Gemeente Den Haag Pitstop voor managers gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft een visie op de nieuwe rol van de overheid in de netwerksamenleving. Vanuit die visie was er behoefte aan een leiderschapsprogramma voor het hogere middenkader dat leiding geeft aan de veranderende organisatie. TwynstraGudde heeft dit programma ontwikkeld en begeleid.

De gemeente Den Haag wil als moderne overheid haar rol pakken in de netwerksamenleving. Vanuit de concernbrede visie hoe dit te doen, is een leiderschapsprofiel ontwikkeld. Meer samenwerken. Meer verbindend zijn en meer omgevingsbewust. Slagvaardig. Dat zijn enkele elementen uit dat profiel. De gemeente vroeg TwynstraGudde tegen deze achtergrond een leiderschapsprogramma te verzorgen voor een doelgroep van circa 200 managers die een belangrijke schakel zijn tussen het strategische en het operationele niveau.

Onze visie

Leren moet aansluiten bij de leerbehoefte, is onze overtuiging. De eigen leervraag willen we daarom centraal stellen. Dat houdt in dat we geen vooropgesteld programma afrollen, maar ruimte geven aan persoonlijke vragen en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij is het van belang oog te hebben voor systeemdynamieken in de organisatie en inhoud te geven aan de rol en het handelingsrepertoire van managers. Daarbinnen is het aan onze professionaliteit om de verbinding te leggen met opgaven van de organisatie en de doelstellingen van de opdrachtgever.

Uitgangspunten

Om de leerbehoefte en de leergewoonte bij managers van de gemeente Den Haag te peilen, zijn we begonnen met een enquête: met welke vragen word je in je werk geconfronteerd? Wat houdt je bezig? Wat helpt je om het leren te organiseren? Op basis van de resultaten hebben we de contouren van een programma geschetst. Die hebben we getoetst bij een deel van de doelgroep. Belangrijk uitgangspunt was leren in en dicht op het werk. Geen cursus in een conferentieoord, maar korte momenten met regelmaat, stilstaan, reflecteren op actuele kwesties en direct toepassen. Zoals een raceauto af en toe een pitstop maakt.

Programmaopzet

Op basis van leervoorkeuren hebben we leergroepen samengesteld met telkens acht managers. Per groep hebben we een intake georganiseerd met zelfanalyse, uitwisseling van eerdere ervaringen en een reflectie op het leiderschapsprofiel. De leergroepen zijn in de loop van het programma zes keer een halve dag voor een pitstop bijeen geweest (op het werk). De momenten van leren zijn van te voren georganiseerd en in de agenda gezet. Het precieze programma van elk moment is vormgegeven in wisselwerking met de groep: reflectie, aan de slag en vooruitkijken. Daarnaast hebben we voor de totale groep drie themadagen georganiseerd (op een betekenisvolle plaats in Den Haag), gericht op netwerken, kennisverrijking en actieve aanhaking aan de opgaven van de gemeente.

Het resultaat voor de opdrachtgever

De managers vertonen meer slagkracht en beschikken over een nieuw repertoire om effectief leiding te geven. Men neemt meer verantwoordelijkheid en de horizontale verbinding met andere managers is aanzienlijk gegroeid. De eenheid en de doelgerichtheid van de totale organisatie is versterkt. De deelnemers aan het programma hebben dat in enquêtes teruggegeven.

De meerwaarde van TwynstraGudde

Wij hebben veel ervaring met leiderschapsprogramma’s. We zijn echter vooral adviseurs. We staan met beide benen in organisaties en begrijpen daardoor in welke context de managers van de gemeente Den Haag hun werk doen. De verbinding tussen het persoonlijke en de opgave van de organisatie staat centraal. De leereffecten van het programma hebben daardoor direct praktisch nut.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.