TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Vitaal landelijk gebied: hoe organiseer je een participatieve aanpak?

  Nederland staat voor een ingrijpende transitie van het landelijk gebied. Kernwoorden zijn gezond, toekomstbestendig, leefbaar en aantrekkelijk. De belangen van stakeholders zijn groot en divergerend. Provincies en samenwerkende gemeenten ontwikkelen daarom integrale gebiedsprogramma’s in samenspraak met bijvoorbeeld waterschappen en natuurorganisaties. TwynstraGudde biedt ondersteuning met strategieën voor participatie en communicatie die toepasbaar zijn bij de vraagstukken in het landelijk gebied. We werken aan begrip en draagvlak en het aanboren van gebiedskennis. Daarmee stellen we publieke organisaties in staat om participatief te werken.

  In het landelijk gebied ontstaat steeds meer overlap tussen de domeinen van landbouw, natuur en gebouwde omgeving. Wij geloven dat een transitie van het landelijk gebied daarom alleen kan worden bereikt door goede samenwerking tussen overheden, belangenorganisaties, ondernemers én inwoners van het gebied. In de praktijk zetten partijen elkaar echter vast: landbouw tegenover natuur, stad tegenover buitengebied. 

  Transitiefonds

  Provincies en (samenwerkende) gemeenten werken in opdracht van het Rijk aan integrale gebiedsprogramma’s. In het Transitiefonds is hiervoor een bedrag van 25 miljard euro voorzien dat op grond van de provinciale programma’s wordt verdeeld. In die programma’s moet staan hoe doelstellingen op het gebied van natuur (stikstof), water en klimaat worden gehaald. Provincies gaan ook aan de slag in deelgebieden. Participatie is daarin cruciaal. De vraag is: hoe organiseer je het proces om uiteenlopende partijen met soms tegengestelde bij dit toch al complexe proces te betrekken?

  Ruimte voor belangen

  Door participatie stel je andere partijen in staat voor hun belang op te komen. In onze visie zijn tegengestelde belangen altijd onderdeel van grote project- of beleidsprocessen. Door participatie worden deze verschillen in opvattingen en belangen zichtbaar, wat spanningen of weerstand met zich meebrengt. Dit kan aanleiding zijn om een plan aan te passen. Ook ontstaan er kansen om een plan sterker te maken omdat er soms onvermoede expertise boven tafel komt of partijen bereid en in staat zijn om actief aan oplossingen bij te dragen. Met alle opgaven die op het buitengebied samenkomen, zijn constructieve voorstellen die bijdragen aan de gewenste transitie, zeer welkom. Kortom, een goed participatietraject draagt bij aan wederzijds begrip en eigenaarschap en legt de basis voor realiseerbaar beleid.

  Analyse 

  TwynstraGudde helpt publieke organisaties om participatie vorm te geven. Met een aantal stappen stellen wij hen in staat om participatief te werken. Als eerste stap analyseren we de opgave, de betrokken stakeholders en de ruimte en mogelijkheden van die stakeholders om participatief bij te dragen. Wij gebruiken het door ons ontwikkelde Canvas Omgevingsmanagement als onderliggende structuur. Hierbij onderscheiden we verschillende doelgroepen: direct en indirect betrokkenen, zoals bewoners, boeren, natuurorganisaties en andere belangengroepen. Voor alle doelgroepen is participatie belangrijk, al verschilt per doelgroep het moment en de manier waarop die participatie vorm kan krijgen. Een belangrijke vraag die er steeds aan voorafgaat, is: wat is de participatieruimte voor ieder van de doelgroepen? Het is belangrijk daar van tevoren duidelijkheid over te hebben. Meepraten terwijl het beleid toch al vastligt, kweekt eerder wantrouwen dan begrip. 

  Hoe scoor jij op de belangrijkste succesfactoren voor een samenwerking? Doe de samenwerkingsscan

  Uitwerking

  Bij TwynstraGudde nemen we maatwerk serieus. Afhankelijk van het vraagstuk kiezen we de juiste aanpak, variërend van zeer gestructureerd met een heldere planning van te nemen stappen, tot een meer open aanpak waar we gaandeweg gezamenlijk met de opdrachtgever een aanpak ontwikkelen. Dit is onder andere afhankelijk van de opdracht waar een provincie of gemeente voor staat, de bestuursstijl, de cultuur op het gebied van participatie en de fase waarin een proces zich bevindt. In alle gevallen willen we in een vrij korte doorlooptijd tot een werkbare strategie komen. In de praktijk leidt langer praten niet tot een beter resultaat. In samenspraak met de opdrachtgever brengen we doel, voorwaarden, kaders en participatieruimte bijeen. Op basis van dat vertrekpunt ontwerpen we een haalbare participatie- en communicatiestrategie. We ontwikkelen een aanpak met bijbehorende instrumenten: traditionele vormen, maar ook social design, story telling en kleinschalige dialooggesprekken. Juist lokale mogelijkheden, stakeholders en initiatieven krijgen een plek. Ideeën over de juiste aanpak genoeg; in samenspraak met de opdrachtgever maken we keuzes. 

  Continue samenspraak

  De toegevoegde waarde van onze aanpak is dat we het niet vanachter ons bureau oplossen, maar dat we de opdrachtgever in staat stellen zelf een participatieplan te maken en de participatie te organiseren. De strategie ontstaat in continue samenspraak. Zo ontstaat een genuanceerd beeld van wat er allemaal speelt, welke issues relevant zijn, welke partijen voor specifieke belangen staan en wie misschien niet zo vaak van zich laat horen, maar uiteindelijk wel impact heeft. We komen mensen op het spoor die specifieke gebiedskennis hebben en bedrijven of organisaties die willen en kunnen meewerken aan oplossingen. Die inzichten bieden een goede basis om in samenwerking met alle betrokkenen een gebiedsprogramma te maken. Partijen voelen zich gehoord, ook al worden hun belangen niet altijd gehonoreerd. Er is draagvlak voor verandering.

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze adviseurs beschikken op dit gebied over een schat aan kennis en ervaring. Onderscheidend is, dat we ervaring met de opzet en uitvoering van participatie- en communicatietrajecten combineren met specifieke vakinhoudelijke kennis. Op meerdere plekken en vanuit meerdere posities werken we aan de transitie van het landelijk gebied

  Cases

  Cases

  Experts in een participatieve aanpak

  Alle mensen

  Experts in een participatieve aanpak

  Alle mensen