Opleiden Uitgebreide Training Programmamanagement

Nog 2 plaatsen vrij: 2-3 november, 30 november-1 december 2021 en 18-19 januari 2022

Met deze training werk je aan een gedegen fundament voor het mooie vak van programmamanagement. We besteden aandacht aan zowel de (inter)menselijke als de methodische kan van programma's en raken alle aspecten waarmee je in programma's te maken krijgt. Hierna ben je beter in staat je eigen opgave tot een succes te maken. Helmuth Stoop en Björn Prevaas verzorgen deze training. Zij ontwikkelden o.a. Werken aan Programma's, Program Canvas en Leiderschap van de Programmamanager. Deze training bestaat uit drie blokken van 2,5 dag.

Na deze training heb je:

  • Een integraal beeld van wat programmamanagement omvat en hoe jij je daartoe verhoudt.
  • Inzicht in de verschillen tussen programma’s, projecten, processen en andere manieren van werken.
  • Een fundament voor de aanpak, besturing, besluitvorming, organisatie, samenwerking in programma's.
  • Meer zicht op de benodigde condities, succes- en faalfactoren voor programma's in organisaties.
  • Gevoel voor hoe je zelf het beste je rol en leiderschap als programmamanager kan invullen in je programma.
  • Concrete feedback op en houvast voor de aanpak van je eigen programma.
  • Toegang tot een groot netwerk van programmamanagers in Nederland.

    We bieden ook een compacte en een vierdaagse training Programmamanagement aan. Daarin gaan we minder uitgebreid op de materie in en behandelen we slechts een selectie van van onderwerpen.

In het kort

Datum

Dinsdag en woensdag 2-3 november, 30 november-1 december 2021 en 18-19 januari 2022.

Duur van de opleiding

3 blokken van 2 dagen met avondprogramma en overnachting

Prijs

€ 5.925,00 exclusief btw

Doelgroep

Programmamanagers die zich in hun rol willen ontwikkelen en die al één of meerdere jaren aan een programma werken.

Locatie

Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder
Routebeschrijving

Inschrijven

Steeds meer organisaties werken met programma’s voor het nastreven van hun strategische doelen. Programma’s zijn bijzondere manieren van samenwerken voor het aanpakken van complexe, tijdelijke en doelgerichte veranderopgaven. Binnen programma's worden allerlei inspanningen (waaronder projecten) in samenhang uitgevoerd om daarmee de doelen en baten tot stand te brengen. Je vindt programma's binnen organisaties en bij samenwerking tussen organisaties.

Met onze trainingen programmamanagement werk je aan je eigen visie op dit mooie vak en maak je de doorvertaling naar je eigen opgave. Onze trainingen worden al jaren hoog gewaardeerd door de deelnemers, met name vanwege de mogelijkheid om eigen vragen en casuïstiek in te brengen en de persoonlijke, plezierige en praktijkgerichte benadering van de trainers, die zelf in de praktijk werken aan de ontwikkeling van het programmamanagement-gedachtegoed. Deelnemers ontvangen (voorbeeld)materialen waarmee ze in hun eigen praktijk direct aan de slag kunnen en krijgen toegang tot een online leeromgeving. 

Doelgroep

Programmamanagers die zich verder in hun rol willen ontwikkelen, die meer de diepte in willen gaan en echt een stap in hun  professie willen zetten. Bij voorkeur werken we met deelnemers die een of meerdere jaren aan en programma werken. Heb je geen programma onder handen, maar denk je dat deze training toch passend voor je is, neem dan contact met ons op.

Programma

Wij zetten onze ruime praktijkervaring met programma’s in. Dat doen we mede op basis van ons gedachtegoed in Werken aan Programma's (2016), het Program Canvas (2016) en Leiderschap van de Programmamanager (2018). Ook haken we andere methodes voor programmamanagement aan, zoals Managing Successful Programmes (MSP) en Programmatisch Creëren.

Blok 1, dag 1 - (09.30-19.30 uur met aansluitend diner)

Ochtend: de kern van programmamanagement (kiezen)
We staan stil bij de verschillende manieren waarop een organisatie haar doelen kan realiseren. We lichten toe welke rol en toegevoegde waarde programma’s daarbinnen hebben. Ook maken we een helder onderscheid tussen projecten, multiprojecten, processen, portfolio’s en programma’s en hun rol in de ontwikkeling van moderne organisaties. Tenslotte zetten we de essenties van programmamanagement op een rij.

Middag: vormgeven van de aanpak van een programma (programmeren)
We gaan in op het vormgeven van de inhoudelijke aanpak van een programma. Hierin staan vragen centraal als: wat is de visie? Welke strategie en aanpak met doelen, baten en inspanningen past daarbij? Wat hoort er wel en niet bij, en hoe verhoudt zich dit tot andere activiteiten in de organisatie? Instrumenten die we gebruiken, zijn onder meer het Doelen-Inspanningen Netwerk (DIN) en het Program Canvas.

Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
We bespreken een programma van een ervaren programmamanager uit ons netwerk. Hij of zij neemt ons mee in het programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We gaan na hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. De programmamanager zal ook vragen voorleggen ter reflectie en verdieping.

Blok 1, dag 2 - (09.00-17.00 uur)

Ochtend: grip krijgen en houden op de voortgang (besturen)
In dit onderdeel staat het managen, het besturen, centraal. We besteden aandacht aan vragen als: Waar stuur je op om voortgang in het programma te krijgen en te houden? Hoe kom je tot een goede keuze van sturingscriteria? Hoe monitor je de voortgang en op welke manier kun je bijsturen wanneer zich bepaalde kansen of bedreigingen voordoen? Welke informatie heb je nodig en hoe rapporteer je?

Middag: inrichten van de programmaorganisatie (organiseren, beslissen)
De organisatie en rollen in een programma komen aan bod. We kijken naar de betrokken actoren en brengen hun posities, verantwoordelijkheden en belangen in kaart. Welke organisatievormen kun je op basis hiervan construeren? Hoe ziet de verhouding met de organisatie eruit? Wat betekent dat voor de rolverdeling en het rollenspel tussen de betrokkenen, en specifiek voor jouzelf?

Tussen blok 1 en blok 2 werk je aan je programma op basis van de inzichten uit het eerste blok. Je bereidt jezelf ook voor op het tweede blok, onder meer door jein te lezen op de thema's en je eigen leiderschap als programmamanager te onderzoeken.

Blok 2, dag 3 - (09.30-19.30 uur met aansluitend diner)

Ochtend: terugkijken en verdiepen op je eigen praktijk
In eerste instantie kijken we terug op de eerste twee dagen en de tussenliggende periode. Welke nieuwe vragen zijn er naar boven gekomen? Ook is er ruimte verder te verdiepen op onderdelen uit het eerste blok. We kijken naar de uitkomsten van de reviewscan en geven daar betekenis aan. Van de andere deelnemers en de begeleiders krijg je tips hoe je je eigen programma verder kunt verbeteren.

Middag: analyseren en managen van risico’s in programma’s (besturen)
Binnen een programma en in de omgeving zullen allerlei gebeurtenissen plaatsvinden waar het programma last (bedreiging) of profijt (kans) van kan hebben. In dit onderdeel gaan we in op de vraag hoe je de risico’s in een programma gestructureerd kunt analyseren en managen. Dit onderdeel wordt verzorgd door gastspreker Fianne Lindenaar, expert op het gebied van risicomanagement in projecten en programma’s.

Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
We bespreken een programma van een ervaren programmamanager uit ons netwerk. Hij of zij neemt ons mee in het programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We gaan na hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. De programmamanager zal ook vragen voorleggen ter reflectie en verdieping.

Blok 2, dag 4 - (09.00-17.00 uur)

Ochtend: tot stand brengen van een betekenisvolle verandering (veranderen).
Een programma is een veranderopgave. Maar de programma-aanpak is niet voor elke veranderopgave even geschikt. Dat betekent dat je als programmamanager kennis moet hebben over verandermanagement. Welke opvattingen heb je over hoe veranderingen binnen en buiten organisaties tot stand komen? En hoe goed passen die bij je opgave? Hoe breng je (gedrags)verandering tot stand?

Middag: zorgdragen voor goede besluitvorming in programma's. Tijdens een programma moeten beslissingen genomen worden over het opstarten, doorgaan of stoppen van programma's. Over fase-overgangen op programmaniveau en issues die zich voordoen. Het goed vormgeven van die besluitvorming vormt een flinke uitdaging. Wie neemt welke beslissingen? Hoe doorloop je het besluitvormingsproces? Hoe geef je goed opvolging aan beslissingen? Onze gastdocent Fred Vermeulen, specialist op het gebied van besluitvorming en macht, verzorgt dit onderdeel.

Tussen blok 2 en 3 werk je  aan je eigen programma op basis van opgedane inzichten uit het tweede blok. Je bereidt jezelf ook voor op het derde blok, onder meer door je in te lezen in de thema's en het maken van enkele voorbereidende opdrachten.

Blok 3, dag 5 - (09.30-19.30 uur met aansluitend diner)

Ochtend: vormgeven aan de samenwerking rond programma's (samenwerken)
In programma's is samenwerking uiteraard aan de orde van de dag, of het nu gaat om samenwerking binnen de programmaorganisatie, tussen de betrokken onderdelen binnen een organisatie of tussen onafhankelijke organisaties. We reiken diverse perspectieven op die samenwerking aan en gaan onder meer in op het verbinden van belangen en belanghebbenden (o.a. vanuit strategisch omgevingsmanagement).

Middag: inzicht krijgen in je eigen leiderschap als programmamanager (leidinggeven)
De programmamanager vervult een cruciale leidende rol in het succes van een programma. Sterker nog, de manier waarop hij zijn rol invult kan het verschil maken tussen succes en falen. Vaak heeft hij weinig formele macht en dus moet het van zijn/haar persoonlijkheid en gezag komen. We nemen je mee in de verschillende perspectieven op het leiderschap van de programmamanager en doen dat samen met gastspreker Jo Bos, auteur van Programmatisch Creëren en co-auteur van ons boek Leiderschap van de programmamanager.

Avond: vervolg over leiderschap en nader in te vullen samen met de deelnemers. Tijdens deze avond verdiepen we ons verder in het onderwerp leiderschap van de programmamanager aan de hand van verschillende thema's uit het gelijknamige boek.

Blok 3, dag 6 - (09.00-17.00 uur)

Ochtend: leren en ontwikkelen in programma's (ontwikkelen). Leren en ontwikkelen manifesteert zich op allerlei manieren in programma's. Soms vormt het de inhoud, bijvoorbeeld omdat je leer- en ontwikkelinterventies moet inzetten om (gedrags)verandering tot stand te brengen. Maar welke interventie gebruik je dan en waarom? Ook het aanpakken van een programma vraagt om leren: hoe word je daar (zelf, als team of organisatie) steeds beter in? In dit dagdeel helpen we je om tot een lerend programma te komen en het leren een goede plek te geven in je aanpak. Manon Ruijters, expert op het gebied van leren, ontwikkelen en organisatieontwikkeling, verzorgt dit onderdeel.

Middag: uitdragen van je boodschap, de programmamanager als verhalenverteller. Een goed inhoudelijk verhaal over je programma is één. Dat verhaal over kunnen brengen aan je publiek en doelgroep is twee.  Gastspreker Theo Hendriks neemt ons als afsluiter mee in het 'fijnslijpen' van het verhaal over het programma. Daarbij maakt hij in het bijzonder gebruik van storytelling als manier om je boodschap over te brengen.  Onder het motto 'the WOW starts now' gaan we aan de slag met het verhaal van het programma. 

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid van gastsprekers.

Tijdsinvestering

Deze training bestaat uit drie blokken van elk 2,5 dag. Alle blokken hebben een avondprogramma op de eerste dag tot ca. 19.30 uur, gevolgd door een diner (en overnachting). De 2e dag van elk blok duurt van 09.00 tot 17.00 uur.

Coaching

Hiernaast bieden we een individueel (coachings)gesprek van een uur aan met één van de trainers in de maanden na de training. Dit is inbegrepen bij de cursusprijs. Dit aanbod is geldig tot ca. een half jaar na start van de training.

Trainers en gastsprekers

Deze training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas, zeer ervaren adviseurs, begeleiders en trainers op het gebied van programmamanagement.

helmuth stoop - bolletjeHelmuth Stoop is gespecialiseerd in programmamanagement. Al ruim 2 decennia werkt hij vanuit TwynstraGudde aan programma’s. Het rijke gedachtegoed van project- en programmamanagement helpt hem om de complexiteit in opgaven terug te brengen tot de essentie. Zijn bijzondere interesse zit in ‘good governance’ in programma’s. Hij coacht o.a. programmamanagers en opdrachtgevers.


bjorn prevaas - bolletjeBjörn Prevaas adviseert en begeleidt mensen, teams en organisaties om met behulp van projecten en programma’s hun ambities te realiseren. Hij werkt sinds 2018 als zelfstandig adviseur. Daarvoor was hij 11 jaar adviseur en partner bij TwynstraGudde. Hij ontwikkelde onder meer Werken aan Programma's en het Program Canvas.

Helmuth en Björn schreven samen met Jo Bos het boek Leiderschap van de Programmamanager (2018). Beiden zijn lid van het kernteam van het PGM Open, hét platform in Nederland waar we het vakgebied 'Programmamanagement' verder ontwikkelen.

Wij nodigen ook gastsprekers uit zoals:

Online leer- en kennisomgeving, materialen en community

Als deelnemer krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving, waarin je alle informatie en materialen vindt. Daarnaast stellen we onze online kennisomgeving Werken aan Programma’s beschikbaar. Hierop kun je materiaal over programmamanagement vinden en (gratis) downloaden. Bovendien ontvang je het boek Program Canvas, de hulpkaarten en een koker met canvasposters. En krijg je ons nieuwe boek Leiderschap van de Programmamanager. Bij deelname word je automatisch lid van de community van programmamanagers, het PGM Open. (www.pgmopen.nl)

Investering

De kosten voor deelname bedragen € 5.925,-- (exclusief btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmaterialen, drie overnachtingen (op dag 1 van elk blokken) en alle overige cateringkosten (lunches, diner, ontbijt en verzorging gedurende de training).  Na inschrijving ontvang je een bevestiging. Mocht je niet kunnen of willen overnachten, neem dan contact op via opleidingen@tg.nl .

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en indien je de training wil annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de kosten voor de training geheel in rekening te brengen.

Meer trainingen

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.