TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  RVO Een klimaatneutrale mobiliteitssector in 2050: de opgave in beeld

  Hoe voltrekt zich de transitie naar duurzame mobiliteit? In opdracht van RVO, en in nauwe samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), hebben we in beeld gebracht welke energiedragers tussen nu en 2050 gebruikt gaan worden. De analyse bundelt de inbreng van de wetenschap en experts, biedt houvast voor beleidsvorming en dient als input voor de mobiliteitsparagraaf van het Nationaal Plan Energiesysteem.

  Nederland zet vol in op duurzame mobiliteit met als doel een klimaatneutrale mobiliteitssector in 2050. Dat geldt voor alle vervoersmodaliteiten: van personenauto’s tot vliegtuigen, van bestelbusjes tot zeeschepen. Wat kunnen de verschillende (hernieuwbare) energiedragers daarvoor betekenen? Welke bijdrage leveren waterstof en biobrandstof? De transitie vraagt op korte termijn grote investeringen. Maar waar zet je op in? Het eindbeeld kent nog grote onzekerheden.

  Transitiekaarten

  In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft TwynstraGudde in 2021 transitiekaarten geschetst voor meerdere modaliteiten: personenauto’s, bestelwagens, heavy duty, luchtvaart, binnenvaart en zeevaart. Daarbij is de inzet van vijf energiedragers in beeld gebracht: elektriciteit, biobrandstoffen, waterstof, synthetische brandstoffen en fossiele brandstoffen.

  Verdere uitwerking

  De kaarten geven inzicht in hoe die transities vorderen. Binnen welke bandbreedtes voltrekt zich de transitie? Gaat het snel genoeg en waar zien we eventuele knelpunten? RVO vroeg ons de transitiekaarten verder uit te werken, een meer inhoudelijke onderbouwing mee te geven en dit in een uitgebreide dialoog met ketenpartners als het Ministerie van IenW en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) vorm te geven. Doel is een basis te bieden voor nadere doorrekeningen voor de toekomstige energiebehoefte en verdere beleidsontwikkeling voor de mobiliteitssector.

  Zicht op trends

  De ontwikkeling van duurzame mobiliteit is niet alleen een technologische uitdaging; het gaat erom hoe die technologie kan worden ingezet in de samenleving. Goed zicht op trends is cruciaal om onderbouwde beslissingen over beleidskeuzes te kunnen nemen. Naar die trends zijn we op zoek gegaan op basis van de huidige kennis van zaken, beleidskaders en innovatiedynamiek. Bij deze analyse komt de restopgave voor het uitfaseren van fossiele energiedragers in beeld, wat een basis biedt voor verdere (en ambitieuzere) beleidsvorming (zie ook de futuring methode van TwynstraGudde).

  Trendkaarten

  In deze opdracht zijn we begonnen met een analyse van tientallen overheidsdocumenten, beleidsstukken en wetenschappelijke publicaties. Welke invloed hebben bestaand én voorgenomen beleid op de inzet van de verschillende energiedragers? Per modaliteit hebben we een trendkaart gemaakt waarin we die invloed visualiseren. Een bandbreedte geeft daarin de onzekerheid aan. Hiermee laten we zien welke rol de verschillende energiedragers tussen nu en 2050 kunnen gaan spelen.

  Dialoogsessies

  Voor de ontwikkeling van deze trendkaarten hebben we per modaliteit dialoogsessies georganiseerd met in totaal vijftig experts en kennishouders van RVO, IenW en KiM. Op de achtergrond was het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) betrokken. De experts hebben binnen de bandbreedte een trendlijn getekend die de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de inzet van verschillende energiedragers laat zien.

  Uitkomst; er moet nog veel gebeuren

  De trendanalyse heeft duidelijk gemaakt dat we er nog lang niet zijn. Voor bijna alle modaliteiten zit er nog een significant gat tussen de meest waarschijnlijke trend en de doelstelling voor 2050. In de analyse hebben we ook de belangrijkste aandrijvers voor ontwikkelingen genoemd: beleidsinterventies en externe technologische en marktontwikkelingen die een doorslaggevend effect kunnen hebben. Het geeft de opdrachtgever meer inzicht. Je ziet duidelijk waar het sneller moet en kan. Daarmee vormt de trendanalyse ook een basis voor de input van RVO voor de mobiliteitsparagraaf van het Nationaal Plan Energiesysteem.

  Gelijkluidend jargon

  Een belangrijke bijvangst is, dat er door deze manier van werken een gelijkluidend jargon is ontstaan. De deskundigen van IenW, RVO en KiM hebben een gedeeld beeld van het verwachte tempo van de transitie en ook van wat er nodig is om de doelstellingen voor 2050 te behalen. De trendkaarten maken het makkelijker om de dialoog aan te gaan en bieden een goede basis voor verdere beleidsontwikkeling.

   

  Lees ook:

  Meer weten over de futuring methode?

  Alle mensen

  Meer weten over de futuring methode?

  Alle mensen