Provincie Zuid-Holland Participatietraject leidt tot hinderbeperkende maatregelen voor tijdelijke N206

Tussen Leiden en Katwijk wordt de N206, als onderdeel van de Rijnlandroute, verbreed. Hiervoor is een tijdelijke verlegging aan de noordzijde van de N206 nodig, maar dit plan stuitte op weerstand in de omgeving. Om de pijn te verzachten heeft de provincie Zuid-Holland een budget beschikbaar gesteld voor aanvullende hinderbeperkende maatregelen. TwynstraGudde heeft het participatieproces begeleid om hier samen met de omgeving invulling aan te geven.

Foto: Provincie Zuid-Holland

De tijdelijke weg komt dichtbij Valkenburg te liggen. Inwoners maken zich daarom zorgen over geluidshinder, fijnstof en overlast voor de lokale basisschool, die direct langs de N206 ligt. Daarnaast zijn bewoners bang dat de veiligheid van fietsers in het geding komt, omdat zij tijdens de werkzaamheden geen gebruik kunnen maken van het doorgaande fietspad. In drie overzichtelijke stappen is TwynstraGudde met de omgeving tot een maatregelenpakket gekomen, dat de overlast zal beperken.

Een brede inventarisatie

We zijn gestart met een brede inventarisatie. Op de website van de Rijnlandroute hebben we iedereen uitgenodigd om ideeën voor hinderbeperkende maatregelen aan te dragen, die direct na indiening ook voor iedereen zichtbaar waren. Zo maakten we het proces open en transparant. Tegelijkertijd konden omwonenden, ondernemers en organisaties zich aanmelden voor een werkgroep. Zo hebben we de omgeving in de gelegenheid gesteld om aan het proces deel te nemen. Dit resulteerde in 16 waardevolle ideeën en 11 aanmeldingen voor de werkgroep, waaronder de fietsersbond, de wijkraad, ouders van leerlingen van de nabij gelegen basisschool en een aantal omwonenden. 

Van ideeën naar haalbare maatregelen

Na de eerste inventarisatie hebben we de ideeën samen met de werkgroep concreet gemaakt. Vervolgens hebben we onderzocht in hoeverre deze ideeën haalbaar zijn wat betreft uitvoerbaarheid, tijd, geld en eventuele risico’s. De maatregelen hebben betrekking op groen, de lokale openbare basisschool, bereikbaarheid en geluid. Uiteraard hebben we de resultaten teruggekoppeld aan de werkgroep. We hebben toegelicht hoe we de uitwerking van de maatregelen voor ogen hebben en inzicht gegeven in de kostenraming en de termijn waarop een maatregel gerealiseerd kan worden. Waar maatregelen toch niet haalbaar waren, hebben we dat ook uitgelegd.

Een participatietraject is één van de 99 interventies die uitgelicht wordt in Het Groot Interventieboek

Een haalbaar pakket aan maatregelen

Ten slotte hebben we de werkgroep gevraagd naar welke maatregelen hun voorkeur uitgaat. Zo zijn we tot een pakket aan maatregelen gekomen, dat haalbaar is binnen het beschikbare budget. Belangrijke maatregelen zijn bijvoorbeeld: drie tijdelijke lokalen direct naast een andere vestiging van de openbare basisschool in Valkenburg, extra inzet van verkeersregelaars, gebruik van stil asfalt op de tijdelijke weg en het aanplanten van een grotere maat bomen. Daarnaast wordt een nieuw ventilatiesysteem in de school gerealiseerd.

Begin november 2020 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland gehoor gegeven aan het advies van de werkgroep. Het pakket aan maatregelen kan daarmee tot uitvoering worden gebracht. Zo komt de provincie Zuid-Holland de omgeving maximaal tegemoet om de hinder van de tijdelijke verlegging van de N206 zoveel mogelijk te beperken.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Adviseurs van TwynstraGudde hebben ervaring met de begeleiding van participatie bij ingewikkelde vraagstukken met tegengestelde belangen. Op basis van strategisch omgevingsmanagement knippen we zo’n proces op in een aantal heldere stappen. We maken een scherpe analyse en leggen met respect voor ieders belangen de pijnpunten op tafel. Dat maakt participatie effectief.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.