwikkeling Rijswijk: handvat voor gebalanceerde groei

  Rijswijk groeit in de komende decennia sterk. De Agenda Stadsontwikkeling laat zien wat er nu en op langere termijn nodig is om te zorgen dat de kwalitatieve ontwikkeling van de stad gelijk opgaat met die groei. TwynstraGudde en KuiperCompagnons hebben deze agenda in samenwerking met de gemeente Rijswijk opgesteld. We spreken met de drie hoofdrolspelers.

  Van links naar rechts: Arthur van der Poel (gemeente Rijswijk), Edgar Wever (TwynstraGudde), Peter van der Helm (KuiperCompagnons)

  Rijswijk is een van de sterkst groeiende gemeenten van ons land. Tot 2040 komen er maar liefst 8 tot 10 duizend woningen bij, ofwel 30 tot 40 procent van het huidige woningbestand. Die schaalsprong biedt kansen, bijvoorbeeld voor transformatie van leegstaande kantoren, maar brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Arthur van de Poel (gemeente Rijswijk): 'De Raad vroeg zich af hoe we de kwantitatieve groei in balans kunnen houden met kwalitatieve groei. Is Rijswijk straks nog wel een prettige stad om in te wonen, werken en leven?'

  De leefbaarheid borgen

  De gemeente vroeg de combinatie van KuiperCompagnons en TwynstraGudde om met een integrale analyse de groeiambitie concreet te maken. Wat komt er op de gemeente af en welke maatregelen zijn dan nodig om de kwaliteit van de stad en leefbaarheid te borgen? Welke knelpunten kunnen er ontstaan? Komen vastgestelde beleidsdoelen onder druk te staan of biedt de groei juist nieuwe kansen? Edgar Wever (TwynstraGudde): 'Bijna overal in Nederland wordt ingezet op verdichting voor het voldoen aan de marktvraag aan woningen. Daar zitten risico’s aan, want het kan de leefbaarheid van steden onder druk zetten. De vragen van de gemeente Rijswijk zijn dus zeer relevant.'

  Vijf thema’s

  KuiperCompagnons en TwynstraGudde hebben met de Stadsvisie Rijswijk 2030 (uit 2016) als vertrekpunt vijf samenhangende thema’s benoemd: aantrekkelijk en gezond, groen en natuurlijk, ondernemend en beleefbaar, duurzaam en toekomstbestendig, bereikbaar en veilig. Vervolgens zijn alle sectorale beleidsdocumenten in kaart gebracht. Uit deze documenten zijn (beleids)uitgangspunten en maatregelen gedestilleerd en vervolgens gekoppeld aan de vijf thema’s. Peter van der Helm (KuiperCompagnons): 'Die thema’s zaten in de stadsvisie, maar moesten ook worden geactualiseerd. De mobiliteitstransitie zat er bijvoorbeeld onvoldoende in. Daarmee raak je direct aan de verstedelijking. Als de stad groeit, groeit ook de mobiliteit en dan wordt de transitie belangrijker: langzaam verkeer, OV-knooppunten, faciliteiten voor e-bikes, meer kwaliteit. Door de beleidsdocumenten te koppelen aan thema’s, kwamen dat soort punten scherper aan het licht.'

  Tientallen maatregelen

  In de Agenda Stadsontwikkeling zijn uiteindelijk vele tientallen maatregelen gedefinieerd. Zoals het bouwen van extra scholen en sportaccommodaties, verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en het creëren van ruimte voor ontmoeting. Ook voor bijvoorbeeld eerstelijnsgezondheidzorg is meer ruimte nodig. Verder zijn er maatregelen benoemd op het gebied van klimaat, hittestress, luchtkwaliteit, geluid, mobiliteit, groen, natuur en biodiversiteit. In veel gevallen biedt de stedelijk groei hiervoor ook kansen. De maatregelen waarvan de realisatie bij voorkeur al binnen vijf jaar moet starten, zijn ingetekend op een GIS-maatregelenkaart. Op basis daarvan kunnen voorstellen worden gedaan aan College en Raad om concrete projecten op te starten. Naast de maatregelenkaart is een ontwikkelkaart gemaakt. Deze laat op structuurniveau zien welke kansen er zijn om de ruimtelijke kwaliteit van de stad over een langere termijn te verbeteren. Tot slot is er een monitor gebouwd waarmee de gemeente de uitvoering van alle maatregelen goed kan volgen en kan zien hoe die bijdragen aan de geformuleerde beleidsdoelen.

