Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten Opgavegericht werken leidt tot draagvlak, eigenaarschap en een vastgestelde koersagenda

Samen werken aan een nog steviger sociaal domein in de Peelgemeenten. Dat is de focus van zes organisaties: Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) en de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. De samenwerking in het sociaal domein is door het koersplan ‘Samenwerken door Samen Werken’ in een stroomversnelling geraakt. Nu wil de GR Peelgemeenten de gezamenlijke opgaven en ambities concreet maken. Ze zien vooral kansen op het gebied van opgavegericht werken. TwynstraGudde heeft hen hierin ondersteund.

Bij opgavegericht werken staan de opgaven die leven onder inwoners centraal. De maatschappelijke opgave is leidend en je denkt en handelt vanuit mogelijkheden. Door opgavegericht te werken zorg je ervoor dat je niet blijft hangen in beleids- of procesmatige aspecten, maar beweeg je mee met ontwikkelingen en sta je in een open relatie met de omgeving. Dit vraagt ook om ander gedrag van medewerkers, zoals meer samenwerking tussen afdelingen en oog voor het collectieve doel. TwynstraGudde heeft de GR Peelgemeenten hierin begeleid met brainstormsessies, tools en workshops.

Brainstormsessies leiden tot concrete opgaven

Om te komen tot een aanpak waarbij de opgaven centraal staan, heeft TwynstraGudde de GR Peelgemeenten ondersteund bij het faciliteren van verschillende sessies. Zo hebben we samen met de bestuurders van elke gemeente eerst gebrainstormd over de thema’s, opgaven en kansen binnen het sociaal domein. Al snel bleek dat steeds dezelfde drie opgaven aandacht verdienen.

Vervolgens hebben we hetzelfde gedaan met de ambtelijke medewerkers, zoals gebiedsmanagers, beleidsadviseurs en managers sociaal domein. En zo zijn we tot de gezamenlijke opgaven gekomen: normaliseren, bevlogen samenwerking en zakelijke samenwerking rondom de inwoner.

Doelen-Inspanningen-Netwerk: van opgaven naar programma’s

Met behulp van een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) hebben we de GR Peelgemeenten geholpen om de inhoud van het programma verder vorm te geven. Een DIN geeft inzicht in de opgaven, doelen, inspanningen én resultaten. Zo kun je in één oogopslag zien waar een programma om draait en welke acties ondernomen moeten worden om de doelstellingen te behalen. Het DIN vormt de inhoudelijke basis voor de koersagenda.

Workshops opgavegericht en programmatisch werken

Parallel aan deze sessies hebben we de medewerkers binnen de organisatie in korte en interactieve workshops kennis laten maken met het gedachtengoed achter opgavegericht en programmatisch werken. We bespraken onder andere de gezamenlijke opgaven en de koersagenda. Zo namen we de medewerkers direct mee in de actuele opgaven. Op deze manier voelden de medewerkers zich betrokken bij de ontwikkelingen en meldden zij zich direct aan om mee te werken aan de programma’s.

Een vastgestelde koersagenda

Het resultaat is een koersagenda, die inmiddels bestuurlijk is vastgesteld. Hierin staan de drie programma’s beschreven, waar de zes organisaties zich de komende jaren op gaan richten. De vijf gemeenten en de GR Peelgemeenten trekken hierin zoveel mogelijk gezamenlijk op om de inwoners van de Peelgemeenten zo goed mogelijk te faciliteren.

Draagvlak en eigenaarschap

Daarnaast hebben we als belangrijke samenwerkingsprincipes afgesproken dat de bestuurders zich focussen op de programmadoelstellingen en dat het ambtelijk apparaat verantwoordelijk is voor de uitvoering. Deze rolverdeling zorgt voor focus voor beide organisatieonderdelen en creëert draagvlak en eigenaarschap. De aanpak van opgavegericht werken heeft daarnaast geleid tot enthousiasme onder zowel de bestuurders als de medewerkers van de vijf gemeenten om de opgaven gezamenlijk verder vorm te geven.

‘De energie waarmee we aan deze koers gewerkt hebben, is voelbaar. Onze aanpak om de komende jaren verder vorm te geven aan de samenwerking door middel van opgavegericht werken, is erg kansrijk.’
Catharine Verberne, algemeen directeur GR Peelgemeenten

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Wij combineren veel kennis en expertise van opgavegericht werken met ervaring in programmamanagement bij gemeentes. Met onze inhoudelijke kennis en ervaring met verschillende programma’s bij uiteenlopende organisaties weten we theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Door samen te brainstormen, verdieping te zoeken en modellen in de praktijk toe te passen, komen we in korte tijd tot een sterke koersagenda en een concreet programmaplan.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.