Rekenkamercommissie Schagen Effectievere opzet gemeentelijk woningbouwbeleid

Woningbouwbeleid is voor veel gemeenten geen eenvoudige opgave. De gemeentelijke kaders en doelen moeten voldoende woningen opleveren van de juiste kwaliteit. In Schagen vroeg de rekenkamercommissie daarom aan TwynstraGudde de effectiviteit van het Schagense woningbouwbeleid te onderzoeken. Met onze adviezen heeft de gemeente Schagen vervolgens haar woningbouwbeleid aangescherpt.

De Schagense rekenkamercommissie wilde een evaluatie van het gemeentelijke woningbouwbeleid over een langere periode. Op hun verzoek maakten we daarom een beleidsreconstructie over de jaren 2013 tot 2020. Daaruit komt naar voren dat het woonbeleid in Schagen een logische ontwikkeling laat zien. Ook de samenwerking met woningbouwcorporaties en marktpartijen is constructief. Toch zagen we enkele verbetermogelijkheden. We deden zeven aanbevelingen, die de gemeenteraad overnam in een speciaal belegde raadsvergadering. We lichten er twee toe.

Kwalitatieve doelen meetbaar maken

De gemeente Schagen had in haar woningbouwbeleid 'SMART' gedefinieerd hoeveel nieuwbouwwoningen zij wilde opleveren in de periode tot aan 2020. Doordat dit kwantitatieve doelen zijn, kon het college op concrete aantallen worden bevraagd en aangesproken. De kwalitatieve doelen van het woonbeleid waren echter minder scherp uitgewerkt, viel ons op. Dit maakt het voor de gemeenteraad lastig om vast te stellen of deze doelen zijn gehaald. Een voorbeeld van zo'n kwalitatief doel is 'voldoende starterswoningen realiseren'. Als in het woonbeleid niet is uitgewerkt wat starterswoningen precies zijn en hoeveel ‘voldoende’ is, kan de raad niet vaststellen of dit doel gehaald is. Met scherper omschreven kwalitatieve doelen, heeft de raad meer zicht op deze dimensie van het beleid.

Eenduidige monitoring opzetten

In Schagen werden voor de monitoring van de aantallen gebouwde woningen meerdere systemen gebruikt, zagen wij ook. Dit leverde verschillende tellingen op die niet met elkaar overeenkwamen. Daardoor kon het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen niet met zekerheid worden vastgesteld. Daarom is een van onze adviezen om een eenduidige systematiek te gebruiken voor het monitoren van de hoeveelheid gebouwde woningen. Tegelijkertijd is ons advies om dit vernieuwde monitoringssysteem ook uit te breiden met elementen die nu nog ontbreken, zoals kwalitatieve doelen. Dan kan ook hierover eenduidig gerapporteerd worden. Dit vergroot de transparantie van de resultaten die met het woningbouwbeleid behaald worden en maakt effectievere sturing mogelijk.

Waarom TwynstraGudde?

De adviseurs van TwynstraGudde doen veel rekenkameronderzoeken, vanuit de visie dat deze onderzoeken hun grootste waarde ontlenen aan de verbeterkansen die ze opleveren. Het verleden kan niet veranderd worden, daarom zijn wij na een grondige analyse vooral gericht op de verbeteringen die in de toekomst mogelijk zijn. Daarvoor formuleren we concrete, werkbare adviezen, die niet zelden integraal worden overgenomen door opdrachtgevers. Als verbeterkansen optimaal benut worden, weten wij dat we ons werk goed hebben gedaan. Daarbij stellen we ons onafhankelijk op. We maken duidelijk welke feiten we constateren, hoe betrokkenen hiernaar kijken en wat ons eigen oordeel is. We luisteren zorgvuldig en vragen door als het nodig is om tot de kern te komen, want daar zijn de oplossingen te vinden.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.