Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) Tool geeft grip op participatie in aardgasvrije wijken

Samenwerken met bewoners is een voorwaarde voor succes in wijken die van het aardgas afgaan. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) onderzoekt daarom welke vorm van participatie het beste werkt in welke situatie. Om de kennis daarover te verspreiden, heeft het OFL ons gevraagd een tool te ontwikkelen: de empowermentscan voor participatie. Die helpt gemeenten en maatschappelijke initiatiefnemers in aardgasvrije wijken bij hun participatieplan.

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) brengt burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid bij elkaar rond opgaves in de fysieke leefomgeving. Het onderzoek naar participatie in wijken die aardgasvrij worden, doet het OFL in opdracht van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De empowermentscan voor participatie vertaalt de kennis uit het onderzoek over participatie naar concrete ondersteuning voor mensen die een wijk aardgasvrij willen maken. Dit kunnen gemeenten of maatschappelijke initiatiefnemers zijn.

Nieuwe kijk op participatie

Het participatieonderzoek van het OFL heeft een nieuwe kijk op participatie opgeleverd. In het kort komt deze erop neer dat samenwerking essentieel is en dat initiatieven voor de transitie naar aardgasvrije wijken niet langer uitsluitend van de overheid komen, maar ook van maatschappelijke partijen of individuele burgers. Het participatieproces en de rollen van de betrokkenen verschillen daardoor per situatie. Bovendien vereist effectieve participatie een antwoord op de vraag of alle betrokken daadwerkelijk willen en kunnen bijdragen aan de samenwerking. Voelen zij zich voldoende bekrachtigd om mee te doen? Dit is wat bedoeld wordt met empowerment en wat de empowermentscan in kaart brengt.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Hoe de empowermentscan voor participatie werkt

De empowermentscan helpt gemeenten en maatschappelijke initiatiefnemers in wijken om het participatieproces voor de overgang naar aardgasvrij wonen goed in te richten. Dit gebeurt door het nalopen van een actielijst, waardoor je precies weet welke noodzakelijke stappen je wel en niet hebt gezet. Ook helpt de tool duidelijk te krijgen wat de initiatiefnemer en elke participant wil en kan en of dat met elkaar overeenkomt. Met de uitkomsten van de scan zijn gemeenten en maatschappelijke initiatiefnemers in staat op hun participatieplan te reflecteren en hun aanpak te evalueren. Dat kan aanleiding zijn het plan verder te ontwikkelen of te verbeteren, zodat de participatie in een wijk echt tot stand komt.

Empowerment als sleutelconcept

De empowermentscan is ontwikkeld op basis van interviews met verschillende experts die werken aan aardgasvrije wijken. Na het testen van enkele prototypen, ligt er nu een versie die zowel gemeenten als maatschappelijke initiatiefnemers kunnen gebruiken. Hierin staat empowerment centraal. Daardoor is het mogelijk erachter te komen wie er namens de overheid of vanuit een wijk betrokken zijn bij de transitie naar aardgasvrij wonen en wat hen bezighoudt. Met die kennis kan je het participatieproces verbeteren en de kans op succes vergroten. Download de empowermentscan hieronder.

Download scan

Waarom TwynstraGudde?

Adviseurs van TwynstraGudde zijn op verschillende manieren bij de energietransitie betrokken. We geven vorm aan participatietrajecten in aardgasvrije wijken, maar doen ook grotere projecten voor de transitie naar een aardgasvrije toekomst, waarbij participatie onderdeel is van een grotere opdracht. Die praktijkervaring met zowel de technische als sociale kanten van de overgang naar aardgasvrij wonen, leven en werken, hebben we in de empowermentscan samengebracht met de onderzoeksresultaten van het OFL. Initiatiefnemers in aardgasvrije wijken hebben daardoor nu het gereedschap om de kansen en valkuilen in hun participatietrajecten optimaal in te schatten.

Podcast over het aardgasvrij maken van wijken en hoe je bewoners hierbij betrekt

In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'De kracht van de Rotterdamse nacht' gaat Maarten Bouwhuis dieper in over het aardgasvrij maken van wijken en hoe je bewoners hierbij betrekt. Luister hieronder de podcast.

 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.