Universiteit van Amsterdam Vastgoedbeleid Universiteit van Amsterdam (UvA)

De UvA is een van de grote vastgoedeigenaren en –gebruikers in Amsterdam. Tot de portefeuille behoren tot de verbeelding sprekende gebouwen, zoals de Oudemanhuispoort, het Maagdenhuis en het Roeterseiland. TwynstraGudde levert tijdelijke een bijdrage aan het portefeuillemanagement voor de diverse campussen, dat is ondergebracht bij de UvA-afdeling Financiën.

Een belangrijk onderdeel van de opdracht is het opstellen van een Beleidsagenda Huisvesting, die antwoord geeft op de vraag: ‘Hoe worden onderwijs en onderzoek in de toekomst optimaal met huisvesting ondersteund? TwynstraGudde helpt de UvA door ervaring en inzichten op het gebied van publiek vastgoed in het algemeen, campusontwikkeling en onderwijshuisvesting in het bijzonder in te brengen.

omvang_vastgoedportefeuille_uva

Vier campussen

De onderwijsgebouwen van de UvA worden geclusterd op vier campussen, waarvan de Binnenstadscampus nog in ontwikkeling is. In de andere drie campussen, het Roeterseiland, het Science Park en het Medical Businesspark, heeft de universiteit de afgelopen tien jaar fasegewijs al fors geïnvesteerd. Enerzijds om de gewenste clustering te bewerkstelligen, anderzijds om de kwaliteit van de huisvesting omhoog te brengen. Een universiteitscampus is overigens meer dan een verzameling onderwijsgebouwen: het is een levendige plek, in verbinding met de rest van de stad waar studenten, medewerkers en gasten van de universiteit verblijven en elkaar ontmoeten.

Stand van zaken campusontwikkeling UvA

Stand van zaken campusontwikkeling UvA

Toekomstvisie huisvesting

Nu de campusontwikkeling haar voltooiing nadert, stuurt TwynstraGudde de ontwikkeling van de huisvestingsagenda van de toekomst aan. De opdracht is om een nieuwe visie op de portefeuille op te stellen en de diverse faculteiten en diensten van de UvA hiervan mede-eigenaar te maken. Daarbij kijken we naar de normering, het werkelijk gebruik, de mate waarin men toe is aan nieuwe werkplekconcepten en de wijze waarop vastgoed door de interne eigenaar bij de gebruikers in rekening wordt gebracht. Ook verbetering van de processen om van de wensen van gebruikers, de faculteiten en diensten van de UvA, te komen tot toekomstbestendige huisvestingsoplossingen, maken er onderdeel van uit. De eerste versie van het beleidsdocument over dit onderwerp is gereed, inclusief draagvlak bij de betrokken UvA-medewerkers vanuit de hele organisatie en wordt aangeboden aan het College van Bestuur.

planning_huisvestingsplan_uva_en_realisatie_2017

Planning Huisvestingsplan UvA en realisatie 2017

Overige uitdagingen op het gebied van huisvesting

Een van de grootste vastgoedopgaven is de realisatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) op de Binnenstadscampus. In de afronding van het lange besluitvormingstraject, heeft TwynstraGudde de vergelijking tussen de alternatieven financieel inzichtelijk gemaakt. Op basis daarvan is in het voorjaar van 2017 de keuze gemaakt voor de transformatie van de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis op het Binnengasthuisterrein.

De oplevering van de Roeterseilandcampus en de afronding van de besluitvorming rond de UB, zorgen voor een nieuwe uitdaging voor de UvA: het omgaan met leegstand. TwynstraGudde draagt bij aan het kader, dat wordt opgesteld om voor elk gebouw dat niet langer voor onderwijs of onderzoek in aanmerking komt, stapsgewijs toe te werken naar een goede toekomstige bestemming buiten de UvA.

Tot slot

Het belangrijkste vertrekpunt voor alle huisvestingskeuzes van de UvA is en blijft het belang voor onderwijs en onderzoek. Daarbij worden keuzes zo dicht mogelijke bij de gebruikers gelegd en vindt toetsing plaats op efficiënte inzet van publieke middelen. De universiteit is een dynamische omgeving, waar de invloed van de academische gemeenschap een rol speelt bij alle de beslissingen die worden genomen, ook op het gebied van huisvesting. Als adviseur is het van groot belang om de spelregels en cultuur van de organisatie te doorgronden om een toegevoegde waarde te leveren. De opdrachtgever heeft aangegeven dat TwynstraGudde hierin goed geslaagd is.

 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.