Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg Noord- en Midden Limburg zet volop in op energiebesparing

Vijftien gemeenten in Noord- en Midden Limburg ontwerpen een gezamenlijke Regionale Energiestrategie. Daarin is energiebesparing een essentiële eerste stap. TwynstraGudde geeft de ambities op dit gebied handen en voeten.

De Regionale Energiestrategie (RES) is de regionale uitwerking van het Klimaatakkoord. Dertig regio’s maken zo’n RES. Daarin staat welke bijdrage iedere regio aan de landelijke klimaatdoelen levert. De RES Noord- en Midden Limburg wordt opgesteld door de vijftien regiogemeenten, de provincie Limburg, het Waterschap Limburg en Enexis.

Vier thema’s

De RES Noord- en Midden Limburg kent vier thema’s: besparing van energie, productie van hernieuwbare elektriciteit, levering van duurzame warmte en communicatie met de bevolking. Samenwerking tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden is nodig om de strategie te kunnen realiseren. Daarbij is het isoleren van gebouwen, waaronder 230.000 woningen misschien wel de grootste uitdaging. De regio heeft TwynstraGudde gevraagd invulling te geven aan het thema energiebesparing.

Trias Energetica

In onze visie is energiebesparing inderdaad de eerste stap om te komen tot significante vermindering van CO2-uitstoot. Conform de Trias Energetica hoef je energie die je niet gebruikt, immers ook niet op te wekken. Bovendien heeft veel duurzame warmte een lage temperatuur. Die kan alleen voor verwarmingsdoeleinden worden gebruikt als huizen goed zijn geïsoleerd. In de derde plaats leidt energiebesparing vaak tot directe financiële voordelen voor bewoners.

25% CO2-reductie door te besparen

Onze adviseurs hebben een analyse gemaakt van data over energiegebruik in de gebouwde omgeving, uitgesplitst naar woningen, maatschappelijk vastgoed en bedrijven. Op basis van interviews met diverse sleutelspelers hebben we knelpunten en oplossingen in beeld gebracht. We hebben daarin technische, financiële, sociale en bestuurlijke aspecten verantwoord. Met een slimme aanpak is het volgens ons haalbaar om 25% CO2-reductie te bereiken door energie te besparen. Onze conclusies zijn verwoord in de concept-RES. De vijftien gemeenten hebben zich hieraan gecommitteerd.

Meer weten over de RES-Risicoanalyse?

Uitvoeringsafspraken

Nadat de concept-RES was vastgesteld, heeft de regio ons opdracht gegeven om de aanpak handen en voeten te geven en tot uitvoeringsafspraken te komen. We ontwerpen daarvoor een pakket met maatregelen voor inwoners, bedrijven, organisaties en overheden. Daarbij gaat het onder andere om het inspireren en ontzorgen van bewoners, bijvoorbeeld met leningen, subsidies en inzet van energiecoaches. Daarnaast ontwerpen we een aanpak voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en instrumenten voor stimulering en handhaving gericht op eigenaren van bedrijfsgebouwen.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Overkoepelende projectleiding

In het verlengde van de opdracht om invulling te geven aan het thema ‘energiebesparing’ heeft de regio TwynstraGudde de opdracht gegeven om ook de overkoepelende inhoudelijke projectleiding voor de gehele RES te doen, dus inclusief de onderdelen hernieuwbare energie, duurzame warmte en communicatie. Het doel is om de definitieve RES uiterlijk 1 juli 2021 op te leveren.

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs hebben technische kennis op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Zij combineren die kennis met inzicht in samenwerking en ervaring met bestuurlijke processen bij publieke organisaties.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.