Blogreeks 3 van 6 Hoe ziet de procedure eruit?

Het innovatiepartnerschap is een nieuwe aanbestedingsprocedure in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (in werking getreden per 1 juli 2016). Deze is bedoeld voor het in samenwerking met de markt ontwikkelen van producten, werken of diensten die nog niet bestaan of die nog een aanmerkelijke verbetering behoeven. Vraagstukken die om innovatieve oplossingen vragen zijn binnen de GWW-sector niet nieuw; denk aan energie-opwekkende wegen, intelligente verkeersmanagementsystemen of duurzamere dijken.

Toegevoegd door Ruud Schrauwen op 11 mei 2017

In de vorige twee blogs hebben we kort beschreven wat het innovatiepartnerschap inhoudt en in welke situaties het kan worden ingezet. In de volgende vier blogs bekijken we de procedure zelf in meer detail. Een schematische weergave van deze procedure is te zien in de onderstaande figuur. Zoals te zien is, kan deze worden ingedeeld in vier fasen: de vraagformulering, de mededingingsfase, de ontwikkelfase en de commerciële fase. Hoe smaller de pijl, hoe kleiner het aantal partijen waarmee u te maken hebt. Soms zal het aantal partijen afnemen als u van de ene naar de andere fase gaat (bijvoorbeeld in het geval van gunning), maar het is ook mogelijk om binnen een fase van een partij afscheid te nemen (bijvoorbeeld tijdens een go/no-go moment in de ontwikkelfase). In de komende blogs zal iedere keer één fase worden behandeld. We besteden daarbij aandacht aan de wettelijke kaders, beschrijven een aantal aandachtspunten en doen een voorstel voor invulling van de fase.

procedure

Fase 1: vraagformulering

In deze eerste fase bereidt u de procedure voor en formuleert u zo goed mogelijk voor welke vraag of probleem u een oplossing wilt en waaraan die moet voldoen. Het belang van deze fase valt niet te onderschatten: hoewel u nog niet weet hoe de innovatie er precies uit gaat zien, dient u wel al een beslissing te nemen over alle belangrijke punten van de volgende fasen (deze worden in de volgende blogs besproken). De concrete vraag die u voorlegt aan de markt zal dan ook veelal op een abstracter niveau zijn gedefinieerd dan u gewend bent. De volgende aandachtspunten zijn in de fase van belang:

1. Inventarisatie

inventarisatieInventariseer bij uw toekomstige gebruikers of klanten waar hun behoeften liggen. Wat mist er in de huidige oplossing? Waaraan zou de innovatieve oplossing volgens hen moeten voldoen?

Het is sterk aan te raden om de markt te consulteren voordat u met de daadwerkelijke procedure start. Zeker in het geval van een innovatie zullen marktpartijen beter op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, de haalbaarheid en de risico’s. Een marktconsultatie kan u helpen een beeld te krijgen van de bestaande oplossingen en de aanpassingen hieraan die nodig zijn om te komen tot het gewenste resultaat. Daarnaast kan de consultatie ook inzicht geven in de interesse vanuit de markt, welke risico’s de markt bereid is te nemen, kansen die zij zien en welke (potentiële) winst daar tegenover zou moeten staan. Ook kunt u over de inrichting van de procedure van gedachten wisselen. Een consultatie biedt bovendien de mogelijkheid om de markt vroegtijdig over uw wensen en ambities te informeren.

Naast potentiële opdrachtnemers is het verstandig ook andere organisaties te raadplegen, zoals kennisinstituten, onderzoekscentra, belangenorganisaties etc. Op die manier krijgt u een zo compleet mogelijk beeld van de mogelijkheden.

2. Inrichten procedure

inzichtenAls u tot de conclusie komt dat datgene waar u naar op zoek bent nog niet bestaat, of nog niet de prestaties levert waar u naar op zoek bent, dan kan het innovatiepartnerschap een geschikte keuze zijn. Vervolgens gaat u het proces – van aanbesteding tot exploitatie – inrichten. De keuzes die hierin gemaakt moeten worden zijn legio en deze worden beschreven in de volgende blogs. Het is aan te raden om voldoende tijd in te plannen om een goede afweging te kunnen maken! Gun uzelf en de potentiële opdrachtnemers zoveel mogelijk oplossingsruimte. Vanwege het onzekere karakter van een innovatie is het immers niet wenselijk en niet realistisch om te veel in detail vast te leggen.

Het eindresultaat van deze fase zijn de aanbestedingsstukken; u bent klaar om de mededingingsfase in te gaan.

Infographic

Wij hebben de informatie uit deze blogserie samengevat in een infographic. 

infographic-innovatiepartnerschap-1

Download Infographic

Lees ook de andere blogs in deze reeks:

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.