Gemeente Haarlem Professionalisering beheer maatschappelijk vastgoed in Haarlem

Haarlem beschikt, net als veel andere gemeenten, over veel maatschappelijk vastgoed: honderden panden. De gemeente wil de prestaties van dit vastgoed verbeteren.

TwynstraGudde heeft hiervoor een beleidskader opgesteld met concrete voorstellen en handvatten voor besturing. Vastgoed is voor de gemeente geen beleggingsobject, maar een middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. In het licht van de gemeentelijke ombuigingen is het dus urgent om ook te kijken naar de prestaties van dat vastgoed. Naast de eigen portefeuille gaat het daarbij om objecten waarin door de gemeente gesubsidieerde partijen zijn gehuisvest: in totaal circa 400 panden. De gemeente is daarmee de grootste vastgoedeigenaar in de stad. TwynstraGudde is gevraagd een kader op te stellen om de prestaties van dit vastgoed te verbeteren.

Onze visie

Maatschappelijk vastgoed is veelal verspreid in de gemeentelijke organisatie ondergebracht. Dat maakt de aansturing versnipperd en minder effectief. Om het beheer te professionaliseren is het echter niet voldoende om alleen de inzet van de vastgoedorganisatie te verbeteren. Ook de vraagkant (onderwijs, sport en jeugd, welzijn en dergelijke) moet onder de loep worden genomen. Een goed beheer van maatschappelijk vastgoed vergt een brede betrokkenheid en een dialoog tussen de vastgoedorganisatie, de gemeentelijke beleidsdiensten en het gemeentebestuur.

Onze aanpak

Adviseurs van TwynstraGudde hebben een startnotitie opgesteld met daarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor beheer van maatschappelijk vastgoed. Met die startnotie als basis hebben we een aantal workshops binnen de gemeentelijke organisatie georganiseerd. Daarin zijn de deelnemers zich meer bewust geworden van de financiële impact van goed vastgoedbeheer. Er is een beeld ontstaan van het speelveld, de spelers en de spelregels bij vastgoedbeheer. Dit alles heeft geleid tot een coherent en gedragen voorstel voor een betere besturing van de vastgoedportefeuille. We hebben inrichtingsprincipes aangegeven waarmee de prestaties kunnen worden verbeterd. De voorstellen hebben we gepresenteerd aan de betrokken wethouders en aan de gemeenteraad.

Het resultaat

Het resultaat is een kadernota met algemene inrichtingsprincipes voor de besturing van maatschappelijk vastgoed. We hebben antwoord gegeven op prestatieverbeteringen op het gebied van leegstand, inkoop, doorbelasting, vormen van beheer en subsidiebeleid. We hebben een concreet voorstel gedaan voor rolscheiding binnen de gemeentelijke organisatie, transparantie van kosten en subsidiestromen en sturing vanuit beleid.

Waarom TwynstraGudde?

Adviseurs van TwynstraGudde zijn in staat een brug te slaan tussen de vastgoeddiscipline en de verschillende sectordisciplines binnen een gemeentelijke organisatie. We zijn in staat de balans te vinden tussen de (zachte) beleidsterreinen van de sectoren en de (harde) technisch-financiële wereld van het vastgoed. Bovendien kunnen we effectief schakelen tussen uitvoerend niveau en bestuursniveau.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.