De 6 belangrijkste ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De 6 belangrijkste ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed

Binnen de gemeentegrenzen is vaak de gemeente de grootste vastgoedeigenaar. In een tijd van bezuinigingen en met leegstand als groeiend probleem komt het Maatschappelijk Vastgoed in de schijnwerpers te staan. Gemeenten zijn hierin de belangrijkste speler, maar hebben wel te kampen met een veranderend speelveld. Wij schetsen de zes meest relevante onwikkelingen voor gemeenten.

1. Kostenbesparing
Voor gemeenten vraagt het terugdringen van de uitgaven onverminderd om aandacht. De gemeentelijke vastgoedportefeuille kan daarbij een belangrijke bijdrage aan leveren. Momenteel zijn gemeenten op grote schaal leegstand aan het terugdringen door vastgoed te verkopen, daarnaast wordt de eigen vastgoedorganisatie doorgelicht en stevig gesneden in gebouwonderhoud.

2. Inzicht in prestaties
De druk op gemeenten om de doelmatigheid van de vastgoedportefeuille te vergroten is groot. Actuele rekenkameronderzoeken naar het vastgoedbeleid zijn daar een voorbeeld van. Maar om te kunnen beoordelen hoe het gemeentelijk vastgoed werkelijk presteert, is gedetailleerd inzicht in de kosten en opbrengsten benodigd. Het op orde hebben van vastgoedinformatie is een voorwaarde, financiële doorlichtingen zijn daarbij een goed middel om de bedrijfsvoering te verbeteren.

3. Kaders voor besturing: vastgoed- en subsidiebeleid
Gemeentelijk vastgoed is niet alleen een bedrijfsmiddel, het is ook een beleidsmiddel dat dient om maatschappelijke effecten te bereiken. Uiteindelijk is het een politieke afweging hoe de maatschappelijke effecten zich verhouden tot gevraagde financiële prestaties. De taakopvatting op het gebied van vastgoed kan daarbij per gemeente verschillen. In een tijd van beperkte mogelijkheden om te investeren, vragen gemeenteraden daarom om een scherp vastgoedbeleid in samenhang en met het te voeren subsidiebeleid.

4. Professionalisering van het vastgoedbedrijf
De afgelopen jaren zijn binnen veel gemeentelijke organisaties vastgoedbedrijven opgericht. Deze centralisatie van kennis en kunde heeft tot een sterkere positie van de vastgoedfunctie geleid. Een volgende stap is tweeledig. Naast doorontwikkeling van de vastgoedafdeling staat de verbetering van de interne samenwerking met beleidsafdelingen voorop, zodat de gemeente zich extern als regieorganisatie kan presenteren.

5. Intergemeentelijke samenwerking
Kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en verminderen van kwetsbaarheid zijn belangrijke motieven voor gemeenten om te gaan samenwerken. Waar gemeenten op verschillende terreinen nu al onderlinge samenwerken en elkaar versterken, is vastgoed nog onbekend terrein. De eerste praktijkervaring leert echter dat de businesscase voor een Regionale Vastgoedorganisatie positief kan uitpakken.

6. Uitbesteden van vastgoedtaken
Onder andere vanwege de actuele leegstandsproblematiek is een roep om vastgoed te verkopen aanwezig in gemeenteraden. Toch is vastgoed slechts een middel. Vanuit een kerntakendiscussie blijkt de afweging om taken uit te besteden een logische stap. Dit kan in samenwerking met marktpartijen of door taken over te dragen aan maatschappelijke instellingen, verenigingen of bewoners. Ook de drie decentralisaties in het sociale domein kennen daarbij een vastgoedcomponent.

Reageer