Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Opleiden Uitgebreide training Programmamanagement

  Met deze training leg je een zeer stevig fundament voor het vak van programmamanagement. Hiermee ben je beter in staat je eigen opgave tot een succes te maken. We nemen verschillende onderwerpen bij het werken aan een programma onder de loep, zoals inhoudelijk vormgeven, organiseren van een programma, het neerzetten van de verandering en leidinggeven aan de opgave. Daarbij reiken we theorie, concepten en voorbeelden aan en werken we veel met en vanuit de eigen praktijk van de deelnemers.

  Deze training bestaat uit 3 blokken van 2 dagen, inclusief avond, verspreid over enkele maanden. Ook krijg je een coachingsgesprek en word je uitgenodigd voor intervisie na afloop van de training. Er is ook een  vierdaagse training. Daarin gaan we minder uitgebreid op de materie in en vervallen enkele onderwerpen. De training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas, ontwikkelaars van Werken aan Programma'sProgram Canvas en Leiderschap van de Programmamanager. Daarnaast nodigen we gastdocenten uit.

  Na deze training heb je:

  • Een integraal beeld van wat programmamanagement omvat en hoe jij je daartoe verhoudt.
  • Inzicht in de verschillen tussen programma’s, projecten, processen en andere manieren van werken.
  • Een stevig fundament voor de aanpak, besturing, besluitvorming, organisatie, samenwerking in programma's.
  • Meer inzicht in de benodigde condities, succes- en faalfactoren voor programma's in organisaties.
  • Gevoel voor hoe je zelf het beste je rol en leiderschap als programmamanager kunt invullen in je programma.
  • Concrete feedback op en houvast voor de aanpak van je eigen programma.
  • Toegang tot een groot netwerk van programmamanagers in Nederland.

  In het kort

  Datum

  5-6 maart (1e blok), 26-27 maart (2e blok) en 23-24 april 2024

  Duur van de opleiding

  3 blokken van 2 dagen met avondprogramma en overnachting op iedere eerste dag; daarnaast heb je een coachingsgesprek

  Prijs

  € 6.595,- exclusief btw

  Doelgroep

  Mensen die zich verder/diepgaander willen ontwikkelen in hun rol als programmamanager. Je hebt al een programma onder handen of start er binnenkort mee (dat is de case die je meeneemt naar de training en waar je aan werkt). Heb je twijfel, geef dat dan aan, dan overleggen we met je

  Locatie

  Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder
  Routebeschrijving

  Inschrijven

  Steeds meer organisaties werken met programma’s voor het nastreven van hun strategische doelen. Programma’s zijn bijzondere manieren van samenwerken voor het aanpakken van complexe, tijdelijke en doelgerichte veranderopgaven. Binnen programma's worden allerlei inspanningen (waaronder projecten) in samenhang uitgevoerd om daarmee de doelen en baten tot stand te brengen. Je vindt programma's binnen organisaties en bij samenwerking tussen organisaties.

  Met onze trainingen programmamanagement werk je aan je eigen visie op dit mooie vak en maak je de doorvertaling naar je eigen opgave. Onze trainingen worden al jaren hoog gewaardeerd door de deelnemers, met name vanwege de mogelijkheid om eigen vragen en casuïstiek in te brengen en de persoonlijke, plezierige en praktijkgerichte benadering van de trainers, die zelf in de praktijk werken aan de ontwikkeling van het programmamanagement-gedachtegoed. Deelnemers ontvangen veel (voorbeeld)materialen waarmee ze in hun eigen praktijk direct aan de slag kunnen en krijgen toegang tot een online leeromgeving. 

  Doelgroep

  Deze training is bedoeld voor programmamanagers die zich verder in hun rol willen ontwikkelen, die meer de diepte in willen gaan en echt een stap in hun professie willen zetten. Bij voorkeur werken we met deelnemers die een of meerdere jaren aan een programma werken en dus ook hun eigen opgave inbrengen in de training.  Heb je geen programma onder handen, maar denk je dat deze training toch passend is, neem dan gerust contact met ons op.