  'Door het integrale denken zie je dat de samenwerking binnen de gemeente zelfs sterker is geworden.'
  Arthur van de Poel, gemeente Rijswijk

  Voorloper van de Omgevingsvisie

  Van der Helm: 'Het zijn veel maatregelen, maar het is geen waslijst. De toegevoegde waarde is, dat er integraal inzicht is ontstaan in de samenhang van maatregelen ten opzichte van beleidsthema’s. Welke doelen streef je als gemeente na en hoe draagt een maatregel bij aan die doelen? Op welke doelen wordt veel ingezet en op welke minder? En waarom? Daarnaast is er met de ontwikkelkaart voor de langere termijn ook een doorkijk. Hoe kun je ruimtelijke structuren doorzetten? Welk beeld ontstaat er dan? Eigenlijk geef je daarmee antwoord op de vraag wat de verstedelijking voor Rijswijk betekent. Je kunt dit werk zien als een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie.'

  Integraal en efficiënt werken

  Agenda Stadsontwikkeling Rijswijk- handvat voor gebalanceerde groeiDe Agenda Stadsontwikkeling is in nauwe samenspraak met de gemeente gemaakt. Naast een kernteam was er een grotere groep van circa 25 gemeentelijke medewerkers die een aantal keren bijeen is geweest. Wever: 'Allemaal mensen die gezamenlijk over de toekomst praten. Iedereen werd gestimuleerd om samen te werken en na te denken over de stad. Dat vind ik uniek aan deze opdracht. Vaak wordt vanuit een gemeente sectoraal gewerkt. Hier is het echt integraal.'

  Deze manier van werken was ook een belangrijk argument om TwynstraGudde en KuiperCompagnons voor deze opdracht te vragen, zegt Van de Poel: 'We wilden dat de opdrachtnemer integraal maar ook voldoende zelfstandig kon werken. Dat is gelukt. En door dat integrale denken zie je dat de samenwerking binnen de gemeente zelfs sterker is geworden. Er is vaker afstemming tussen verschillende sectoren.'

  Rekenen en tekenen

  Binnen de samenwerking stond TwynstraGudde vooral aan de lat voor het maken van een afwegingskader, het analyseren van beleid en het beoordelen van maatregelen. KuiperCompagnons heeft vooral de maatregelenkaart gemaakt en het langetermijnperspectief geschetst. Van der Helm: 'We werken vaker samen. TwynstraGudde is van het rekenen (lees ook regionale gebiedsvisie maken en financieel vertalen). Wij meer van het tekenen. Zo vullen we elkaar aan.'

  Positief

  Het resultaat is, dat de gemeente nu een duidelijk beeld heeft van de opgave voor de korte en langere termijn. Het is ook duidelijk wat men eerst nog verder moet uitwerken, voordat prioriteiten kunnen worden bepaald. Van de Poel: 'Het document is heel positief ontvangen door het college en de raad. Nu maken we de concretiseringsslag in kosten en capaciteit. Het is de bedoeling om in de begroting voor volgend jaar scherpe keuzes mee te nemen.'

  Tijdig maatregelen nemen

  En wat schieten de inwoners van Rijswijk ermee op? Van de Poel: 'Dat we in deze stad straks niet worden verrast door de groei. Dat de gemeente tijdig maatregelen neemt waardoor de groei van de stad zonder problemen plaatsvindt.'

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen