Aanpak Regionale gebiedsvisie maken en financieel vertalen

In grote delen van ons land is de druk op de ruimte enorm. Voor 2030 moeten er 900.000 nieuwe woningen komen. In andere delen lijkt de ruimtedruk kleiner, maar ook daar strijden opgaven en ambities om de vierkante meters: water en natuur, leefbaarheid, mobiliteit, energie en landbouw. Wij helpen gemeenten, provincies en regio’s bij de ontwikkeling van een integrale regionale visie voor de (middel)lange termijn. Een visie waarin ruimtelijke, economische én sociale opgaven samenkomen. We helpen ook bij de financiële vertaling daarvan om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van ambities en doelen. 

De grote maatschappelijke opgaven van deze tijd concurreren steeds meer om één en dezelfde ruimte. Je kunt geen woningen bouwen zonder dat er ook een weg naartoe gaat. Je kunt geen groei realiseren zonder dat er ook nieuwe ruimte is voor bedrijvigheid en voorzieningen. Meer bouwen vraagt ook om meer ruimte voor een gezonde woonomgeving, natuur en recreatie. Ook de transitie van het landelijk gebied vraagt veelal om een regionale ontwikkelstrategie. De klimaatopgave en de energietransitie hebben hun eigen dynamiek. Je zoekt in al deze vraagstukken naar slimme ruimtelijke oplossingen die financieel realistisch zijn.

Stedelijke en regionale samenhang

De opgaven concentreert zich in samenhang op stedelijk of regionaal niveau. Daar werken buurgemeenten en provincies samen. Wat voor stad of regio zijn wij? Welke opgaven komen op ons af en welke kansen zien wij voor economische ontwikkeling en leefbaarheid? Hoe maken we bodem en water sturend? Hoe ziet de stad of regio er over pakweg 25 jaar uit? Wat is ons gezamenlijke toekomstbeeld, hoe vertalen we dat ruimtelijk en hoe maken we dit alles financieel uitvoerbaar? Welke afspraken maken we daarover met alle betrokken partijen?

Concrete handvatten

We zijn ons ervan bewust dat het opstellen van de visie en benoemen van ambities één kant van het verhaal is. De haalbaarheid vanuit financieel perspectief en de governance moeten daar naadloos op aansluiten. Pas dan ontstaat er een handelingsperspectief met concrete handvatten om de visie en de ambities uit te voeren.

Reeks van specialistische tools

Onze aanpak bestaat uit het ontwikkelen van scenariostudies, regionale investeringsagenda’s en regionale ontwikkelstrategieën in het ruimtelijk domein. We benutten het instrumentarium van de Omgevingswet om ambities (omgevingsvisie) te vertalen in doelen en maatregelen (programma's). Daarbij bieden we inzicht in de benodigde financiën en de samenwerkingsafspraken die nodig zijn om de visie te realiseren. We beoordelen en onderbouwen de impact daarvan op economische en maatschappelijke aspecten. Daarvoor hebben we een reeks van specialistische tools ter beschikking zoals planexploitaties, (regionale) businesscases, maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s), impactanalyses, brede welvaartanalyses, beoordelingskaders en de Futuring methode. Al deze tools maken standaard onderdeel uit van ons pakket.

Continue samenspraak

De opgave in iedere regio is anders. Ook de startsituatie is per geval anders. In overleg met projectleiders en bestuurders in de regio maken we daarom eerst een analyse van wat de opgave eigenlijk is. We verkennen de vraag en onderzoeken zoveel mogelijk achterliggende vragen. Op basis daarvan stellen we vanuit verschillende onderdelen van TwynstraGudde een team samen met daarin de relevante specialisten zodat we maatwerk per regio leveren. Dit team is afgestemd op de verkende opgave en de ondersteuningsbehoefte die er is. Met dit team geven we vorm aan een iteratief proces van interactieve werk- en ontwerpsessies. In deze sessies gaan we rekenen en tekenen. In continue samenspraak met projectleiders, stakeholders en bestuurders in de regio worden inzichten verdiept, ambities bijgesteld en implicaties helder gemaakt.

Basis voor de ruimtelijke kwaliteit

Het resultaat dat we opleveren is bijvoorbeeld een regionale investeringsagenda voor de lange termijn met daarin de maatschappelijke opgave, een beschrijving van de strategie waarmee de ambities werkelijkheid worden en een overzicht van de kosten en baten die daar bij horen. In andere opdrachten is het resultaat een meer ontwerpende analyse waarin we mogelijke toekomstbeelden schetsen en alternatieven naast elkaar zetten. Langzaam maar zeker ontstaat een gedragen beeld voor regionale gebiedsontwikkeling dat tegemoetkomt aan ambities en maatschappelijke opgaven. Het is een basis voor bestuurlijke besluitvorming en geeft voor meerdere jaren richting aan ruimtelijk projecten. Het versnelt latere planvorming en verhoogt de ruimtelijke samenhang en kwaliteit.

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs beschikken op dit gebied over een schat aan kennis en ervaring opgedaan in de uitvoeringspraktijk. We weten hoe de betrokkenheid van bestuurders leidt tot een gedragen visie en een agenda. We weten ook hoe we de praktijkervaring van stakeholders en gebruikers van het gebied kunnen benutten om tot een realistisch verhaal te komen. Daarbij hebben we specialisten in huis op gebied van wonen, werken, economie, water, klimaat, energie, mobiliteit en infrastructuur. Ook werken we samen met diverse (stedenbouwkundige) bureaus. Ervaren procesbegeleiders geven op een inspirerende en energieke manier sturing aan samenwerking. We kennen de bedoeling en het instrumentarium van de nieuwe Omgevingswet en voegen hier onze jarenlange ervaring met proces-, project- en programmamanagement aan toe.

Projecten waar we met veel plezier aan hebben gewerkt zijn MIRT Utrecht voor de verstedelijkingsopgave vanaf 2030, het Deltaplan Noord-Nederland, de Utrecht Groeisprong 2040, de Regionale investeringsagenda Hoogstedelijk Twente 2050, de gebiedsvisies voor de binnenstad en het buitengebied van de omgevingsvisie van ’s-Hertogenbosch, de Impactstudie verstedelijkingsopgave Katwijk, de Economische Toekomstverkenning voor werklocaties in Utrecht en de Agenda stadsontwikkeling van Rijswijk.

Cases

Cases

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.