Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Regionale samenwerking borgt acute zorg Limburg

Overal in Nederland staat de acute zorg onder druk door personeelstekort, hoge kwaliteitseisen en nieuwe wettelijke kaders. Om deze zorg toegankelijk te houden, is regionale samenwerking een must. In de regio Limburg heeft TwynstraGudde met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) de contouren van de agenda voor de komende jaren opgesteld.

Nederland kent elf netwerken voor acute zorg. De opdracht aan deze netwerken is om de acute zorg in de regio beschikbaar en toegankelijk te houden. Het gaat bijvoorbeeld om de spoedeisende hulp, traumazorg en acute zorg in verpleeghuizen. Door personeelstekort, waaronder het huisartsentekort staat die opdracht echter onder druk. Daar komt bij dat het netwerk in de afgelopen tijd juist extra is belast vanwege corona en - specifiek in Limburg - de watersnoodramp. In dit kader wilde het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) van Limburg een aantal strategische thema’s verkennen. Welke ontwikkelingen en ervaringen zijn relevant om de toekomst van de acute zorg te borgen?

Gezamenlijk vertrekpunt

In onze visie vereist effectieve samenwerking op basis van een gedragen strategische agenda, een gezamenlijk vertrekpunt en een gezamenlijke betekenisgeving. Wat vind jij belangrijk? Vind ik dat ook? Vaak zéggen mensen wel hetzelfde, maar bedóelen ze net iets anders. Bovendien voelt niet iedereen zich even sterk eigenaar van de grote problemen. De adviseurs van TwynstraGudde kunnen als neutrale buitenstaanders, met kennis en ervaring binnen verschillende acute-zorgregio’s, problemen boven tafel krijgen en gezamenlijke oplossingen dichterbij brengen.

Strategische sessie

We hebben gesprekken gevoerd met bestuurders van ziekenhuizen, huisartsenposten, GGZ-instellingen en andere zorgorganisaties in de regio. Daarin hebben we de vier meest actuele thema’s opgehaald: zorgcoördinatie, concentratie en spreiding, gegevensuitwisseling en omgaan met crises. Met die input hebben we een strategische sessie belegd voor de zorgbestuurders in de regio. Daarin hebben we de thema’s ingeleid. In een interactieve werkvorm hebben we de deelnemers gevraagd aan te geven wat zij in de afgelopen jaren rondom die thema’s hebben gedaan. Wat moet er volgens hen in de nabije toekomst gebeuren? Met de recente crises in het achterhoofd, zijn die activiteiten vervolgens geplot conform het Vier V-model: versterken, verlaten, vernieuwen, vasthouden. Deze aanpak bood volop ruimte aan ieders inbreng zodat ervaringskennis een juiste plek kreeg.

'De adviseurs sloten direct aan op onze uitdagingen en brachten zowel een prikkelende inleiding om out-of-the box te denken als een interactieve werkvorm waarmee ieders inbreng en denkkracht tot recht kon komen.'
Helen Mertens, voorzitter ROAZ Limburg en bestuursvoorzitter MUMC+

Stappenplan

De uitkomsten van deze bijeenkomst hebben wij samengevat in een notitie als basis voor de agenda van het ROAZ-netwerk voor de komende jaren. Ook hebben we aangegeven welke eerste stappen gezet zouden moeten worden. Het ROAZ en het netwerk kunnen hiermee verder invulling geven aan een gezamenlijk beeld en aan concrete vervolgstappen. Er is nu een kader om samen met frisse energie aan de slag te gaan zodat de inwoners van Limburg ook in de komende jaren kunnen rekenen op acute zorg.

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs hebben kennis van de zorgsector en van de acute zorg in de elf Nederlandse regio’s in het bijzonder. We zijn goed op de hoogte van actuele thema’s, uitdagingen en problemen. Daarnaast hebben we ervaring met interactieve werkvormen. Daarmee kunnen we de ruimte geven aan deelnemers om specifieke knelpunten in te brengen. Regionale problemen en uitdagingen benaderen we met brede kennis en ervaring en een frisse blik van buiten.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.