TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk Inzicht in duurzaamheidsbeleid Harderwijk door rekenkameronderzoek

  Op het gebied van duurzaamheid is de gemeente Harderwijk al jaren bezig om stappen te zetten. Raadsleden van deze gemeente wilden graag inzichtelijk hebben of het beschikbaar gestelde duurzaamheidsbudget ook daadwerkelijk tot resultaten leidt. Daarom hebben zij bij de rekenkamercommissie aangegeven dit te willen laten onderzoeken. TwynstraGudde is door de rekenkamercommissie gevraagd om de opzet, uitvoering en de rol van de gemeenteraad bij het duurzaamheidsbeleid te evalueren en concrete aanbevelingen te doen.

  De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. TwynstraGudde heeft voor de rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk onderzocht op welke manier de gemeente Harderwijk uitvoering geeft aan de duurzaamheidsambities en of zij erin slaagt de doelstellingen te realiseren.

  Documentenonderzoek en interviews

  Het rekenkameronderzoek is gestart met een documentenstudie. We hebben vooral documenten onderzocht, die informatie bevatten over de beleidsvorming, besluitvorming en de uitvoering en realisatie van het duurzaamheidsbeleid.

  Uit het documentenonderzoek zijn een aantal hypothesen gekomen, die betrekking hebben op de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Deze hebben we getoetst aan de hand van interviews met ambtenaren, bestuurders, raadsleden, inwoners en bedrijven. Dit gaf inzicht in de uitvoerbaarheid van het beleid en in hoeverre de gemeente Harderwijk op koers ligt om de duurzaamheidsambities te realiseren.

  Sessie met de gemeenteraad

  In een aparte sessie met de gemeenteraad zijn we ingegaan op hun kaderstellende en controlerende rol en op de manier waarop zij door het college zijn geïnformeerd over de uitvoering van het beleid. Met behulp van stellingen zijn we het gesprek aangegaan en hebben we de ervaringen van de raad getoetst. Zo hebben we inzichtelijk gemaakt of zij voldoende in het duurzaamheidsbeleid zijn meegenomen om hun rol te kunnen vervullen.

  Inzicht en aanbevelingen

  De onderzoeksresultaten hebben we tot slot vertaald naar een toegankelijk en prettig leesbaar rapport dat inzicht geeft in de manier waarop de gemeente Harderwijk uitvoering geeft aan de duurzaamheidsambities.

  Uit onze evaluatie bleek dat het beleid en de doelen goed geformuleerd zijn. De uitvoering heeft nog wel verbetering nodig, met name op het gebied van organisatie, financiering en het maatregelenpakket. Wij concludeerden dat als de huidige lijn zou worden voortgezet, de gestelde doelen voor de korte en middellange termijn niet zouden worden gehaald.

  Om het beleid en de beleidsuitvoering te verbeteren, hebben we een aantal aanbevelingen gedaan die gericht zijn op de praktische uitvoerbaarheid van het beleid. Bij de implementatie van deze aanbevelingen wordt het aannemelijk dat de gemeente de duurzaamheidsdoelstellingen alsnog haalt. De gemeenteraad heeft ons advies over het duurzaamheidsbeleid overgenomen.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Het uitvoeren van rekenkameronderzoeken is één van de expertises van TwynstraGudde. Doordat onze onderzoekers zelf op bestuurlijk, raads- en ambtelijk niveau van gemeenten actief zijn geweest, hebben zij een scherp gevoel voor politiek en (openbaar) bestuur. We gaan professioneel en zorgvuldig te werk. Dat betekent dat we goed luisteren, durven doorvragen en kritisch blijven, maar ook het principe van ‘hoor en wederhoor’ toepassen. Daarbij is onze aanpak altijd toekomstgericht, bieden we concrete handreikingen en focussen we op de uitvoerbaarheid van het beleid.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen