TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Alkmaar Meer samenhang stedelijke ontwikkeling Alkmaar door programmatische aanpak

  De gemeente Alkmaar wacht een omvangrijke ontwikkeling op het gebied van wonen en mobiliteit. TwynstraGudde heeft geholpen met de opzet een programmatische aanpak voor deze thema’s. Er is een goede basis gelegd voor een samenhangende uitvoering van tal van projecten.

  Alkmaar heeft een grote woningbouwopgave. Tegelijk neemt het verkeer in de stad toe. Er zijn veel maatregelen nodig om bereikbaarheid, fijn wonen en leefbaarheid te borgen. Beide opgaven vragen om investeringen, beleid en concrete projecten. Sturing en coördinatie zijn nodig om prioriteiten aan te geven en om budget, capaciteit en kennis zo goed mogelijk in te zetten. Vanuit het lijnmanagement is het vaak lastig de veelheid aan projecten te overzien en de juiste prioriteiten te bepalen. De gemeente vroeg TwynstraGudde daarom te helpen bij een programmatische aanpak: plannen gestructureerd opzetten en programmamanagers in de praktijk te ondersteunen in hun rol. 

  Waarom een programmatische aanpak?

  Veel uitdagingen waar gemeenten vandaag de dag voor staan, vragen om een nieuwe, domeinoverstijgende aanpak. Bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid, woningbouw of mobiliteit. Bovendien zijn niet alle publieke taken exclusief voor de overheid. Bestaande organisatorische structuren schieten soms tekort. Er is behoefte aan overzicht, visie, focus en samenhang. Een programmatische aanpak legt de focus op de doelen die er écht toe doen; waar mensen zich aan willen verbinden. De meerwaarde is, dat je in een doelgerichte opgave stuurt op samenhang.

  Van theorie naar praktijk

  In opdracht van de gemeente Alkmaar en samen met de programmamanagers hebben we de programma’s Wonen en Mobiliteit opgebouwd. Daarvoor hebben we gedurende vier maanden, gemiddeld twee dagen per week op het Stadskantoor gewerkt. We hebben overleggen bijgewoond en meegeschreven aan documenten, zoals het programmaplan. Vanuit de praktijk hebben we de ambtelijk opdrachtgever, de portefeuillehouders, de programmamanagers en de andere betrokkenen geadviseerd en praktisch bijgestaan.

  'Als aanjager en begeleider is de opgaven inzichtelijk gemaakt en zijn daarop doelen en resultaten geformuleerd, met daar omheen een tijdelijke organisatiestructuur. Jullie helpen ons een wendbare organisatie te zijn in een dynamische omgeving.'
  Sabrine Roest, gemeente Alkmaar, unitmanager RO en Economie

  Programma Canvas

  Allereerst hebben we in samenspraak met betrokkenen voor beide programma’s een ‘Programma Canvas’ ingevuld. Dit is een hulpmiddel om de essentiële (vaak onderliggende) vragen aan de orde te stellen. Het Canvas beschrijft de kern van een programma op één A3. Het is een praatplaat voor een scherpe en heldere dialoog met betrokkenen. 

  Doelen-Inspanningen-Netwerk

  Vervolgens hebben we, ook samen met betrokkenen, de vertaalslag gemaakt naar een ‘Doelen-Inspanningen-Netwerk’ (DIN). Dit laat zien hoe activiteiten, projecten en investeringen bijdragen aan het bereiken van de doelen van het programma. We hebben veel aandacht gegeven aan het gezamenlijk bepalen van de ambities en doelen van de programma’s. Het DIN geeft vervolgens inzicht in samenhang tussen doelen en projecten en biedt houvast bij het kiezen van prioriteiten. Het Canvas en het DIN hebben we uiteindelijk samengebracht in programmaplannen voor Wonen en Mobiliteit. 

  Implementatie in de praktijk

  Om de programmatische aanpak daadwerkelijk te implementeren in het werk van de gemeente hebben we een aantal leer-werksessies met sleutelfiguren begeleid om uitwisseling te bevorderen, tot werkafspraken te komen en om de samenhang tussen de programma’s te versterken. Ook hebben we een aanzet gegeven voor de programma-organisatie qua sturing, rollen, samenwerking en de verhouding met de lijnorganisatie. 

  Meer focus en samenhang

  Door dit werk is een stevige basis gevormd voor verdere uitwerking en uitvoering van de twee programma’s. De programmamanagers hebben een vliegende start gemaakt en de focus op de strategische doelen van de twee programma’s is versterkt. Uiteindelijk draagt dit bij aan samenhang en kwaliteit bij de uitvoering van de grote opgaven waar de gemeente Alkmaar in de komende jaren voor staat. 

  Waarom TwynstraGudde?

  Programmatisch werken is één van de kerncompetenties van TwynstraGudde. We hebben ruime ervaring met de opzet en begeleiding van programma’s bij de overheid (op alle niveaus) en andere organisaties. We weten waar programmamanagers in de praktijk tegenaan lopen. Bij de gemeente Alkmaar hebben we deze kennis in praktijk gebracht en de organisatie daadwerkelijk geholpen om programmatisch werken te implementeren. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen