Rekenkamer Breda Dashboard P&C-cyclus maakt gemeenteraad Breda sterker

De Rekenkamer Breda wil de informatiepositie van de raad versterken en raadsleden helpen inzicht te krijgen in de jaarstukken van de gemeente. TwynstraGudde hielp bij het maken van een dashboard dat op een overzichtelijke manier de relatie legt tussen financiën en beleidsdoelen.

De gemeentelijke rekenkamer heeft als taak om de raad te ondersteunen. Documenten over de P&C-cyclus worden echter vooral vanuit een financieel perspectief bekeken. Vaak zijn er maar enkele raadsleden die voldoende affiniteit met cijfers hebben om deze stukken goed te doorgronden. De Rekenkamer Breda heeft TwynstraGudde gevraagd hoe zij de informatiepositie van de raad kan versterken.

Aansluiten bij de informatievraag

In onze visie is het belangrijk dat jaarstukken op een begrijpelijke manier de samenhang laten zien tussen beleidsprestaties en de financiële positie van de gemeente. Wat zijn de financiële kengetallen, wat is er met het geld gedaan en welke beleidsdoelen zijn gerealiseerd? Een model waarin al die informatie past, moet aansluiten bij de specifieke kenmerken van de gemeente en de vragen die raadsleden hebben. Randvoorwaarden zijn daarbij dat het hele proces van sturing, uitvoering en verantwoording op orde is en dat men bereid is om transparant te zijn.

De informatievraag in kaart brengen

Onze onderzoekers hebben documenten en jaarstukken geanalyseerd en interviews en werksessies georganiseerd met wethouder Financiën, raadsleden, griffie en betrokken ambtenaren. Daarmee hebben we in kaart gebracht welke informatie een raadslid nodig heeft om de juiste beleidsvragen te stellen. Vervolgens hebben we een model ontwikkeld dat in de vorm van een dashboard alle benodigde informatie op een samenhangende en begrijpelijke manier samenvat.

Dashboard met vijf wijzerplaten

Het dashboard biedt met overzichtelijke grafieken, schema’s en wijzerplaten inzicht in de samenhang tussen financiële weerbaarheid, financiële positie en de mate waarin vijf cruciale beleidsdoelen worden gerealiseerd. Dit dashboard vormt in feite een bestuurlijke samenvatting van de jaarstukken. We hebben het gesprek tussen raad, college en organisatie over deze verbeteringen begeleid. De raad heeft besloten om de jaarrekening  te verbeteren en te verduidelijken aan de hand van wat wij hebben voorgesteld.

Beter politiek-bestuurlijk debat

De gemeente Breda voert het dashboard bij de jaarrekening stapsgewijs in. Het dashboard helpt de ambtelijke organisatie om complexe informatie uit de jaarstukken inzichtelijk te maken. Raadsleden zijn erdoor geholpen een inhoudelijk oordeel te vormen over beleidsprestaties in relatie tot de financiële positie en verantwoording. De versterking van de informatiepositie van de raad komt de kwaliteit van het bestuur ten goede.

Waarom TwynstraGudde?

Bij TwynstraGudde combineren we ruime ervaring met het uitvoeren van evaluaties en (rekenkamer)onderzoeken met gedegen kennis van de P&C-cyclus. We beschikken over een team dat zelf op bestuurlijk niveau heeft gefunctioneerd en uitstekende kennis heeft van het aan- en besturen van (gemeentelijke) organisaties. We doen onderzoek met een scherp gevoel voor de politiek-bestuurlijke context.

Het eindrapport van TwynstraGudde en het dashboard zijn te vinden op de website van de Rekenkamer Breda.

Naar het eindrapport en dashboard 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.