Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) Uitvinden welke participatie werkt in de aardgasvrij-transitie

Bewonersparticipatie is een belangrijk onderdeel van de aardgasvrij-transitie. Omdat er nog relatief weinig ervaring mee is, onderzoekt het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) in verschillende wijken welke participatieaanpak werkt. Onder leiding van OFL-voorzitter Marleen Stikker hebben enkele van onze adviseurs hun krachten gebundeld met die van het OFL en samen een team gevormd. Dat leverde nieuwe kennis en tools op over hoe je participatie aanpakt.

In de energietransitie is nog niet veel zeker, behalve dat we in 2050 in Nederland volledig van het gas af willen in zijn. Wel zeker is dat bewonersparticipatie essentieel is, omdat de grote veranderingen in onze energievoorziening zonder draagvlak simpelweg niet van de grond komen. Het participatieonderzoek dat het OFL doet, gebeurt op verzoek van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het onderzoek is gericht op de vraag welk type participatie in verschillende wijken passend is. Participatie die aansluit bij de behoeften en de belevingswereld van de bewoners van een wijk lijkt daarbij het meest kansrijk.

Participatie in aardgasvrije wijken

Meestal zijn het beleidsmakers, bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, die in een wijk het initiatief nemen om de overgang naar aardgasvrij wonen in te zetten. Steeds vaker zijn het echter ook individuele bewoners of bewonerscollectieven. Beleidsmakers hebben nog niet altijd de kennis en ervaring om bewoners bij hun plannen te betrekken. Voor bewoners geldt dat zij vaak afhankelijk zijn van de ruimte en middelen die beleidsmakers hen kunnen bieden. Voor alle soorten initiatiefnemers valt daardoor iets te winnen met nieuwe kennis over samenwerken. Bovendien gaat participatie ook nadrukkelijk over de mensen die niet willen of kunnen meedoen met de energietransitie. Hoe bereik je die als initiatiefnemer? Of de middengroep die er vrij neutraal tegenover staat?

‘De adviseurs van TwynstraGudde helpen met inhoudelijke duiding, het betrekken van de juiste spelers en het aanbrengen van een structuur die vernieuwing mogelijk maakt.’
Anna Kogut, secretaris OFL

Actie-onderzoek naar participatie

Op basis van social design werken twee van onze adviseurs sinds 2019 in het onderzoeksteam van het OFL. Samen met stakeholders vinden we nieuwe invalshoeken en ontwikkelen we praktische tools, die we meteen ook in de praktijk uitproberen. Daarbij zetten we ons netwerk in en de kennis van de expert-begeleidingsgroep die het OFL rond dit project heeft gevormd. Hieruit zijn bijvoorbeeld de omgevingswandelingen voortgekomen: samen met bewoners, beleidsmakers, OFL-collega's en vele andere betrokkenen, zijn we onder begeleiding van stadsmakers Floor Ziegler en Teun Gautier de wijken in getrokken. Daarbij is het uitgangspunt niet om bewoners te overtuigen van het nut en de noodzaak van aardgasvrij wonen. Luisteren naar wat bewoners van hun wijk vinden staat voorop. Vervolgens kijken we hoe de wensen van bewoners zijn te verbinden met de overgang naar aardgasvrij wonen.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Kennis en tools ontwikkelen

Een van de tools die we met het OFL-team hebben ontwikkeld in dit project is een netwerkanalyse van alle experts en initiatieven op het gebied van aardgasvrij wonen. De netwerkanalyse laat zien bij wie kennis en ervaring te vinden is over participatie in aardgasvrije wijken. Zo kunnen initiatiefnemers in aardgasvrije wijken elkaar gemakkelijker vinden en hun krachten bundelen. Ook ontwikkelen we samen met het OFL een empowermentscan. Deze scan helpt gemeenteambtenaren en maatschappelijke initiatiefnemers uit te vinden hoe bewoners kunnen en willen participeren in aardgasvrije wijken. Download hieronder de empowermentscan.

Download scan

De tot nu toe opgedane inzichten over participatie zijn door het OFL gedeeld met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), die verantwoordelijk is voor het PAW.

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs geven met hun werk mede vorm aan de energietransitie in Nederland. Zij werken in de wijken samen met beleidsmakers en andere initiatiefnemers aan een toekomst waarin onze energievoorziening duurzaam is. Dankzij hun ervaring met actie-onderzoek en nieuwe vormen van participatie, weten zij wat een kansrijke aanpak is, zonder daarbij hun open blik op de unieke situatie in een wijk te verliezen. We weten hoe het is om de landelijke context te vertalen in lokale oplossingen. Daarmee hebben we laten zien dat we richting kunnen geven aan complexe projecten waarvan de uitkomst in veel opzichten nog niet vaststaat.

Podcast over het aardgasvrij maken van wijken en hoe je bewoners hierbij betrekt

In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'De kracht van de Rotterdamse Nacht' gaat Maarten Bouwhuis dieper in op het aardgasvrij maken van wijken en hoe je bewoners hierbij betrekt. Luister hieronder de podcast.

 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.