Rijkswaterstaat 100% groene stroom met Windpark Maasvlakte 2

Rijkswaterstaat en Eneco hebben het contract getekend voor bouw, exploitatie en stroomafname van Windpark Maasvlakte 2. Volgens planning komt het park in 2023 in bedrijf. TwynstraGudde begeleidde het omgevingsmanagement en de aanbesteding van dit bijzondere project.

Bron: Pondera Consult

Windpark Maasvlakte 2 behoort tot de grootste onshore windparken in Nederland. Het park krijgt 15 tot 25 turbines met een totaalvermogen van 100 tot 120 MW. Het project is geïnitieerd door Rijkswaterstaat op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie wil in 2030 energieneutraal zijn en de realisatie van dit windpark is een belangrijke stap daar naartoe.

Open aanbesteding

Het project is bijzonder omdat de windturbines op de zeewering komen: op het strand tussen de laag- en de hoogwaterlijn en in de dijk. Ook de veiligheid voor trekvogels en de belangen van de recreatiesector en bedrijven zijn uitdagende factoren. Om tot de beste oplossingen te komen, is gekozen voor een open aanbesteding. Marktpartijen werden uitgenodigd om in een dialoogteam samen te werken met Rijkswaterstaat aan duurzame en innovatieve oplossingen en te werken aan een uitvoeringsproces waarin risico’s goed worden beheerst. Selectie vond uiteindelijk plaats met een focus op kwaliteit.

Een innovatieve werkwijze

Voor Rijkswaterstaat was de windenergiesector nieuw. TwynstraGudde heeft het proces in de rol van secretaris van het dialoogteam begeleid. We waren aanspreekpunt voor gegadigden in de aanbesteding en we hebben het planologische traject met de bevoegde gezagen voorbereid. Daarnaast hebben we het omgevingsteam ondersteund. In dit team vond afstemming plaats met alle omgevingspartners, zoals het Havenbedrijf Rotterdam. We hebben gesprekken met stakeholders georganiseerd en voorbereid, een stakeholder- en krachtenveldanalyse uitgevoerd en het participatieplan geschreven.

Succesvolle afronding

Op 25 maart 2020 is de aanbestedingsprocedure succesvol afgerond door ondertekening van een contract tussen Eneco en Rijkswaterstaat. Eneco gaat het windpark bouwen en exploiteren volgens duidelijke kwaliteitscriteria. Rijkswaterstaat neemt gedurende 25 jaar de geproduceerde elektriciteit af. Het windpark kan zonder SDE-subsidie worden gebouwd. Ook dat is uniek. TwynstraGudde blijft het projectteam ondersteunen tot het verkrijgen van de herroepelijke vergunningen, naar verwachting begin 2021.

De meerwaarde van TwynstraGudde

Onze adviseurs hebben ervaring met innovatieve aanbestedingsvormen. Met strategisch omgevingsmanagement hebben we bovendien een methodiek aangereikt om de input van omgevingspartijen productief te maken. We hebben organisatiekracht en een duidelijke visie op samenwerking en het benoemen en aanpakken van risico’s. Daarnaast hebben we inhoudelijke kennis van de energiesector en zijn we bekend met het werk van Rijkswaterstaat.

Lees ook het nieuwsbericht over de getekende overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en Eneco.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.