TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Provincie Overijssel Eerlijke schadeafhandeling voor Natura 2000

  De provincie Overijssel versterkt de natuur in 24 speciale natuurgebieden: de Ontwikkelopgave Natura 2000. Veel landeigenaren krijgen hierdoor te maken met gebruiksbeperkingen. De provincie stelt hen schadeloos. TwynstraGudde heeft het proces van schadebepaling geaudit.

  In de 24 natuurgebieden worden maatregelen genomen als het verhogen van de grondwaterstand, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, anders maaien of het beperken van de uitstoot van stikstof (meststoffen). Grondeigenaren, met name agrariërs kunnen hierdoor economische schade lijden. Zij krijgen dan een financiële compensatie van de provincie.

  Gebiedsontwikkeling

  De afdeling Grondzaken is verantwoordelijk voor het vaststellen van de economische schade. Hierbij is het cruciaal, dat in alle gebieden eenduidige en consistent gehandeld wordt, dat alle schade in beeld is en op een juiste en vergelijkbare manier wordt getaxeerd. Je wilt dat gelijke gevallen in 24 deelgebieden gelijk behandeld worden zonder verrassingen achteraf. Je moet het aan buitenstaanders kunnen uitleggen. Een second opinion op het te doorlopen proces is daarmee van groot belang. TwynstraGudde helpt de provincie met de gebiedsontwikkeling door een audit uit te voeren op het proces van schadeafhandeling.

  Vier-ogenprincipe

  Om tot een juiste schadeafhandeling te komen, moet je in onze visie eerst goed weten welke werkzaamheden de provincie wil gaan uitvoeren en binnen welke kaders het beheer daarna plaatsvindt. Voor de afdeling Grondzaken moet er een eenduidige opdracht zijn om in control te kunnen zijn. Daarnaast is het belangrijk dat het schadeproces door mensen met de juiste deskundigheid wordt aangestuurd en uitgevoerd, en dat hun resultaten worden gechallenged volgens een vier-ogenprincipe. Bij de audit voor de provincie Overijssel hebben we hier in het bijzonder op gelet.

  "Zonder inhoudelijke kennis van grondbedrijfsprocessen is het niet te doen om een kwalitatief goede audit uit te voeren!"
  Robin Broekhuizen, Provincie Overijssel, adviseur Concerncontrol

  Checks en balances

  We hebben alle relevante documenten bestudeerd en interviews gedaan met medewerkers van de afdeling Grondzaken en externe taxateurs. Daarbij hebben we gekeken of het proces voldoende scherp in beeld is en er voldoende kennis en ervaring aanwezig is. Ook hebben we gelet op de checks en balances in het proces. Zijn de kaders waarbinnen taxateurs werken, voor iedereen helder en wordt er inderdaad met vier ogen gekeken?

  Projectportfolio Ruimte, Wonen en EconomieDe adviesgroep Ruimte, Wonen & Economie van TwynstraGudde werkt aan grote én kleine ruimtelijke opgaven. Deze opdracht en een aantal van onze recente grote en kleine ruimtelijke opgaven hebben wij gebundeld in een boekje. 

  Het resultaat voor de opdrachtgever

  We hebben alle processen die doorlopen worden, gecheckt. Vanuit een risicobenadering hebben we op onderdelen aangegeven waar verbetering noodzakelijk en optimalisering mogelijk is. De opdrachtgever kan met onze rapportage in de eerste plaats aantonen dat alle processen goed zijn doorgelicht en in de tweede plaats dat de organisatie in control is of komt. Uiteindelijk geeft het de zekerheid dat beschikbare middelen verantwoord worden besteed en grondeigenaren die schade lijden door natuurontwikkeling, indien van toepassing een eerlijke compensatie tegemoet kunnen zien.

  Waarom TwynstraGudde?

  In deze opdracht combineren we inhoudelijke kennis van de processen binnen grondbedrijven op strategisch, tactisch en operationeel niveau met kennis van het uitvoeren van audits. We zijn bekend met de rol van overheden en de processen binnen grondbedrijven waaronder schadeloosstellingen. Daardoor zijn we een serieuze gesprekspartner voor alle geïnterviewden en kunnen we alle voor de audit noodzakelijke gegevens boven tafel krijgen. En we begrijpen de uiteenlopende belangen en spreken de taal van de verschillende partijen bij de transitie van het landelijk gebied.

  Verder praten over stikstof met TwynstraGudde?

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen