Gemeente Katwijk Organisatiescan opgavegericht werken geeft snel inzicht in ontwikkelkansen

De gemeente Katwijk werkt actief aan de ontwikkeling van haar eigen organisatie. Op die manier wil zij flexibel in kunnen spelen op veranderende maatschappelijke opgaven. Opgavegericht werken en een wendbare organisatie zijn daarbij belangrijk uitgangspunten. Daarom vroeg de gemeente Katwijk ons een organisatiescan te doen. Die laat zien hoe in de Katwijkse gemeenteorganisatie meer opgavericht kan worden gewerkt en wat er nodig is om dit verder te ontwikkelen.

In de gemeente Katwijk leeft het sterke bewustzijn dat het belangrijk is de gemeenteorganisatie blijvend te ontwikkelen. Alleen dan kan de gemeente tijdig inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen of - liever nog - erop vooruitlopen. Net als andere gemeenten, merkt Katwijk dat maatschappelijke vraagstukken complexer worden. Bij een opgave als de energietransitie heeft de overheid bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend het initiatief of de regie. Opgavegericht werken geeft bij dat soort maatschappelijke vraagstukken de mogelijkheid een effectieve aanpak te vinden. Vandaar dat de gemeente Katwijk haar eigen functioneren op dit punt onderzocht wilde zien met een organisatiescan.

Ontwikkelbenadering meest passend

Bij het uitvoeren van deze organisatiescan hebben we gekozen voor de ontwikkelbenadering. Kenmerkend voor de ontwikkelbenadering is dat het een iteratief proces is, waarbij we uitgaan van verbeteringen vanuit de huidige situatie. We bieden perspectieven waar medewerkers zelf mee aan de slag kunnen voor verandering en ontwikkeling. Daarbij is de organisatiescan niet alleen een onderzoek waaruit een advies volgt, maar ook een proces waarin we met uw medewerkers oplossingen en initiatieven voor opgavegericht werken verkennen.

'We werken steeds meer samen met externe stakeholders. We houden niet altijd genoeg of tijdig rekening met hun wensen en doelen. Voor echte cocreatie is het belangrijk om dit ook mee te nemen en dat te doen voordat we als gemeente met de opgave beginnen.'

Hoe we de organisatiescan uitvoeren

Bij de organisatiescan houden we eerst een startgesprek, om de opdracht zo scherp mogelijk te krijgen. Daarna interviewen we medewerkers uit alle lagen van de gemeentelijke organisatie. We vragen hen wat er goed gaat, wat beter kan en welke ideeën zij daarover hebben. Uit de interviews halen we thema's die we in grotere groepen bespreken tijdens open werksessies. Deze gesprekken hebben wij gevoerd aan de hand van de indicatoren die TwynstraGudde heeft ontwikkeld voor opgavegericht werken. De input uit de werksessies hebben we gebruikt voor ons uiteindelijke advies, waarop we in een spiegelsessie met het management nog feedback hebben gevraagd, voordat we het deelden.

Advies opgavegericht werken

Het advies dat we hebben opgesteld voor de gemeente Katwijk, komt dus voort uit het ontwikkeltraject dat ook onderdeel van de organisatiescan is. Dat traject heeft zijn eigen waarde, doordat het aanzet tot participatie van medewerkers, reflectie op het eigen functioneren en het tonen van eigenaarschap in de aanpak van opgavegericht werken. In het advies dat we in Katwijk hebben uitgebracht, hebben we per indicator toegelicht welke stappen nodig zijn om meer opgavegericht te werken. Voorbeelden hiervan zijn kort-cyclisch sturen en een passende bedrijfsvoering voor het werken aan opgaves. Ook hebben we benadrukt dat succesvol opgavegericht werken heldere politieke en bestuurlijke prioriteiten vereist, naast een duidelijk belegd opdrachtgeverschap. Daarvoor formuleren we ook concrete vervolgstappen, zodat de organisatie meteen verder kan.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

Waarom TwynstraGudde?

Wij combineren veel kennis en expertise van opgavegericht werken met ervaring in organisatieontwikkeling bij gemeentes. Wij hebben indicatoren voor opgavegericht werken ontwikkeld en we weten hoe we medewerkers het gereedschap kunnen aanreiken om zelf aan de slag te gaan met veranderopgaven. Bij TwynstraGudde kiezen we daarbij voor een participatieve aanpak: we willen van medewerkers horen wat zij denken, weten, kunnen en willen. We creëren daarvoor een veilige setting, waarin we goed luisteren en samen aan het werk gaan. In combinatie met onze kennis, expertise en onze onafhankelijke blik, levert deze participatieve ontwikkelaanpak naar ons oordeel een maximale toegevoegde waarde aan leerprocessen in gemeentelijke organisaties.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.