Aanpak Leren van Rekenkameronderzoeken: concreet, transparant en versterkend

Rekenkamers en rekenkamercommissies van gemeenten, provincies en waterschappen leveren een belangrijke bijdrage aan het blijvend versterken van de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen. Vanuit TwynstraGudde ondersteunen we hen met het uitvoeren van rekenkameronderzoeken. Die maken inzichtelijk hoe het beleid is opgezet, wat de resultaten ervan zijn en hoe deze zijn bereikt. Dit draagt bij aan meer transparantie in het publieke domein en maakt publieke verantwoording mogelijk. Bovenal versterken we met de onderzoeken het lerend vermogen van gemeenten, provincies en waterschappen.

 

Hoe kun je een rekenkameronderzoek optimaal effectief maken? In onze optiek is dat, wanneer je ervan leert. Wij kijken niet alleen terug, maar blikken ook vooruit. Zo komen we tot concrete aanbevelingen en gaan transparantie en leren hand in hand. Doordat onze onderzoekers overheden ook adviseren, zijn de aanbevelingen die we met u formuleren praktisch uitvoerbaar.

Specifieke expertise over de volle breedte

De rekenkameronderzoeken die wij uitvoeren, bestrijken de volle breedte van het werkveld van gemeenten, provincies en waterschappen. In de teams die de onderzoeken uitvoeren, combineren wij steevast ruime ervaring met het uitvoeren van rekenkameronderzoeken met specifieke expertise op het te onderzoeken domein.

Diepgang en betrokkenheid creëren 

Voor elk rekenkameronderzoek stellen wij met u een plan van aanpak op dat past bij uw vraag. Vaak combineren wij documentenonderzoek met interviews. Maar ook organiseren wij regelmatig sessies met verschillende stakeholders. Tijdens deze sessies gaan de deelnemers actief met elkaar in gesprek en kunnen ze op elkaar reageren. Dit zorgt voor meer diepgang in en meer betrokkenheid bij het onderzoek. Tijdens de onderzoeken passen wij in overleg met u de 360 graden perspectief toe. Dit betekent dat we alle betrokkenen bij het onderwerp spreken en hun perspectief meenemen. Bij bijvoorbeeld de opzet en werking van het participatiebeleid spreken we wethouders, raadsleden, inwoners, maatschappelijke organisaties en ambtenaren. En gaat het over het duurzaamheidsbeleid, dan blijven we niet op het gemeentehuis, maar spreken ook de bewonerscollectieven die actief zijn met duurzaamheidsinitiatieven.

De resultaten 

Onze rekenkameronderzoeken monden uit in een rapporten die voor een breed publiek goed leesbaar zijn. We maken op een heldere wijze inzichtelijk wat bevindingen zijn en onderbouwen op een begrijpelijke wijze welke conclusies en aanbevelingen voortvloeien uit het onderzoek.

Hiermee maken wij niet alleen transparant hoe het beleid is opgezet en functioneert, maar komen wij ook tot concrete verbetermogelijkheden. Dat doen we door niet alleen te constateren, maar ook door ‘onder water’ te kijken naar verklarende factoren. Waarom gaat het zoals het gaat? Juist deze verklarende factoren bieden een basis voor lessen en het formuleren van verbetervoorstellen.

Met de rekenkamer(commissie) kijken wij of we concrete handvatten kunnen bieden hoe de aanbevelingen kunnen worden uitgevoerd. Zo hebben wij ter versterking van de informatiepositie bij p&c documenten een dashboard ontwikkeld dat met behulp van graphics meer inzicht en overzicht biedt in de belangrijkste gegevens en ontwikkelingen. Ook hebben wij een standaard gemaakt voor de wijze waarop de raad kaders kan stellen voor grote projecten en de wijze waarop de raad over de voortgang van grote projecten kan worden geïnformeerd. Net als dat wij concreet hebben gemaakt welke elementen ingevuld moeten worden, willen Provinciale Staten goed sturing kunnen geven aan interbestuurlijke processen. En wat raad, college en organisatie kunnen doen om de sturing op en met financiële reserves te verbeteren.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.