  Programma

  Hieronder vind je een beknopte weergave van het programma. Dit is gebaseerd op het gedachtegoed van Werken aan Programma's, de daarin beschreven thema's en het Program Canvas. Ook theorie uit het boek Leiderschap van de Programmamanager krijgt een plek. Daarnaast zetten we onze ruime praktijkervaring met programma's in, haken we andere methodes voor programmamanagement aan, zoals Managing Succesful Programmes (MSP) en Programmatisch Creëren en tappen we uit andere vakgebieden, zoals verandermanageement. 

  Voorafgaand aan de training vragen we je om je goed voor te bereiden, onder meer door je in te lezen op de thema's die tijdens het eerst blok op de agenda staan. Daarvoor krijg je toegang tot een online leeromgeving en de website van Werken aan Programma's.

  Blok 1, dag 1: kiezen en programmeren

  Ochtend: kiezen voor programmamanagement
  We staan stil bij de verschillende manieren waarop een organisatie haar doelen kan realiseren. Daarbij bespreken we welke positie, rol en toegevoegde waarde programma's kunnen hebben in het nastreven van die organisatiedoelen. Ook maken we helder onderscheid tussen projecten, multiprojecten, processen, portfolio's, opgaven en programma's en hun rol in de ontwikkeling van moderne organisaties.

  Middag: vormgeven van de aanpak van een programma
  In dit dagdeel gaan we in op het vormgeven  van de inhoudelijke aanpak van een programma. Hierbij staan vragen centraal als: was is de visie? Hoe kom je tot een goede aanpak met heldere doelen? Wat hoort er wel en niet bij en hoe verhoudt zich dit tot andere activiteiten in de organisatie? Instrumenten die we onder meer gebruiken zijn het Doelen-Inspanningen Netwerk (DIN) en het Program Canvas. 

  Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
  We gaan in gesprek met een ervaren programmamanager uit ons netwerk. Hij of zij neemt ons mee in het programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We bespreken met elkaar hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. Aansluitend is er een gezamenlijk diner.

  Blok 1, dag 2: Programmeren en organiseren

  Ochtend: vormgeven van de aanpak van een programma
  In dit dagdeel verdiepen we verder op het vormgeven van de inhoudelijke aanpak van een programma. Er is ruimte om met je eigen opgaven aan het werk te gaan en feedback te krijgen op bijvoorbeeld een Program Canvas of een DIN. Ook maken we een eerste doorvertaling naar de besturing van een programma, door te kijken naar het programmaplan. 

  Middag: inrichten van de programmaorganisatie 
  De organisatie en rollen in een programma komen aan bod. We kijken naar de betrokken actoren en brengen hun posities en belangen in kaart. Welke organisatievormen kun je op basis hiervan construeren? Hoe ziet de verhouding met de lijnorganisatie(s) eruit? Wat betekent dat voor de rolverdeling en het rollenspel tussen de betrokkenen, en specifiek voor jouzelf  als programmamanager. Welke rolopvatting heb jij?

  Tussen blok 1 en blok 2 werk je aan je programma op basis van de opgedane inzichten uit het eerste blok. Je bereidt jezelf ook voor op het tweede blok, onder meer door je in te lezen op de thema's en je eigen leiderschap als programmamanager te onderzoeken.

  Blok 2, dag 3: besturen inclusief risicomanagement

  Ochtend: grip krijgen en houden op de voortgang
  In deze ochtend staat het managen, het besturen van een programma centraal. We besteden aandacht aan vragen als: waarop stuur je om voortgang in het programma te krijgen en houden? Hoe kom je tot een goede keuze van sturingscriteria? Hoe monitor je de voortgang en op welke manier kun je bijsturen wanneer zich kansen of bedreigingen voordoen? Welke informatie heb je nodig en hoe rapport je?

  Middag: managen van risico's in programma's 
  Binnen een programma en in de omgeving zullen allerlei gebeurtenissen plaatsvinden waar het programma last (bedreiging) of profijt (kans) van kan hebben. In dit onderdeel gaan we in op de vraag hoe je de risico’s in een programma goed kunt analyseren en managen. Dit onderdeel wordt verzorgd door gastspreker Fianne Lindenaar, expert op het gebied van risicomanagement in projecten en programma’s.

  Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
  We gaan opnieuw in gesprek met een ervaren programmamanager uit ons netwerk. Hij of zij neemt ons mee in het programma, de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We bespreken met elkaar hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. 
  Aansluitend is er een gezamenlijk diner.

  Blok 2, dag 4 - (09.00-17.00 uur)

  Ochtend: het tot stand brengen van een betekenisvolle verandering
  Een programma is een veranderopgave. Maar de programma-aanpak is niet voor elke veranderopgave even geschikt. Dat betekent dat je als programmamanager kennis moet hebben over verandermanagement. Welke opvattingen heb je over hoe veranderingen binnen en buiten organisaties tot stand komen? En hoe goed passen die bij je opgave? Hoe breng je (gedrags)verandering tot stand? Marco de Witte, deskundige op het gebied van veranderkunde en -management, is onze gastdocent.

  Middag: vormgeven aan de samenwerking rond programma's 
  In programma's is samenwerking uiteraard aan de orde van de dag, of het nu gaat om samenwerking binnen de programmaorganisatie, tussen onderdelen binnen een organisatie of tussen organisaties. We reiken diverse perspectieven op die samenwerking aan en gaan in op het verbinden van belangen en belanghebbenden (o.a. vanuit strategisch omgevingsmanagement).  

  Tussen blok 2 en 3 werk je  aan je eigen programma op basis van opgedane inzichten uit het tweede blok. Je bereidt jezelf ook voor op het derde blok, onder meer door je in te lezen in de thema's en het maken van enkele voorbereidende opdrachten.

  Blok 3, dag 5: beslissen en leidinggeven

  Ochtend: zorgdragen voor goede besluitvorming
  Tijden een programma moeten beslissingen genomen worden over het opstarten, doorgaan of stoppen, fase-overgangen en issues die zich voordoen. Wie neemt welke beslissingen?  Hoe doorloop je het besluitvormingsproces? Hoe geef je goed opvolging aan beslissingen? Onze gastdocent Fred Vermeulen, specialist op het gebied van besluitvorming en macht, verzorgt dit onderdeel.

  Middag: onderzoeken van je leiderschap als programmamanager 
  De programmamanager vervult een cruciale leidende rol in het succes van een programma. De manier waarop hij zijn rol invult kan het verschil maken tussen succes en falen. Vaak heeft hij weinig formele macht en dus moet het van zijn/haar persoonlijkheid en gezag komen. We nemen je mee in de verschillende perspectieven op het leiderschap van de programmamanager. Dat doen we samen met gastspreker Jo Bos, auteur van Programmatisch Creëren en co-auteur van ons boek Leiderschap van de programmamanager.

  Avond: onderzoeken van je leiderschap als programmamanager
  Tijdens deze avond verdiepen we ons verder in het onderwerp leiderschap van de programmamanager aan de hand van verschillende thema's uit het gelijknamige boek. Aansluitend is er een gezamenlijk diner.

  Blok 3, dag 6 - (09.00-17.00 uur)

  Ochtend: leren en ontwikkelen in programma's
  Leren en ontwikkelen manifesteert zich op allerlei manieren in programma's. Deels vormt het de inhoud, bijvoorbeeld omdat je leer- en ontwikkelinterventies moet inzetten om (gedrags)verandering tot stand te brengen. Ook het goed aanpakken van een programma vraagt om leren: hoe word je daar (zelf, als team of organisatie) steeds beter in? In dit dagdeel helpen we je om tot een lerend programma te komen en het leren een goede plek te geven in je aanpak. Manon Ruijters, expert op het gebied van leren, ontwikkelen en organisatieontwikkeling, verzorgt dit onderdeel.

  Middag: uitdragen van je boodschap over het programma
  Een goed inhoudelijk verhaal over je programma is één. Dat verhaal over kunnen brengen aan je publiek en doelgroep is twee.  Gastspreker Theo Hendriks neemt ons  mee in manieren waarop je de communicatie over je programma kunt vormgeven. Daarbij maakt hij in het bijzonder gebruik van storytelling als manier om je boodschap over te brengen.  Onder het motto 'the wow starts now' gaan we aan de slag met het verhaal van jouw programma. 

  Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid van gastsprekers.

  Tijdsinvestering

  Deze training bestaat uit drie blokken van elk 2,5 dag. Alle blokken hebben een avondprogramma op de eerste dag tot ca. 19.30 uur, gevolgd door een gezamenlijk diner en overnachting. De tweede dag van elk blok duurt tot uiterlijk 17.00 uur. De tijdsinvestering voor voorbereiding op de trainingsdagen en de doorvertaling naar je eigen praktijk hangt mede af van je eigen ambitie en toewijding.

  Coaching

  Deelname aan de training is inclusief een individueel coachingsgesprek van een uur met één van de trainers in de maanden na de training. Dit is inbegrepen bij de cursusprijs. Dit aanbod is geldig tot ca. 1 jaar na start van de training.

  Trainers en gastsprekers

  Deze training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas, zeer ervaren adviseurs, begeleiders en trainers op het gebied van programmamanagement.

  helmuth stoop - bolletjeHelmuth Stoop is gespecialiseerd in programmamanagement. Al ruim twee decennia werkt hij vanuit TwynstraGudde aan programma’s. Het rijke gedachtegoed van project- en programmamanagement helpt hem om de complexiteit in opgaven terug te brengen tot de essentie. Zijn bijzondere interesse zit in ‘good governance’ in programma’s. Hij coacht o.a. programmamanagers en opdrachtgevers.


  bjorn prevaas - bolletjeBjörn Prevaas adviseert en begeleidt mensen, teams en organisaties om met behulp van projecten en programma’s hun ambities te realiseren. Sinds 2018 heeft hij een eigen advisesbureau, Good Work Company. Daarvoor was hij 11 jaar adviseur en partner bij TwynstraGudde. Hij ontwikkelde onder meer Werken aan Programma's en het Program Canvas.

  Helmuth en Björn schreven, samen met Jo Bos, het boek Leiderschap van de Programmamanager (2018). Beiden zijn lid van het kernteam van het PGM Open, hét platform in Nederland waar we het vakgebied 'Programmamanagement' verder ontwikkelen en programmamanagers bij elkaar brengen.

  Wij nodigen ook gastsprekers uit zoals:

  Online leer- en kennisomgeving

  Als deelnemer krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving, waarin je alle informatie en materialen vindt. Daarnaast stellen we onze online kennisomgeving Werken aan Programma’s beschikbaar. Hierop kun je materiaal over programmamanagement vinden en (gratis) downloaden. Bovendien ontvang je het boek Program Canvas, de hulpkaarten en een koker met canvasposters. En krijgt het boek Leiderschap van de Programmamanager. Bij deelname nodigen we je via onze maillijst ook uit voor PGM Open. (www.pgmopen.nl) en ontvang je hierover regelmatig bericht.

  Investering

  De kosten voor deelname bedragen € 6.595,- (exclusief btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmaterialen, accommodatie, drie overnachtingen (op dag 1 van elk blok) en alle overige cateringkosten (lunches, diner, ontbijt en verzorging gedurende de training).  Na inschrijving ontvang je een bevestiging. Mocht je niet kunnen of willen overnachten, neem dan contact op via opleidingen@tg.nl.

  TwynstraGudde en GoodWorkCompany zijn maatschappelijk betrokken. Wij bieden in elke training één plek kosteloos aan voor een deelnemer uit een maatschappelijke instelling/goede doelen organisatie afhankelijk van externe giften/donaties. Zij betalen alleen de verblijfskosten. Neem voor meer informatie hierover contact op met Anje Strikwerda (opleidingen@tg.nl).

  Annuleringsvoorwaarden

  In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en/of de training willen annuleren, dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de kosten voor de training geheel in rekening te brengen.

  Meer

  Heb je een vraag over deze training?

  Alle mensen

  Heb je een vraag over deze training?

  Alle mensen