Blog | Page 10 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Steffen Chang

Huisvestings- en facilitaire kengetallen 2019

26-02-2019
reageer
Steffen Chang

Nieuwsitems over prijsstijgingen in de bouw zijn niet meer op één hand te tellen. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Wat kost nou een kantoorpand of ziekenhuis? Niemand ontkomt aan duurzaamheid, maar wanneer en tegen welke investering? Of hoeveel is men jaarlijks kwijt aan facilitaire kosten? De kostenflyer van Twynstra Gudde helpt u op weg.

Huisvesting en vastgoed Rijksoverheid Gemeenten Cure Aanbesteden en contracteren Projectmanagement Huisvestingsadvies
Hanna Blomaard

Opsplitsing van een gemeente: 'lessons learned'

20-02-2019
reageer
Hanna Blomaard

De opgaven van lokale en regionale overheden zijn complex en veelal bovenlokaal. Dit vraagt om krachtige bestuurlijke organisaties die weten hoe zij, alleen of samen, zo goed mogelijk invulling geven aan die opgaven. Dat het samenvoegen van gemeenten in Nederland inmiddels een welbekend fenomeen is moge duidelijk zijn. Minder bekend echter is dat de wet Algemene regels herindeling (Arhi), die het samenvoegen van gemeenten mogelijk maakt, tevens de mogelijkheid biedt om gemeenten op te heffen en te splitsen.

Gemeenten
Martijn Baart

Vijf misvattingen over gemeentelijke herindeling rechtgezet

22-02-2019
reageer
Martijn Baart

Op 21 november 2018 vonden er in maar liefst 37 gemeenten herindelingsverkiezingen plaats. Na de jaarwisseling zijn er slechts 12 gemeenten overgebleven. In gemeenten als Appingedam, Beemster, Delftzijl, Landerd, Loppersum, Purmerend en Uden wordt inmiddels hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de volgende herindelingsgolf. Daarnaast publiceert de minister van BZK naar verwachting dit voorjaar een nieuw beleidskader herindeling. De discussie over nut en noodzaak van gemeentelijke schaalvergroting blijft daarmee onverminderd actueel. Het bestuurlijke en journalistieke debat kenmerkt zich door uiteenlopende opvattingen die vaak gebaseerd zijn op terechte zorgen, maar in dit debat blijkt soms ook spraakverwarring over bepaalde thema’s. Daarom: vijf misvattingen over gemeentelijke herindeling rechtgezet.

Gemeenten
Sharon Blair

Het nieuwe (concept) beleidskader Gemeentelijke Herindeling: enkele aandachtspunten en spanningen ontleed

20-02-2019
reageer
Sharon Blair

In aanvulling op de Wet algemene regels herindeling (arhi) stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een beleidskader herindeling op. Dit beleidskader geeft weer waaraan een herindelingsvoorstel door de minister wordt getoetst. Het huidige beleidskader stamt uit 2013 en vorig jaar heeft het ministerie gewerkt aan nieuwe versie. Eind 2018 is het concept beleidskader voorgelegd aan het IPO en de VNG voor een reactie en inmiddels is het nieuwe beleidskader gepubliceerd. In dit artikel gaan we in op een aantal opvallende wijzigingen.

Gemeenten