Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Gemeente Ede Programma voor een klimaatrobuust Ede in 2050

  Ede wil beter bestand zijn tegen klimaatverandering en meer sturing geven aan alles wat er op dat gebied al gebeurt. TwynstraGudde heeft samen met de gemeente Ede een programma gemaakt met concrete doelstellingen en inspanningen voor de korte termijn die voorsorteren op een klimaatrobuust Ede in 2050.

  Ede ligt op de overgang van hoog naar laag Nederland en is gevoelig voor klimaatverandering. Inwoners van de stad, ondernemers op bedrijventerreinen, agrariërs en de natuur hebben op verschillende manieren te kampen met droogte, wateroverlast en hittestress. In het verlengde van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wil Ede zich hier beter tegen wapenen. Er gebeurt gelukkig al veel en er zijn veel mensen enthousiast om meters te maken, dit gebeurt echter zonder samenhangende focus. De vraag is: hoe zetten we een stuur op bestaande initiatieven en kunnen we een impuls geven aan de bestaande organisatie om klimaatadaptief te handelen? Het programma “Op naar een klimaatrobuust Ede in 2050” zet hiervoor de lijnen uit. TwynstraGudde heeft het programma in samenwerking met de gemeente gemaakt.

  2023 als ijkpunt

  Klimaatadaptatie is bij uitstek een integrale opgave. Daarom is het belangrijk aan te sluiten bij lopende activiteiten, programma’s en ruimtelijke ontwikkelingen. Om integraliteit te bereiken, is een tijdelijke hulpstructuur van belang: een programma met concrete doelen, een budget en een tijdelijke organisatie. Hoe concreter, hoe beter. Binnen een visie voor de langere termijn kiezen we daarom voor een korte tijdshorizon: 2023. En omdat klimaatadaptatie aan vele sectoren en belangen raakt, werken we samen met een brede groep van partijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. In het proces gaat het vooral om het ‘richten van het thema’ om een impuls te geven zodat klimaatadaptatie in de genen van ons werken komt te zitten.

  Doelen-Inspanningen-Netwerk

  Via werksessies en interviews hebben we een beeld geschetst van de opgaven in Ede. Er zijn allerlei stresstesten uitgevoerd, maar waar gaat het nu fout? En hoe erg vinden we dit? We hebben prioriteiten benoemd en laten zien welke initiatieven er al zijn. Ook hebben we gewerkt aan interne bewustwording door onder ander het spelen van de Escaperoom Klimaatadaptatie. Vervolgens hebben we ambities en doelen voor 2023 bepaald. Met een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) hebben we scherpte aangebracht. In werksessies hebben we vastgesteld wat er moet worden toegevoegd aan bestaande initiatieven om de doelen te realiseren.

  'Het proces heeft ons geholpen in het vinden van een gedeeld beeld voor de uitdaging waar we voor staan, en geeft richting aan de impuls die we de komende jaren willen geven.'
  Koen Claassen, Adviseur Water, gemeente Ede

  Klimaatrisicodialogen

  Een belangrijk doel is, dat alle inwoners, ondernemers en organisaties in Ede zich in 2023 bewust zijn van de risico’s van klimaatverandering in de eigen leefomgeving. Actieve inwoners moeten bovendien toegang hebben tot informatie en middelen zodat zij de daad bij het woord kunnen voegen. Daarnaast wil de gemeente vanaf 2023 klimaatadaptief handelen in alle domeinen. Om dat te realiseren gaat de gemeente door middel van klimaatrisicodialogen het gesprek aan met andere organisaties, ondernemers en bewoners. Welke problemen spelen er en welke risico’s zijn er? Wat vinden we het ergst en waar moeten we iets mee? En wie pakt dat op en betaalt dat? In 2021 worden die dialogen gevoerd waarna de resultaten worden omgezet in beleid, maatregelen en budgetten, zodat het ook geborgd is voor de lange termijn.

  Het Doelen-Inspanningen-Netwerk is één van de 99 interventies die uitgelicht wordt in Het Groot Interventieboek

  Het resultaat

  Het programma “Op naar een klimaatrobuust Ede in 2050” is in juli 2020 door het College van B&W inhoudelijk vastgesteld. Om met breed draagvlak aan de geformuleerde ambities en doelen te werken ligt het programma voor bij de gemeenteraad. Het programma geeft een impuls aan lopende activiteiten. In het proces hebben we de organisatie meegenomen, zodat bewustwording en draagvlak zijn gegroeid. Inwoners en ondernemers in Ede participeren via de klimaatdialogen en krijgen handvatten om concreet bij te dragen aan klimaatadaptatie.

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze adviseurs zijn goed thuis in het domein van klimaatadaptatie en hebben veel ervaring op alle schaalniveaus. We hebben ervaring met het organiseren en uitvoeren van veelomvattende en interdisciplinaire opgaven, waarbij samenwerking en veranderkundige kracht vereist is. Verder hebben we expertise op het gebied van programmamanagement.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen