TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Stap voor stap naar een vitaal landelijk gebied

  In het onderzoeksrapport Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied geven wij inzicht in de ondermijnende effecten van drugscriminaliteit in voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en de urgentie om in te grijpen. Vrijstaande agrarische bebouwing is een van de problemen die speelt in het landelijk gebied. Slopen is te duur, herbestemmen tot woning of kinderopvanglocatie is niet altijd een mogelijkheid. Tegelijkertijd neemt de urgentie om in te grijpen toe, maar hoe?

  Toegevoegd door Gregor Heemskerk op 8 oktober 2020

  Samen met een aantal collega’s is er een breed palet aan oplossingen ontwikkeld, die gemeenten kunnen inzetten om de leefbaarheid van het landelijk gebied te versterken. Zo helpen we bij het verbeteren van de bestaande ruimte-voor-ruimte regeling, zodat het toevoegen van nieuwe kwaliteit aan een gebied wordt versneld. Of we organiseren een gebiedsproces waar samen met inwoners en ondernemers problemen worden aangepakt en kansen worden verzilverd. Met bestuurders en beleidsmakers zorgen we dat er concrete keuzes worden gemaakt, financiële arrangementen worden ontwikkeld (grondstrategie, regelingen, exploitatie- en verdienmodellen) en uitvoeringskracht wordt georganiseerd (passende instrumenten en teams). Waarbij elke stap bijdraagt aan de transitie van het landelijk gebied!

  Hoe we dit precies doen, kun je lezen in onderstaande praktijkvoorbeelden.

  Sanering glastuinbouw Westvoorne met een sluitende business case

  Op basis van de structuurvisie Glasherstructurering mochten verspreid liggende bedrijven in de gemeente Westvoorne hun activiteiten verplaatsen naar het glastuinbouwgebied Tinte of ze konden de glastuinbouwactiviteiten staken. Wij hebben de gemeente Westvoorne geholpen bij het afronden van de sanering van verspreid liggende glastuinbouw in het duingebied van Rockanje. Hiervoor hebben we o.a. de onderhandelingen met alle eigenaren van de ruim dertig kassen begeleid en een sluitende businesscase ontwikkeld, waardoor de onderhandelingen naar ieders tevredenheid zijn afgerond.

  Herstructurering buitengebied in de Duin- en Bollenstreek

  Waar verstedelijking agrarische gebieden elders opvreet, houdt de Bollenstreek de stad met succes op afstand. Een stevige planologisch kader biedt de juridische basis. Samen met de bollengemeenten hebben wij een intergemeentelijke structuurvisie vastgesteld die de planologische basis vormt voor de modernisering van het gebied. Gelijktijdig met de vaststelling van de intergemeentelijk structuurvisie hebben de gemeenten samen het initiatief genomen tot de oprichting van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM): een BV op afstand van de politiek en met een mandaat om in het buitengebied uitvoering te geven aan de herstructureringsopdracht. Het oprichten, inrichten en het eerste jaar van het management zijn door ons verzorgd.

  Aanpak verouderde vakantieparken op de Veluwe

  Een deel van de vakantieparken in de Veluwe heeft de afgelopen decennia haar primaire functie verloren, is uitgepond en kreeg met bewoning te maken van mensen die nergens anders terecht konden. De gemeenten op de Veluwe en de provincie Gelderland werkten samen in het Programma Vitale Vakantieparken om de situatie in beeld te krijgen en maatregelen te nemen. Wij hebben hen ondersteund bij het inrichten van de regionale samenwerking tussen de 11 gemeenten en de provincie Gelderland en geholpen bij het proces om te komen tot een aanpak om de parken op de Veluwe te revitaliseren en herstructureren. Hiervoor is de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken opgericht, waarbij wij ook betrokken waren bij de voorbereidingen voor de totstandkoming hiervan.

  Hieronder kun je meer praktijkverhalen lezen over hoe we gemeenten geholpen hebben bij het versterken van de leefbaarheid van het landelijk gebied.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen