Training 'Programmamanagement' (2 blokken) | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Training 'Programmamanagement' (2 blokken)

Met deze training leg je een stevig fundament voor het mooie vak van programmamanagement. We besteden aandacht aan zowel de (inter)menselijke als de methodische kant van programma’s en raken alle aspecten waarmee je in programma’s te maken krijgt. Hiermee ben je beter in staat je eigen opgave tot een succes te maken. Deze training bestaat uit twee blokken van 2,5 dag. Eerdere deelnemers beoordeelden deze training met gemiddeld een 9!

Steeds meer organisaties werken met programma’s voor het nastreven van hun strategische doelen. Programma’s zijn bijzondere manieren van samenwerken voor het aanpakken van complexe, tijdelijke en doelgerichte veranderopgaven. Binnen programma's worden allerlei inspanningen (waaronder projecten) in samenhang uitgevoerd om daarmee de doelen en baten tot stand te brengen. Je vindt programma's binnen organisaties en bij samenwerking tussen organisaties.

Een keer per jaar voeren we een verlengde versie van deze training uit: Training Programmamanagement van 3 blokken. Er is dan een derde blok van 2,5 dag waarin wij een aantal extra thema’s van programmamanagement behandelen.

Opbrengst

Met deze training werk je aan je eigen visie op programmamanagement en maak je de doorvertaling naar je eigen opgave. De training wordt al jaren zeer hoog gewaardeerd door onze deelnemers, met name vanwege de vele mogelijkheden om eigen vragen en casuïstiek in te brengen, de persoonlijke en praktijkgerichte benadering en ervaring van de trainers en het rijke materiaal dat ingezet wordt.

Aan het eind van deze training heb je onder meer:

 • een integraal beeld van wat programmamanagement omvat en hoe jij je daartoe verhoudt
 • inzicht in de verschillen tussen programma’s, projecten, processen en andere manieren van werken
 • een fundament voor de aanpak, besturing, besluitvorming, organisatie en samenwerking in programma's
 • meer zicht op de benodigde condities, succes- en faalfactoren voor programma's in organisaties
 • gevoel voor hoe je zelf het beste je rol en leiderschap als programmamanager kan invullen in je eigen programma
 • concrete feedback op en houvast voor de aanpak van je eigen programma
 • toegang tot een groot netwerk van programmamanagers in Nederland.

Doelgroep

Deze training is in eerste instantie bedoeld voor programmamanagers die zich verder in hun rol willen ontwikkelen. Ook anderen die zich willen ontwikkelen in programmamanagement zijn welkom. Indien u geen programmamanager bent of geen programma ‘onder handen’ hebt, neem dan contact met ons. Per training is namelijk ook een aantal plaatsen beschikbaar voor niet-programmamanagers.

 

Programma

Wij zetten onze ruime praktijkervaring met programma’s in. Dat doen we mede op basis van ons gedachtegoed in Werken aan Programma's (2016) en het Program Canvas (2016). Ook haken we andere methodes voor programmamanagement aan, zoals Managing Successful Programmes (MSP) en Programmatisch Creëren.

Blok 1, dag 1 - (09.30-19.30 uur met aansluitend diner)

Ochtend: de kern van programmamanagement (kiezen)
We staan stil bij de verschillende manieren waarop een organisatie haar doelen kan realiseren. We lichten toe welke rol en toegevoegde waarde programma’s daarbinnen hebben. Ook maken we een helder onderscheid tussen projecten, multiprojecten, processen, portfolio’s en programma’s en hun rol in de ontwikkeling van moderne organisaties. Tenslotte zetten we de essenties van programmamanagement op een rij.

Middag: vormgeven van de aanpak van een programma (programmeren)
We gaan in op het vormgeven van de inhoudelijke aanpak van een programma. Hierin staan vragen centraal als: wat is de visie? Welke strategie en aanpak met doelen, baten en inspanningen past daarbij? Wat hoort er wel en niet bij, en hoe verhoudt zich dit tot andere activiteiten in de organisatie? Instrumenten die we gebruiken, zijn onder meer het Doelen-Inspanningen Netwerk (DIN) en het Program Canvas.

Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
We bespreken een programma van een ervaren programmamanager uit ons netwerk. Hij of zij neemt ons mee in het programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We gaan na hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. De programmamanager zal ook vragen voorleggen ter reflectie en verdieping.

Blok 1, dag 2 - (09.00-17.00 uur)

Ochtend: inrichten van de programmaorganisatie (organiseren, beslissen)
De organisatie en rollen in een programma komen aan bod. We kijken naar de betrokken actoren en brengen hun posities, verantwoordelijkheden en belangen in kaart. Welke organisatievormen kun je op basis hiervan construeren? Hoe ziet de verhouding met de organisatie eruit? Wat betekent dat voor de rolverdeling en het rollenspel tussen de betrokkenen, en specifiek voor jouzelf?

Middag: grip krijgen en houden op de voortgang (besturen)
In onderdeel staat het managen, het besturen, centraal. We besteden aandacht aan vragen als: Waar stuur je op om voortgang in het programma te krijgen en te houden? Hoe kom je tot een goede keuze van sturingscriteria? Hoe monitor je de voortgang en op welke manier kun je bijsturen wanneer zich bepaalde kansen of bedreigingen voordoen? Welke informatie heb je nodig en hoe rapporteer je?

Tussen blok 1 en 2 werk je aan je eigen programma op basis van de opgedane inzichten uit het eerste blok. Je bereidt je zelf ook voor het op het tweede blok, onder meer door je in te lezen in de thema's en je eigen leiderschap als programmamanager te onderzoeken.

Blok 2, dag 3 - (09.30-19.30 uur met aansluitend diner)

Ochtend: terugkijken en verdiepen op uw eigen praktijk
In eerste instantie kijken we terug op de eerste twee dagen en de tussenliggende periode. Welke nieuwe vragen zijn er naar voren gekomen? Ook is er ruimte verder te verdiepen op onderdelen uit het eerste blok. Van de andere deelnemers en de begeleiders krijg je tips hoe je je eigen programma verder kunt verbeteren.

Middag: vormgeven aan de samenwerking rond programma's (samenwerken)
In programma's is samenwerking uiteraard aan de orde van de dag, of het nu gaat om samenwerking binnen de programmaorganisatie, tussen de betrokken onderdelen binnen een organisatie of tussen onafhankelijke organisaties. We reiken diverse perspectieven aan op die samenwerking en gaan onder meer in op het verbinden van belangen en belanghebbenden (o.a. vanuit strategisch omgevingsmanagement).

Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
In de avond hebben we wederom een ervaren programmamanager op bezoek. Hij of zij neemt ons mee in het programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We gaan na hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. De programmamanager zal ook vragen voorleggen ter reflectie en verdieping.

Blok 2, dag 4 - (09.00-17.00 uur)

Ochtend: inzicht krijgen in je leiderschap als programmamanager (leidinggeven)
De programmamanager vervult een cruciale leidende rol in het succes van een programma. Sterker nog, de manier waarop hij zijn/haar rol invult kan het verschil maken tussen succes en falen. Vaak heeft hij weinig of geen formele macht en dus moet het van zijn persoonlijkheid en gezag komen. We nemen je mee in verschillende perspectieven op het leiderschap van de programmamanager en doen dat samen met gastspreker Jo Bos, auteur van Programmatisch Creëren en co-auteur van ons boek Leiderschap van de programmamanager.

Middag: uitdragen van je boodschap, de programmamanager als verhalenverteller
Een goed inhoudelijk verhaal over je programma is één. Dat verhaal over kunnen brengen aan je publiek en doelgroep is twee. Gastspreker Theo Hendriks neemt ons mee in manieren waarop je de communicatie over je programma kunt vormgeven. Daarbij maakt hij in het bijzonder gebruik van storytelling als manier om je boodschap over te brengen. Theo heeft diverse publicaties op dit gebied op zijn naam staan. Onder het motto ‘the WOW starts now’ gaan we aan de slag met het verhaal van jouw programma.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid van gastsprekers.

Dagen

Deze training bestaat uit twee blokken van elk 2,5 dag. Beide blokken hebben een avondprogramma op de eerste dag tot ca. 19.30 uur, gevolgd door een gezamenlijk diner. De 2e dag van elk blok duurt van 09.00 tot 17.00 uur.

Coachingsgesprek

De training is inclusief een individueel (coachings)gesprek van een uur met één van de trainers in de maanden na de training. Dit is inbegrepen bij de cursusprijs. Dit aanbod is geldig tot ca. 1 jaar na start van de training.

Trainers en gastsprekers

Deze training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas of Bouke Nederhof, zeer ervaren adviseurs, begeleiders en trainers op het gebied van programmamanagement. Björn is auteur van het online boek Werken aan Programma's (2016) en het boek Program Canvas (2016). Samen met Jo Bos schreven zij het recent (december 2018) verschenen boek 'Leiderschap van de Programmamanager'.
Wij nodigen ook gastsprekers uit, zoals:

 • Niels van Loon (programmamanager; avondprogramma)
 • Jo Bos (adviseur, begeleider en auteur; onderdeel leidinggeven)
 • Pim Nijssen (adviseur, begeleider; onderdeel samenwerken)
 • Theo Hendriks (storyteller, begeleider en auteur; onderdeel communicatie)
 • Marjo Bachra (programmadirecteur; avondprogramma).

Online kennisomgeving, materialen en community

We stellen de online kennisomgeving Werken aan Programma’s beschikbaar. Hierop is veel materiaal over programmamanagement te vinden en (gratis) te downloaden. Je ontvangt het boek Program Canvas, de hulpkaarten en een koker met canvasposters. Ook krijg je ons nieuwe boek 'Leiderschap van de Programmamanager'. Daarnaast word je lid van de community van programmamanagers, de PGM Community.

 

Kosten, inclusief materialen, overnachtingen en verzorging

De kosten voor deze training bedragen € 3.995,-- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmaterialen, twee overnachtingen (op dag 1 van beide blokken) en alle overige cateringkosten (lunches, diner, ontbijt en verzorging gedurende de training). Na inschrijving ontvang je een bevestiging. Mocht je niet kunnen of willen overnachten, neem dan contact met ons op via opleidingen@tg.nl

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en indien je de training wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de kosten van de training in zijn geheel in rekening te brengen. 


Meer trainingen


 

Expertises

Programmamanagement

Docenten

Bouke Nederhof

Bouke Nederhof

Adviseur

Bouke Nederhof

Als organisatieadviseur help ik (overheids)organisaties met het versterken van hun programma’s en opgavegericht werken. Dit betekent dat ik in zowel de voorbereiding, de uitvoering als de afronding van deze trajecten help om de werkwijzen inhoudelijk èn methodisch goed in te richten.

Helmuth Stoop

Helmuth Stoop

Partner

Helmuth Stoop

Werken bij én voor de overheid raakt mij. Vanwege de impact op de leefomgeving, en de maatschappij als geheel. De impact op vandaag én morgen. Complexe, maatschappelijke vraagstukken worden steeds vaker als ‘project’ of ‘programma’ bestempeld. Ik geloof erin dat het rijke gedachtengoed van project- en programmamanagement helpt deze maatschappelijke vraagstukken terug te brengen tot de essentie. Daarbij gaat het om structuur brengen in de inhoud en handvatten aanreiken voor het ‘slim organiseren’ in een lastig landschap van verschillende stakeholders. Het vraagstuk fileren, de complexiteit hanteerbaar maken en organiseren vanuit ‘good governance’. Daar zit mijn kracht. Ik adviseer en begeleid (met name) overheidsorganisaties die gesteld willen staan voor de toekomst en project- en/of programmamanagement willen professionaliseren. Ik houd me bezig met het opstarten, organisatorisch inrichten, doorlichten, begeleiden van programma’s en het coachen van programmamanagers en -opdrachtgevers. Daarnaast ben ik expert in het ontwerpen en begeleiden van professionaliseringstrajecten. Bovendien adviseer ik Raden van Bestuur, Directies en Managementteams op vraagstukken die horen bij ‘opgavengericht werken’. Complexe programma’s in de sport én vraagstukken rond ‘leiderschap van de programmamanager’ hebben mijn bijzondere interesse. Kenmerkend voor mijn stijl zijn: gedreven, betrokken en nieuwsgierig. Er uithalen wat erin zit! Iets een programma noemen is geen kunst, het op een professionele manier opzetten en uitvoeren in een lastig (ambtelijk – bestuurlijk, in- en extern) samenspel des te meer!. Mijn passie zit in het ‘werkend krijgen’ van programmamanagement en opzetten van werkbare programma’s. Niet vanuit een theoretisch kader maar vanuit een praktisch oogpunt. Op zoek naar de meerwaarde voor de organisatie en betrokkenen. Ik ben mede-organisator van het PGM Open, hét event op het gebied van programmamanagement in Nederland. Samen met vakgenoten binnen en buiten Twynstra Gudde werk ik samen om het vak van programmamanagement verder te ontwikkelen en vernieuwen. Helmuth schreef mee aan diverse managementboeken zoals ‘Projectmatig werken bij de hand’, ‘Programmamanagement; Sturen op samenhang’ en het onlineboek ‘Werken aan programma’s’. Eind 2018 verschijnt zijn boek ‘Leiderschap van de programmamanager; hoe je het verschil maakt in doelgerichte opgaven’.