Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland Bestuurlijke aftrap voor nieuwe KRW-doelen in Flevoland

De Kaderrichtlijn Water stelt dat iedere waterbeheerder herziene waterkwaliteitsdoelen en maatregelen moet afspreken voor 2022-2027. Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland hebben TwynstraGudde gevraagd een bestuurlijke startbijeenkomst te organiseren om gebiedspartijen bij dit proces te betrekken.

Onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn voor alle waterlichamen met een bepaalde grootte waterkwaliteitsdoelen vastgesteld en maatregelen afgesproken om die doelen te halen. Voor de derde planperiode (2022-2027) moeten die doelen en maatregelen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Meer dan voorheen wordt daarbij de samenwerking met andere partijen in het gebied benadrukt: de provincie, gemeenten, agrariërs en natuurorganisaties. In 2018 heeft een consortium onder leiding van TwynstraGudde de Handreiking KRW-doelen opgesteld om dat proces in goede banen te leiden. In de handreiking wordt onder meer geadviseerd te starten met een bestuurlijke aftrap waar al die partijen bij worden betrokken. Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland hebben TwynstraGudde gevraagd die aftrap voor Flevoland te organiseren.

Welke rol zien partijen voor zichzelf?

We hebben de verschillende gebiedspartijen in de provincie opgezocht. Voorafgaand aan de startbijeenkomst hebben we hen geïnterviewd om zicht te krijgen op standpunten en wensen. Wat weten de partijen van de KRW en welke rol ziet ieder voor zichzelf? Voor veel partijen leek de KRW een vrij technocratische richtlijn, die in detail bepaalde doelen zou voorschrijven. Sommige partijen wisten echter niet dat ze ook zelf kunnen meedenken en beslissen over de precieze doelen en maatregelen.

Hoe willen zij betrokken worden?

In februari 2019 vond de startbijeenkomst plaats. Dankzij de voorafgaande interviews konden de deelnemers duidelijk aangeven hoe zij betrokken willen zijn bij het actualiseren van doelen en maatregelen. Deels is dit proces al gestart. Zo kijkt het waterschap met natuurorganisaties opnieuw naar doelen en maatregelen die in natuurgebieden de natuurwaarden kunnen versterken. In het agrarisch gebied zetten branchevereniging LTO, de provincie en het waterschap in op voortzetting van hun gezamenlijke Actieplan Bodem en Water. In het stedelijk gebied werkt het waterschap met de gemeenten aan gemeente- en functiespecifieke waterkwaliteitsdoelen. Medio 2020 komen de partijen opnieuw bij elkaar om de nieuwe doelen en maatregelen in samenhang te bespreken. Daarna wordt één en ander formeel vastgelegd.

Het resultaat

Vooraf waren veel partijen in Flevoland niet bekend met de KRW en met hun rol in het bereiken van doelstellingen. Het werd gezien als een exclusieve verantwoordelijkheid van het waterschap. Met de bestuurlijke aftrap is het veel meer een gezamenlijke opgave geworden. De gebiedspartijen weten hoe het met de waterkwaliteit in Flevoland is gesteld, welke extra maatregelen nodig zijn en welke rol zij daarbij kunnen of moeten spelen. 

“Dankzij de bijeenkomst is de Kaderrichtlijn Water en het onderwerp waterkwaliteit ook weer bestuurlijk onder de aandacht gebracht. Dit is een mooi vertrekpunt voor het KRW-gebiedsproces dat we samen met de verschillende overheden en belangenpartijen dit jaar willen doorlopen.”
Harry Bouwhuis (senior adviseur waterkwaliteit bij Waterschap Zuiderzeeland)

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs combineren technische kennis van kwalitatief en kwantitatief waterbeheer met bestuurlijk-maatschappelijke ervaring. Wij zijn bovendien nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Handreiking KRW-doelen. We begrijpen de uiteenlopende belangen en spreken de taal van de verschillende partijen bij de transitie van het landelijk gebied.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.