Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Huisvesting

  Adviseur duurzaam vastgoed

  Wil jij ervoor zorgen dat onze klanten hun vastgoed kunnen verduurzamen? Geloof jij net als wij in denken, durven én doen? Wij helpen en inspireren onze opdrachtgevers met vraagstukken rondom duurzaam vastgoed. Van een afzonderlijk gebouw of programma’s met meerdere gebouwen in een portefeuille....

  Solliciteer nu
  Human Resources

  HR adviseur

  Jij (M/V/X) krijgt energie van het adviseren over alle HR gerelateerde zaken, en om van HR projecten van A tot Z tot een succes te maken. De manier waarop je dit doet, levert je ambassadeurs op. Met een effectieve en pragmatische benadering van vraagstukken van jouw (interne) opdrachtgevers lever...

  Solliciteer nu

  De rol van wendbaarheid in transities

  Perspectieven op handelen in transities

  Strategie voor digitale transformatie ontwikkelen

  In alle sectoren van de samenleving dringt de digitalisering zich op. Is jouw organisatie in charge of loop je achter de feiten aan? Hoe blijf je continu meebewegen? Wij begeleiden organisaties door het woud van de digitale transformatie.

  Bekijk aanpak

  IT-oplossingen die jouw organisatie sterker maken

  Welke IT-oplossingen kunnen in jouw organisatie tot een versnelling leiden? Hoe kun je die oplossingen inbedden in een veilige IT-infrastructuur? Onze experts begeleiden het hele proces van digitalisering: van softwareontwikkeling tot en met implementatie.

  Bekijk aanpak

  Stapsgewijze organisatie van een programma of aanpak duurzaamheid

  Publieke organisaties, zoals gemeenten en provincies, krijgen steeds meer duurzame taken. Als uitvoerder én als regisseur, in een speelveld met andere partijen. Deze nieuwe verantwoordelijkheden vragen om aanpassing van de organisatie en extra vaardigheden voor de mensen

  Bekijk aanpak

  Succesvolle uitvoering van de gemeentelijke energietransitie

  Gemeenten maken nu de overstap van het formuleren van hun energietransitie ambities naar het realiseren van deze ambities. Hoe breng je de energietransitie van plan naar uitvoering? Wij zien vijf voorwaarden voor een succesvolle gemeentelijke energietransitie.

  Bekijk aanpak

  Programmatisch werken met raad en daad ondersteunen

  Steeds meer organisaties gaan programmatisch werken. Vaak is dat nieuw en daardoor onbekend en spannend. TwynstraGudde helpt programma’s goed neer te zetten, te professionaliseren en op vlieghoogte te brengen. We leveren menskracht en staan programmamanagers met raad en daad terzijde.

  Bekijk aanpak

  Meer samenhang stedelijke ontwikkeling door programmatische aanpak

  De gemeente Alkmaar wacht een omvangrijke ontwikkeling op het gebied van wonen en mobiliteit. TwynstraGudde heeft geholpen met de opzet een programmatische aanpak voor deze thema’s. Er is een goede basis gelegd voor een samenhangende uitvoering van tal van projecten.

  Bekijk opdracht

  Organiseer een participatieve aanpak

  In het landelijke gebied ontwikkelen provincies en samenwerkende gemeenten integrale gebiedsprogramma's in samenspraak met waterschappen en natuurorganisaties. TwynstraGudde biedt ondersteuning met strategieën voor participatie en communicatie die toepasbaar zijn bij de vraagstukken in het landelijke gebied.

  Bekijk aanpak

  Beoordelingskader voor gebiedsontwikkeling

  Besluiten over ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling vragen om een evenwichtige bestuurlijke belangenafweging. Met welke functies is het maatschappelijk belang in een gebied of regio het beste gediend? Een nauwkeurig beoordelingskader helpt bij het nemen van een zorgvuldig afgewogen besluit.

  Bekijk aanpak

  Vier luchtvaartprojecten in één programma coördineren

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht de uitvoering van vier grote projecten samen: de ontwikkeling van Schiphol, de ontwikkeling luchthaven Lelystad, de Luchtruimherziening en het opstellen van de Luchtvaartnota. Echter specifieke kennis op het gebied van sturing op tijd en risico’s was onvoldoende aanwezig.

  Bekijk opdracht

  Zicht op kansen voor zero-emissie long-haul vrachtverkeer

  Hoe ontwikkelt zich het Europese zero-emissie vrachtverkeer? Waar liggen kansen voor Nederland en welke knelpunten zijn er? Het Rijk wil een verscherpt zicht hebben op de transitiestrategie voor zwaarder vrachtverkeer op de Europese snelwegen. Wij maakten een technologische systeemanalyse.

  Bekijk opdracht

  Inrichten stichting voor transitie in het sociaal domein

  Gemeenten willen hun inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het soms efficiënt verschillende loketten samen te voegen tot één organisatie. De gemeente Zuidplas wilde zo’n transitie maken in het sociaal domein. TwynstraGudde was kwartiermaker bij het inrichten van de stichting Zuidplas Ondersteunt!

  Bekijk opdracht

  Amsterdam klimaatneutraal: bouwstenen voor visie en strategie

  Besluiten over ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling vragen om een evenwichtige bestuurlijke belangenafweging. Die afweging is vanwege de beperkte ruimte in Nederland vaak complex. Met welke functies is het maatschappelijk belang in een gebied of regio het beste gediend?

  Bekijk opdracht

  Ontwikkelstrategie voor ruimtelijke opgaven

  Een goede ontwikkelstrategie is de basis voor succesvolle gebiedsontwikkeling. Het stelt je in staat om regie te houden gedurende het gehele ontwikkelproces. Dat maakt je als gemeente minder afhankelijk van het effect van de markt.

  Bekijk aanpak

  Regionale gebiedsvisie maken en financieel vertalen

  In grote delen van ons land is de druk op de ruimte enorm. De ontwikkeling van een integrale regionale visie voor de (middel)lange termijn waarin ruimtelijke, economische én sociale opgaven samenkomen is hierbij van belang.

  Bekijk aanpak

  Organisaties weerbaar maken tegen ondermijning

  Georganiseerde criminaliteit kan overheden, organisaties en de samenleving als geheel ondermijnen. Alleen een stevige, samenhangende en ketenbrede aanpak, waarin meerdere partijen samenwerken, kan een dam opwerpen. TwynstraGudde helpt overheden en organisaties georganiseerde en ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

  Bekijk aanpak

  Betere integrale samenwerking

  Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Den Haag faciliteert de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit binnen de politie-eenheid Den Haag. Dat betekent niet automatisch dat ook altijd effectief samen wordt gewerkt in de veiligheidsketen. Een evaluatie met behulp van de samenwerkingsscan helpt en biedt aanknopingspunten voor verbetering.

  Bekijk opdracht

  Agenda Stadsontwikkeling Rijswijk: handvat voor gebalanceerde groei

  Rijswijk groeit in de komende decennia sterk en om ervoor te zorgen dat de kwalitatieve ontwikkeling van de stad gelijk opgaat met die groei, is er een Agenda Stadsontwikkeling opgesteld. TwynstraGudde en KuiperCompagnons hebben deze agenda in samenwerking met de gemeente Rijswijk opgesteld.

  Bekijk opdracht

  Beoordelingskader voor gebiedsontwikkeling

  Besluiten over ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling vragen om een evenwichtige bestuurlijke belangenafweging. Met welke functies is het maatschappelijk belang in een gebied of regio het beste gediend? Een nauwkeurig beoordelingskader helpt bij het nemen van een zorgvuldig afgewogen besluit.

  Bekijk aanpak

  Regiobeeld als startpunt voor transitie in de zorg

  De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. Om de zorg toekomstbestendig in te richten, is het belangrijk een gezamenlijk beeld te vormen van de huidige- en toekomstige zorgvraag.

  Bekijk opdracht

  Een strategie ontwikkelen met échte verhalen

  Echte verhalen uit jouw organisatie vormen de basis om tot een betekenisvolle organisatiestrategie te komen. Deze narratieve benadering zetten wij in voor strategieontwikkeling.

  Bekijk aanpak

  Meest gelezen

  Studiereis Innovatieve werklocaties en campussen

  Lees de 'lessons learned' van de laatste studiereis.

  Inzicht Succesfactoren voor ambtelijke fusies

  Lees de blogreeks

  Inzicht Portfoliomanagement: wat is het en wat is het niet?

  Lees meer over portfoliomanagement

  Inzicht Inzet kunstenaars bij maatschappelijke vraagstukken

  Download de 'lessons learned'

  Ambities

  Met House of Impact geven we invulling aan onze eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

  Social return

  Social return is verankerd in onze bedrijfsvoering. We creëren o.a.(werk)ervaringsplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

  CO2 neutraal

  In 2030 is onze bedrijfsvoering CO2-neutraal en wij helpen onze opdrachtgevers dit ook te realiseren. We zijn in het bezit van de CO2-prestatieladder niveau 3.

  Diversiteit & Inclusie

  Focus op meer collega's met diverse culturele en etnische achtergronden en gender-gelijkheid. Hierbij verliezen we andere thema's niet uit het oog.

  Betekenisvol advies

  We zijn een waardegedreven organisatie. We maken expliciet wat betekenisvol werken voor ons is en waar wij impact op willen maken.

  Meetbare impact

  Onze Impact Tool maakt inzichtelijk aan welke SDG’s onze opdrachten bijdragen. En hoe we hierin nog meer impact kunnen maken.

  Pro bono werk

  We zetten ons buiten reguliere opdrachten in voor maatschappelijke projecten. Zo verbreden we ook ons eigen perspectief.

  Recente vacatures

  Huisvesting

  Adviseur duurzaam vastgoed

  Wil jij ervoor zorgen dat onze klanten hun vastgoed kunnen verduurzamen? Geloof jij net als wij in denken, durven én doen? Wij helpen en inspireren onze opdrachtgevers met vraagstukken rondom duurzaam vastgoed. Van een afzonderlijk gebouw of programma’s met meerdere gebouwen in een portefeuille....

  Solliciteer nu
  Human Resources

  HR adviseur

  Jij (M/V/X) krijgt energie van het adviseren over alle HR gerelateerde zaken, en om van HR projecten van A tot Z tot een succes te maken. De manier waarop je dit doet, levert je ambassadeurs op. Met een effectieve en pragmatische benadering van vraagstukken van jouw (interne) opdrachtgevers lever...

  Solliciteer nu
  ‘Ik ben trots op alle collega’s die dagelijks maatschappelijke transities werkend krijgen.’

  Frank van Es, Directeur