TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Waterschap Brabantse Delta Verkennen van bestuurlijke keuzes voor klimaatadaptatie

  Het Algemeen Bestuur van het waterschap Brabantse Delta wil weten wat de opgave voor klimaatadaptatie is, wat de te maken bestuurlijke keuzes zijn en hoe de besluitvorming hiervoor er uit ziet. In opdracht van de Rekenkamercommissie heeft TwynstraGudde dit onderzocht en hiervoor aanbevelingen gedaan.

  In het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie uit 2018 hebben alle overheden, waaronder ook het waterschap Brabantse Delta, zich gecommitteerd aan de ambities en maatregelen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Het DPRA heeft als doel onze leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust te maken. In 2050 dient de transitie naar een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimtelijke inrichting gereed te zijn. Dit door de gevolgen van overstromingen, droogte, hitte en wateroverlast zo veel mogelijk te beperken.

  Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen dienen hiervoor in 2020 het klimaatbestendig en waterrobuust handelen vastgelegd te hebben in hun beleid. De Rekenkamercommissie heeft TwynstraGudde gevraagd inzichtelijk te maken wat deze opgave voor het waterschap Brabantse Delta inhoudt. Wat zijn de bestuurlijke keuzes die hiervoor genomen moeten worden en hoe moet de besluitvorming voor het Algemeen Bestuur er uit zien. Dit in samenhang met andere grote (bestuurlijke) opgaven als de Omgevingswet.

  Onze visie

  Klimaatadaptatie is een complexe opgave. Het gaat om een (deels) nieuwe, verbrede opgave naast de kerntaken waar het waterschap aan werkt. Het is ook een opgave waarbij het waterschap in belangrijke mate afhankelijk is van andere partijen zoals gemeenten en de provincie. Daarnaast zorgt de verwevenheid met andere dossiers zoals de Omgevingswet en KRW voor complexiteit. Het is daarmee bij uitstek een onderwerp dat richtinggevende (politieke) keuzes vraagt van het Algemeen Bestuur van het waterschap. Dit vereist een intensief en vroegtijdig betrokken Algemeen Bestuur, dat in staat is om keuzes in samenhang te maken en daarmee de rol van het waterschap in de regio te bepalen.

  Onze aanpak

  Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de ambtelijke organisatie en het Dagelijks Bestuur van het waterschap Brabantse Delta. Documenten over klimaatadaptatie en aanpalende strategische opgaven zijn bestudeerd om een beeld te krijgen van de wijze waarop het waterschap hier invulling aan heeft gegeven en hoe het Algemeen Bestuur hierbij betrokken is geweest. Daarnaast zijn betrokken medewerkers en de portefeuillehouder geïnterviewd. De belangrijkste inzichten zijn getoetst in een spiegelsessie, zodat verdere afstemming en verdieping plaats kon vinden. Dat heeft geleid tot conclusies en een aantal concrete aanbevelingen.

  Het resultaat

  Onze rapportage is door de Rekenkamercommissie overgenomen en aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het waterschap Brabantse Delta. We hebben geconstateerd dat het waterschap volop bezig is met klimaatadaptatie, maar dat het nog geen consequente bestuurlijke keuzes heeft gemaakt en daarmee veel ruimte laat. Wij hebben aan de hand van de tussendoelen van het DPRA de bestuurlijke keuzes voor het waterschap Brabantse Delta beschreven. Hiermee is een voorzet gedaan voor de wijze waarop het besluitvormingsproces er uit kan zien en de rol die het Algemeen Bestuur hierbij kan spelen. De rapportage biedt enkele duidelijke handvatten waarmee het Algemeen Bestuur zijn kaderstellende rol ten aanzien van klimaatadaptatie verder kan versterken.

  Waarom TwynstraGudde?

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring met rekenkameronderzoeken in het algemeen en bij waterschappen in het bijzonder. Daarnaast hebben onze adviseurs inhoudelijke kennis van het onderwerp klimaatadaptatie en de opgave voor waterschappen. Onze adviseurs zijn betrokken, met een goed gevoel voor de verhoudingen in een politiek-bestuurlijke omgeving, maar met een onafhankelijke, kritische blik.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen