Feyenoord City draagt bij aan ontwikkeling Rotterdam Zuid | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Feyenoord City draagt bij aan ontwikkeling Rotterdam Zuid

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Twynstra Gudde een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld voor het plan Feyenoord City. Uit ons onderzoek is gebleken dat het plan positief bijdraagt aan de ontwikkeling van (de aandachtswijken in) Rotterdam Zuid. De MKBA is een van de beslisdocumenten ten behoeve van de gemeentelijke bestuurlijke besluitvorming rondom het plan Feyenoord City.

In maart 2016 heeft Feyenoord aangekondigd dat de voorkeur voor de locatie van Feyenoord City de locatie aan de Maas is (Veranda West), ook wel Strip genoemd. Feyenoord City omvat veel meer dan het nieuwe stadion. Een belangrijk onderdeel is de herontwikkeling van de Kuip. Feyenoord City omvat verder plannen voor nieuwe winkels, woningen, kantoren, hotels, attracties, appartementen, parkeerplaatsen, een station, culturele ankerplaatsen, maatschappelijke voorzieningen en faciliteiten voor breedtesport. Het project Feyenoord City is hoofdzakelijk een privaat initiatief. De gemeente zal bijdragen met een investering in de infrastructuur (ca 35 mln.) en met een financiële deelname in het project. Als onder-bouwing voor de besluitvorming door B&W en gemeenteraad is een MKBA noodzakelijk.

Uit de MKBA is gebleken dat het plan leidt tot een positief saldo van bijna een half miljard euro. Voor een groot deel zit dit in de positieve business case van het nieuwe Feyenoord stadion. Feyenoord zal echter nog wel een gevoeligheidsanalyse uitvoeren op deze business case. Verder draagt het plan maatschappelijk bij aan de ontwikkeling van Rotterdam Zuid. De baten zitten onder meer in werkgelegenheid en de recreatieve waarde. Maar de grootste maatschappelijke baten bestaan uit de verbetering van de leefbaarheid van de wijken in Rotterdam Zuid.

Onze samenwerkingspartner RIGO Research en Advies heeft deze leefbaarheidsbaten geraamd. Bovenop het positieve saldo in de MKBA is sprake van een aantal Pm posten. De belangrijkste is in de vorm van de mogelijk toekomstige iconische waarde van Feyenoordcity voor de bewoners van Rotterdam. Dit effect is vooraf zonder nader onderzoek lastig in te schatten. Onderzoek van de TU delft (Mouter et. al) naar de Erasmusbrug heeft geleerd dat een dergelijke iconische waarde effect kan optreden en niet vergeten mag worden.

Eindrapport mkba Feyenoord city

Reactie(s)

Beste Edgar, De iconische waarde van de Erasmusbrug is er zonder meer. Maar de verwachting van destijds dat die waarde zo sterk is dat heel Rotterdam Zuid daarvan zou profiteren is niet waar gebleken. Het nieuwe stadion zal hopelijk een architectonisch hoogstandje worden. Stedenbouwkundig zijn er nog wel een groot aantal onopgeloste kwesties, zoals de relatie met het NSstation en de toekomstige nieuwe stadsbrug. Het huidige plan is ongetwijfeld een uitstekende aanzet tot een verdere stadsontwikkeling van IJsselmonde maar m.i. is het overdreven om van een iconische waarde te spreken. Met vriendelijke groet, Wouter Zwamborn ( ik was ten tijde van de vorige verbouwing van de Kuip stedenbouwkundige van Rotterdam Zuid).

Beste Wouter, Hartelijk dank voor je reactie. Een korte respons. Het onderzoek van de TU Delft waar we naar verwijzen is ons rapport en het artikel over de iconische waarde van de Erasmusbrug zegt ook niets over de waarde specifiek voor Rotterdam Zuid. Uit die enquetestudie onder bewoners van heel Rotterdam is echter wel gebleken dat er sprake is van iconische waarde voor de bewoners van Rotterdam. In ons MKBA rapport is aangegeven dat een dergelijk effect ook kan optreden voor Feyenoord City, wederom niet specifiek voor Rotterdam Zuid, maar voor heel Rotterdam. Het is een Pm post omdat het niet nader is onderzocht en bovendien de huidige Kuip ook een dergelijke waarde heeft. Dat het hele plan bijdraagt aan de stadsontwikkeling IJsselmonde (en Rotterdam Zuid) is wel degelijk uit ons rapport gebleken, zie de effecten op leefbaarheid in ons rapport. Vriendelijke groet, Edgar

Reageer