Gemeente Amersfoort Hoe Amersfoort wonen en zorg voor ouderen bereikbaar houdt

In Amersfoort ontstaat bij ongewijzigd beleid op middellange termijn een tekort aan passende woonvormen en zorg voor ouderen. Om hier actie op te ondernemen, wil de gemeente met een groot aantal partijen een gezamenlijk uitvoeringsprogramma opstellen. TwynstraGudde voert namens de gemeente de regie over de ontwikkeling van dit programma en het uitbouwen van de samenwerking tussen alle partijen.

De gemeente Amersfoort heeft onderzoek laten doen naar de toekomstige behoefte aan woonvormen en zorg voor ouderen. Daaruit blijkt dat op middellange termijn een mismatch tussen vraag en aanbod ontstaat. Het aantal ouderen in Amersfoort neemt de komende jaren sterk toe. Dit zorgt voor een toenemende vraag naar passende huisvesting en extra druk op zorgvoorzieningen, terwijl er schaarste op de woningmarkt is en daarnaast een groeiend personeelstekort in de zorg.

Gezamenlijke aanpak nodig

De Amersfoortse woon- en zorgopgave vraagt om een domeinoverstijgende aanpak, waarin zorginstellingen, zorgkantoor, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, marktpartijen en de gemeente samenwerken. We betrekken daarbij nadrukkelijk ook ouderen zelf. Alleen gezamenlijk kunnen de genoemde organisaties een passend aanbod van woonvormen en zorg scheppen voor Amersfoort. Daarom heeft de gemeente TwynstraGudde gevraagd de ontwikkeling van een gezamenlijk uitvoeringsprogramma te begeleiden. Het gezamenlijke doel is dat ouderen prettig (zelfstandig) kunnen wonen met passende huisvesting en zorg en ondersteuning dichtbij.

'De Amersfoortse woon- en zorgopgave vraagt om een domeinoverstijgende aanpak.'
Menno Tigelaar, wethouder Wonen en Zorg, gemeente Amersfoort

Uitvoeringsprogramma opzetten

In het Amersfoortse uitvoeringsprogramma werken verscheidene organisaties uit het fysieke en sociale domein intensief samen. Wij helpen de gemeente als aanjager en verbinder. Dit doen we vanuit de overtuiging dat een complexe opgave als deze alleen met succes kan worden aangepakt vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid bij alle betrokken partijen. Daarom zijn we niet alleen in gesprek gegaan met woon- en zorgorganisaties en marktpartijen, maar ook met verschillende netwerken, ouderenbonden en partijen als Alzheimer Nederland en Dementienetwerk D2 Eemland. Van hen, maar ook direct van ouderen zelf, leren we wat de diverse groep ouderen wenst of nodig heeft.

Onderzoek en plenaire sessies

Voor het uitvoeringsprogramma is kennis en onderzoek uit de praktijk nodig. Wij zorgen dat die beschikbaar is, niet alleen door met de samenwerkingspartners in gesprek te gaan, maar ook door best practices uit heel Nederland te analyseren. We spreken alle samenwerkingspartners afzonderlijk om hun visie op de opgave te horen. We betrekken ook projectontwikkelaars en beleggers. Daarnaast hebben we vijf plenaire sessies georganiseerd, waarin we de opgave op een interactieve manier belichten en de inbreng van alle partijen vragen. Daarbij gebruiken we werkvormen als het World Café om te zorgen dat ieders stem echt wordt gehoord.

Resultaat: gezamenlijk verantwoordelijk

Het onderzoek, de plenaire sessies en de gesprekken met woon- en zorgorganisaties, ouderenbonden en marktpartijen, leveren drie heldere strategische prioriteiten op: 1. voldoende divers aanbod aan woningen, 2. de inclusieve wijk, 3. passende zorg en ondersteuning. Deze prioriteiten zijn de basis voor een solide, breedgedragen inzet voor de woon- en zorgopgave waarvoor Amersfoort zich gesteld ziet. Op basis hiervan kunnen de betrokken partijen in Amersfoort samenhangende inzet plegen om ouderen nu en in de toekomst van passende woonvormen en zorg te blijven voorzien.

Waarom TwynstraGudde?

Adviseurs van TwynstraGudde hebben de kennis en ervaring om domeinoverstijgende opgaves tot een goed einde te brengen. Werken op de grenzen van domeinen en disciplines zit in ons DNA. Wij spreken de verschillende talen en kunnen hier een brug tussen slaan. Met een open oog en oor voor de belangen, visies en mogelijkheden van degenen die bij complexe opgaves betrokken zijn, brengen wij nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand. Daarbij nemen we ook onze eigen gezichtspunten en ervaring mee. Zonder terug te vallen op standaardoplossingen, zien we de unieke mogelijkheden en beperkingen van een opgave en werken we toe naar een breedgedragen oplossing. TwynstraGudde is hierdoor nauw betrokken bij de zorg van morgen in Nederland.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.