TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Ministerie van LNV Natuurbank biedt projecten van nationaal belang meer zekerheid

  De PAS-uitspraak van de Raad van State (stikstof) zette ruimtelijke plannen op losse schroeven. Ook dijkverzwaringen en andere projecten van nationaal belang kwamen in de knel. De Natuurbank biedt een uitweg. TwynstraGudde hielp bij de oprichting hiervan. 

  De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 29 mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet mag worden gebruikt om activiteiten toe te staan die extra stikstofuitstoot veroorzaken en daardoor schade toebrengen aan natuur, in het bijzonder aan Natura 2000-gebieden. Met deze uitspraak kwamen veel projecten op het gebied van bouw en infrastructuur stil te staan. Ook projecten van nationaal belang, zoals dijkversterkingen. De rijksoverheid zocht naar wegen om zeker te stellen dat deze projecten geen vertraging zouden oplopen.  

  € 125 miljoen 

  Een Natuurbank kan die ruimte bieden. Natuurcompensatie kan projecten alsnog mogelijk maken én zorgdragen voor natuurbehoud. Het idee is, dat de Natuurbank op voorhand stikstofgevoelige natuur realiseert. Wanneer nodig, kan deze dan worden ingezet als compensatienatuur om vergunningverlening mogelijk te maken. In 2020 heeft het kabinet heeft hiervoor € 125 miljoen vrijgemaakt. Het Ministerie van LNV vroeg TwynstraGudde te helpen de Natuurbank te ontwikkelen en een uitvoeringsorganisatie op te zetten.  

  Gebiedsgericht 

  In onze visie is het stikstof- en natuurdossier onderdeel van een veel breder probleem in het landelijk gebied. Een gebiedsgerichte aanpak is daarbij cruciaal. De Natuurbank is voor zo’n gebied één van de instrumenten om ontwikkelingen aan te jagen. Belangrijke sleutelspelers bij de uitwerking van dat instrument zijn provincies en terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provinciale landschappen en particuliere natuurbeheerders). De kunst is om de belangen van het Rijk en de belangen van deze organisaties in elkaars verlengde te krijgen. In het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt hier door het kabinet Rutte IV volop op ingezet.   

   

  'In de hectiek van het stikstofdossier hebben wij het idee van de Natuurbank naar rustig vaarwater geleid en zijn de eerste stappen richting uitvoering gezet.'
  Michiel Cappendijk

  Intensief overleg 

  Voor de natuurbank hebben we tweewekelijks overleg gehad met de betrokken sleutelspelers om alle perspectieven in beeld te krijgen. Zo is het bijvoorbeeld cruciaal dat de natuur in de Natuurbank inderdaad aanvullend is op natuur die in het kader van Natura 2000 toch al moet worden gerealiseerd. Ook moet de aanvullende natuur exclusief bestemd worden voor projecten van nationaal belang. Verder is het de vraag, hoeveel stikstofgevoelige natuur er eigenlijk nodig is? Welke doelgroepen kunnen er gebruik van maken en hoe kunnen zij compensatienatuur toegedeeld krijgen? Stap voor stap zijn we tot een werkbaar model gekomen.  

  Pilot 

  Om ervaring op te doen, heeft Staatsbosbeheer een pilot uitgevoerd. Op grond van deze pilot is een selectieleidraad ontwikkeld voor het zoeken naar geschikte gebieden, waarbij rekening wordt gehouden met beleid, ecologie, grondposities en omgevingsfactoren. De pilot is zeer nuttig gebleken en levert bovendien het eerste aanbod aan stikstofgevoelige natuur op. 

  Uitvoeringsorganisatie 

  In samenwerking met RVO hebben we op rijksniveau een uitvoeringsorganisatie opgericht. Sinds 2021 is hier een team aan de slag met ecologen, contractjuristen en gebiedsmakelaars. Omdat de Natuurbank nog in ontwikkeling is, is flexibiliteit van de organisatie belangrijk. Met RVO en de betrokken sleutelorganisaties hebben we hiervoor een doordachte governancestructuur ontwikkeld. 

  Projectportfolio Ruimte, Wonen en EconomieDe adviesgroep Ruimte, Wonen & Economie van TwynstraGudde werkt aan grote én kleine ruimtelijke opgaven. Deze opdracht en een aantal van onze recente grote en kleine ruimtelijke opgaven hebben wij gebundeld in een boekje. 

  Wetsvoorstel 

  Begin 2021 wordt een voorstel voor Wijziging van de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Formeel gaat het daarin om regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang. TwynstraGudde heeft een bijdrage geleverd aan de tekst van de Memorie van Toelichting.  

  Projecten zijn veiliggesteld 

  De Natuurbank realiseert een positief effect doordat compensatienatuur op voorraad en op een gecoördineerde en gebundelde manier wordt gerealiseerd. Projecten met een dwingende reden van groot openbaar belang kunnen met meer zekerheid worden veiliggesteld.  

  Waarom TwynstraGudde?  

  Wij ontwikkelen samen met stakeholders ruimtelijke en financiële instrumenten die ervoor zorgen dat beleid van papier naar praktijk wordt gebracht, in dit geval de Natuurbank. Kennis en ervaring zijn cruciaal, maar ook geduld en transparantie. De rust om verschillende belangen in kaart te brengen en hierover een gestructureerd gesprek te voeren met alle partijen, bleek essentieel. We hebben kennis van organisatiekunde en samenwerken en zijn gewend aan het werken in een maatschappelijk, bestuurlijk en politiek gevoelige omgeving. We begrijpen de uiteenlopende belangen en spreken de taal van de verschillende partijen bij de transitie van het landelijk gebied. 

  Podcast over de landbouwtransitie en de aanpak van de stikstofcrisis

  In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'Polderen in De Peel' gaat Maarten Bouwhuis dieper in op de landbouwtransitie en de aanpak van de stikstofcrisis. Luister hieronder de podcast.

   

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen