Provincie Overijssel Eerlijke schadeafhandeling voor Natura 2000

De provincie Overijssel versterkt de natuur in 24 speciale natuurgebieden: de Ontwikkelopgave Natura 2000. Veel landeigenaren krijgen hierdoor te maken met gebruiksbeperkingen. De provincie stelt hen schadeloos. TwynstraGudde heeft het proces van schadebepaling geaudit.

In de 24 natuurgebieden worden maatregelen genomen als het verhogen van de grondwaterstand, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, anders maaien of het beperken van de uitstoot van stikstof (meststoffen). Grondeigenaren, met name agrariërs kunnen hierdoor economische schade lijden. Zij krijgen dan een financiële compensatie van de provincie.

Gebiedsontwikkeling

De afdeling Grondzaken is verantwoordelijk voor het vaststellen van de economische schade. Hierbij is het cruciaal, dat in alle gebieden eenduidige en consistent gehandeld wordt, dat alle schade in beeld is en op een juiste en vergelijkbare manier wordt getaxeerd. Je wilt dat gelijke gevallen in 24 deelgebieden gelijk behandeld worden zonder verrassingen achteraf. Je moet het aan buitenstaanders kunnen uitleggen. Een second opinion op het te doorlopen proces is daarmee van groot belang. TwynstraGudde helpt de provincie met de gebiedsontwikkeling door een audit uit te voeren op het proces van schadeafhandeling.

Vier-ogenprincipe

Om tot een juiste schadeafhandeling te komen, moet je in onze visie eerst goed weten welke werkzaamheden de provincie wil gaan uitvoeren en binnen welke kaders het beheer daarna plaatsvindt. Voor de afdeling Grondzaken moet er een eenduidige opdracht zijn om in control te kunnen zijn. Daarnaast is het belangrijk dat het schadeproces door mensen met de juiste deskundigheid wordt aangestuurd en uitgevoerd, en dat hun resultaten worden gechallenged volgens een vier-ogenprincipe. Bij de audit voor de provincie Overijssel hebben we hier in het bijzonder op gelet.

"Zonder inhoudelijke kennis van grondbedrijfsprocessen is het niet te doen om een kwalitatief goede audit uit te voeren!"
Robin Broekhuizen, Provincie Overijssel, adviseur Concerncontrol

Checks en balances

We hebben alle relevante documenten bestudeerd en interviews gedaan met medewerkers van de afdeling Grondzaken en externe taxateurs. Daarbij hebben we gekeken of het proces voldoende scherp in beeld is en er voldoende kennis en ervaring aanwezig is. Ook hebben we gelet op de checks en balances in het proces. Zijn de kaders waarbinnen taxateurs werken, voor iedereen helder en wordt er inderdaad met vier ogen gekeken?

Projectportfolio Ruimte, Wonen en EconomieDe adviesgroep Ruimte, Wonen en Economie van TwynstraGudde werkt aan grote én kleine ruimtelijke opgaven. Deze opdracht en een aantal van onze recente grote en kleine ruimtelijke opgaven hebben wij gebundeld in een boekje. 

Het resultaat voor de opdrachtgever

We hebben alle processen die doorlopen worden, gecheckt. Vanuit een risicobenadering hebben we op onderdelen aangegeven waar verbetering noodzakelijk en optimalisering mogelijk is. De opdrachtgever kan met onze rapportage in de eerste plaats aantonen dat alle processen goed zijn doorgelicht en in de tweede plaats dat de organisatie in control is of komt. Uiteindelijk geeft het de zekerheid dat beschikbare middelen verantwoord worden besteed en grondeigenaren die schade lijden door natuurontwikkeling, indien van toepassing een eerlijke compensatie tegemoet kunnen zien.

Waarom TwynstraGudde?

In deze opdracht combineren we inhoudelijke kennis van de processen binnen grondbedrijven op strategisch, tactisch en operationeel niveau met kennis van het uitvoeren van audits. We zijn bekend met de rol van overheden en de processen binnen grondbedrijven waaronder schadeloosstellingen. Daardoor zijn we een serieuze gesprekspartner voor alle geïnterviewden en kunnen we alle voor de audit noodzakelijke gegevens boven tafel krijgen. En we begrijpen de uiteenlopende belangen en spreken de taal van de verschillende partijen bij de transitie van het landelijk gebied.

Verder praten over stikstof met TwynstraGudde?

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.